Upphävd författning

Förordning (1985:843) med instruktion för kemikalieinspektionen

Version: 1985:843

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Ändring införd
SFS 1985:843
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på kemikalieinspektionen.

Uppgifter

2 §  Inspektionen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med kemiska produkter, i den mån handläggningen inte ankommer på annan myndighet.

3 §  Det åligger inspektionen särskilt att

[S2]uppmärksamt följa utvecklingen i fråga om förekomsten av kemiska produkter och de risker användningen av dessa kan medföra,

[S3]utöva tillsyn enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter över tillverkare, importörer och andra leverantörer av kemiska produkter,

[S4]pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel och svara för annan förhandsgranskning av kemiska produkter,

[S5]föra och utveckla register över kemiska produkter,

[S6]utreda, sammanställa och dokumentera verksamheten avseende kemiska produkter och de hälso- och miljörisker sådana produkter kan medföra,

[S7]lämna information inom kemikaliekontrollens område,

[S8]stödja regionala och lokala tillsynsmyndigheter på kemikaliekontrollens område,

[S9]medverka i det internationella samarbetet på kemikaliekontrollens område.

4 §  Inspektionen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

5 §  Inspektionen leds av en styrelse som består av tio personer. I styrelsen ingår inspektionens generaldirektör. Denne är ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

[S2]För ledamöterna skall finnas ersättare till det antal regeringen bestämmer. Förordning (1985:1118).

6 §  Generaldirektören är chef för inspektionen.

7 §  Inom inspektionen finns två avdelningar, en för tillsyn och en för utredningar. Inspektionen bestämmer hur organisationen i övrigt skall vara utformad.

[S2]Varje avdelning förestås av en avdelningschef.

[S3]En av avdelningscheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

8 §  Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får inspektionen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

8 a §  Till inspektionen är ett toxikologiskt råd knutet. Rådet är ett expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor.

[S2]Till rådets uppgifter hör att verka för en hög vetenskaplig standard i myndigheternas analyser av risker med kemiska ämnen, att ge myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principer för vetenskapliga tolkningsfrågor samt att medverka till en sådan samordning att myndigheterna kan göra grundläggande delar av riskanalysen på ett så enhetligt sätt som möjligt. Förordning (1986:703).

8 b §  Toxikologiska rådet består av inspektionens generaldirektör som är ordförande och högst tio andra ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för en tid av högst tre år. Rådet utser inom sig vice ordförande.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1986:703).

Ärendenas handläggning

9 §  Av styrelsen avgörs

 1. principiella frågor och frågor av större betydelse för kemikaliekontrollen,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om inspektionens organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

10 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:787).

11 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1985:1118).

12 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

13 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

[S3]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning eller annan arbetsenhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Avdelningschefer och ansvariga för andra arbetsenheter har rätt att närvara när ett ärende som hör till deras verksamhetsområde föredras av någon annan.

15 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:787).

17 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

18 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

19 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster i lägst N 26--N 31 tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av inspektionen.

[S3]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

20 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1985:1118).

21 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av inspektionen även i fråga om avdelningschefer.

Ändringar

Förordning (1985:843) med instruktion för kemikalieinspektionen

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1985:1118) om ändring i förordningen (1985:843) med instruktion för kemikalieinspektionen

  Omfattning
  ändr. 5, 10, 11, 20 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:703) om ändring i förordningen (1985:843) med instruktion för kemikalieinspektionen

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:118
  Omfattning
  nya 8 a, 8 b §§
  Ikraftträder
  1986-12-01

Förordning (1986:787) om ändring i förordningen (1985:843) med instruktion för kemikalieinspektionen

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:525

  Omfattning
  upph.