Förordning (1985:782) om försöksverksamhet beträffande skolväsendet i vissa kommuner och landstingskommuner

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-10-17
Ändring införd
SFS 1985:782
Ikraft
1985-11-12
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Försöksverksamhet beträffande skolväsendet enligt denna förordning får bedrivas i de kommuner och landstingskommuner (försökskommuner) som får bedriva försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation.

[S2]Försöksverksamheten får avse praktisk arbetslivsorientering enligt 24 §. Förordning (1991:970).

2 §  Beslut om försöksverksamhet enligt denna förordning fattas av kommunfullmäktige eller landstinget i försökskommunen. Denna skall översända beslutet till statens skolverk. Innan kommunen fattar beslut bör samråd ske med skolverket om när försöksverksamheten lämpligen skall starta.

[S2]Försöksverksamhet som har inletts får inte avbrytas under försöksperioden, om inte regeringen medger det. Förordning (1991:970).

3 §  I den mån försöksverksamhet innebär att en föreskrift som regeringen har meddelat inte skall tillämpas i försökskommunen, skall inte heller sådana föreskrifter som en förvaltningsmyndighet har meddelat för verkställigheten av regeringens föreskrift gälla.

4 § har upphävts genom förordning (1991:970).
5 § har upphävts genom förordning (1991:970).
6 § har upphävts genom förordning (1991:970).
7 § har upphävts genom förordning (1991:970).
7 a § har upphävts genom förordning (1991:970).
7 b § har upphävts genom förordning (1991:970).
8 § har upphävts genom förordning (1990:1228).
9 § har upphävts genom förordning (1991:970).
9 a § har upphävts genom förordning (1991:970).
10 § har upphävts genom förordning (1990:1228).
11 § har upphävts genom förordning (1990:1228).
12 § har upphävts genom förordning (1990:1228).
13 § har upphävts genom förordning (1990:1228).
14 § har upphävts genom förordning (1989:638).
15 § har upphävts genom förordning (1991:970).
16 § har upphävts genom förordning (1991:970).
17 § har upphävts genom förordning (1991:970).
18 § har upphävts genom förordning (1991:970).
19 § har upphävts genom förordning (1991:970).
20 § har upphävts genom förordning (1991:970).
21 § har upphävts genom förordning (1991:970).
22 § har upphävts genom förordning (1991:970).
23 § har upphävts genom förordning (1991:970).

Praktisk arbetslivsorientering

24 §  Försöksverksamhet får bedrivas med avvikelser från föreskrifterna angående praktisk arbetslivsorientering i 1980 års läroplan för grundskolan såvitt avser orienteringens fördelning på tre arbetslivssektorer.

25 § har upphävts genom förordning (1991:970).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:782) om försöksverksamhet beträffande skolväsendet i vissa kommuner och landstingskommuner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och gäller till utgången av år 1991.
Ikraftträder
1985-11-12

Förordning (1986:590) om ändring i förordningen (1985:782) om försöksverksam- het beträffande skolväsendet i vissa kommuner och lands- tingskommuner

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§; nya 25 §, rubr. närmast före 25 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:993) om ändring i förordningen (1985:782) om försöksverk- samhet beträffande skolväsen- det i vissa kommuner och landstingskommuner

  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:49) om ändring i förordningen (1985:782) om försöksverksam- het beträffande skolväsendet i vissa kommuner och lands- tingskommuner

  Omfattning
  upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §; ändr. 1 §; nya 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:714) om ändring i förordningen (1985:782) om försöksverksam- het beträffande skolväsendet i vissa kommuner och lands- tingskommuner

  Omfattning
  upph. 5 §; nuvarande 4 a § betecknas 5 §; ändr. 1 §, nya 5 §, 7, 9, 15 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 10 §, rubr. närmast före 10 §; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:656) om ändring i förordningen (1985:782) om försöksverksam- het beträffande skolväsendet i vissa kommuner och lands- tingskommuner

  Omfattning
  ändr. 4, 15, 25 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1428) om dels fortsatt giltig- het av förordningen (1985:782) om försöksverksamhet beträf- fande skolväsendet i vissa kommuner och landstingskom- muner, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1, 9 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:638) om ändring i förordningen (1985:782) om försöksverksam- het beträffande skolväsendet i vissa kommuner och lands- tingskommuner

  Omfattning
  upph. 9, 14 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 2, 7, 15 §§, rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:531) om ändring i förordningen (1985:782) om försöksverksam- het beträffande skolväsendet i vissa kommuner och lands- tingskommuner

  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 6 a, 7 a, 7 b, 9, 9 a §§, rubr. närmast före 6 a, 7 a, 9, 9 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1228) om ändring i förordningen (1985:782) om försöksverksam- het beträffande skolväsendet i vissa kommuner och lands- tingskommuner

  Omfattning
  upph. 8, 10-13 §§, rubr. närmast före 8, 10, 11 §§; ändr. 1, 7 a, 9, 20, 22 §§, rubr. närmast före 9 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:970) om ändring i förordningen (1985:782) om försöksverksam- het beträffande skolväsendet i vissa kommuner och lands- tingskommuner

  Omfattning
  upph. 4, 5, 6, 7, 7 a, 7 b, 9, 9 a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 §§, rubr. närmast före 4, 5, 6, 7, 7 a, 9, 9 a, 15, 25 §§; ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01