Upphävd författning

Förordning (1985:837) om PCB m. m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Ändring införd
SFS 1985 i lydelse enligt SFS 1998:924
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med PCB- och PCT-produkt avses i denna förordning en kemisk produkt (kemiskt ämne eller beredning) vars hälso- eller miljöfarliga egenskaper beror på att PCB (polyklorerade bifenyler) resp. PCT (polyklorerade terfenyler) ingår i produkten.

[S2]Med PCB- och PCT-vara avses i denna förordning en sådan vara som innehåller eller har behandlats med PCB eller PCT.

[S3]I fråga om PCB- och PCT-produkter samt PCB- och PCT-varor gäller utöver förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer bestämmelserna i denna förordning. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. Förordning (1998:924).

2 §  En PCB- eller PCT-produkt samt en PCB- eller PCT-vara får inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för användning eller återanvändas.

[S2]Produkten eller varan får inte importeras från eller exporteras till länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

[S3]Trots detta får produkten eller varan läggas upp på tillfälliga lager, i frizon, i frilager eller återutföras. Kemikalieinspektionen bestämmer i övrigt hur det skall förfaras med en produkt eller vara som importerats i strid mot denna förordning. Förordning (1995:1095).

3 §  Transformator eller sådan kondensator som har högre effekt än två kilovoltampere (reaktivt) får inte tas i bruk om den innehåller PCB.

[S2]Sådan transformator och kondensator som avses i första stycket får inte användas efter den 31 december 1994. Förordning (1993:1054).

4 § har upphävts genom förordning (1993:1054).

5 §  Kemikalieinspektionen får, om det finns synnerliga skäl, i enskilda fall medge undantag från förbudet i 2 §. Förordning (1995:1095).

6 § har upphävts genom förordning (1993:1054).

7 §  Förpackning eller annat emballage till PCB- eller PCTprodukt och sådan PCB-vara som avses i 3 § skall vara tydligt märkt med uppgift om dess innehåll av PCB och PCT. Detsamma gäller PCB- och PCT-produkt samt sådan vara som avses i 3 §, om den inte är förpackad eller på annat sätt emballerad.

[S2]Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall medge undantag från märkningsskyldigheten enligt första stycket. Förordning (1995:1095).

8 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:924).

9 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:924).

10 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:924).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:837) om PCB m.m.

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1988:1083) om ändring i förordningen (1985:837) om PCB m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1993:1054) om ändring i förordningen (1985:837) om PCB m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.
  Omfattning
  upph. 4, 6 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1994:1603) om ändring i förordningen (1985:837) om PCB m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1095) om ändring i förordningen (1985:837) om PCB m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1998:123) om ändring i förordningen (1985:837) om PCB m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:924) om ändring i förordningen (1985:837) om PCB m.m.

Omfattning
ändr. 1, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2007:19

Omfattning
upph.