Upphävd författning

Lag (1985:426) om kemiska produkter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:426 i lydelse enligt SFS 1996:1097
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag är tillämplig på hantering, import och export av kemiska ämnen och beredningar (kemiska produkter). Lagens syfte är att förebygga att skador på människors hälsa eller i miljön förorsakas av kemiska ämnens inneboende egenskaper.

[S2]Om det är påkallat från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att lagens bestämmelser om kemiska produkter skall tillämpas på varor, som innehåller eller har behandlats med en sådan produkt. Lag (1991:356).

2 §  Med hantering menas i denna lag tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

3 §  Denna lag gäller inte sådana kemiska produkter som omfattas av livsmedelslagen (1971:511), läkemedelslagen (1992:859) eller lagen (1985:295) om foder. Om det från hälso- eller miljöskyddssynpunkt är särskilt påkallat får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer dock föreskriva att bestämmelserna i denna lag skall tillämpas även på sådan produkt.

[S2]I fråga om kemiska produkter som omfattas av strålskyddslagen (1988:220) eller lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor är bestämmelserna i denna lag inte tillämpliga för att förebygga hälso- eller miljöskador på grund av joniserande strålning respektive explosion eller brand.

[S3]I fråga om transport av sådana kemiska produkter som är farligt gods enligt lagen (1982:821) om transport av farligt gods gäller denna lag endast i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S4]Denna lag gäller inte sådan hantering av kemiska produkter som omfattas av lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark. Lag (1994:242).

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva undantag från lagens tillämpning i fråga om visst produktslag eller viss hantering eller import av kemiska produkter.

[S2]Skyldigheter vid hantering, import och export av kemiska produkter Lag (1991:356).

4 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om hantering, import och export av kemiska produkter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (1995:827).

5 §  Den som hanterar eller importerar en kemisk produkt skall vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka skada på människor eller i miljön. Därvid skall sådana kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter om försiktighetsmått. Lag (1990:239).

 • RÅ 1998:56:Fråga - vid bedömningen av om fortsatt godkännande för vissa bekämpningsmedel skulle ha lämnats eller ej - om betydelsen av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, särskilt under tiden innan bilaga 1 till direktivet hunnit upprättas. Rättsprövning.
 • RÅ 1996:43:Beslut av tillsynsmyndighet med stöd av 5 § lagen (1985:426) om kemiska produkter, vilka inte uttryckligen getts formen av föreläggande eller förbud, har med hänsyn till beslutens innebörd och faktiska verkningar ansetts kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.

6 §  Det åligger särskilt den som tillverkar eller importerar en kemisk produkt att genom egna undersökningar eller på annat sätt se till att det finns tillfredsställande utredning för bedömning av vilka hälso- eller miljöskador som produkten kan orsaka. Utredningen skall vara gjord i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter beträffande utredningen om kemiska produkter.

 • RÅ 1998:56:Fråga - vid bedömningen av om fortsatt godkännande för vissa bekämpningsmedel skulle ha lämnats eller ej - om betydelsen av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, särskilt under tiden innan bilaga 1 till direktivet hunnit upprättas. Rättsprövning.

6 a §  Bensin som är avsedd för motordrift eller uppvärmning och som innehåller högst 0,013 gram bly per liter vid 15°C skall av tillverkare och importör delas in i och tillhandahållas i de miljöklasser som anges i bilaga till denna lag.

[S2]För motorbensin gäller dessutom särskilda föreskrifter som meddelas av regeringen. Lag (1994:1778).

7 §  Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en kemisk produkt skall ha tillgång till den kemiska och toxikologiska kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och produktens egenskaper. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i detta hänseende.

8 §  Den som tillverkar, importerar eller överlåter en kemisk produkt skall genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter av betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt (produktinformation).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om produktinformation.

9 §  Den som yrkesmässigt hanterar, importerar eller exporterar en kemisk produkt skall till den myndighet som regeringen bestämmer och i den omfattning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myndigheten föreskriver lämna de uppgifter om produkten och dess hantering som kan behövas för att bedöma hälso- eller miljörisker. Lag (1991:356).

Förhandsanmälan

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som avser att tillverka eller importera en kemisk produkt, som inte tidigare varit i bruk i Sverige, senast vid en viss tidpunkt till den myndighet som regeringen bestämmer skall göra anmälan om tillverkningen eller importen samt redovisa undersökningsresultat och andra uppgifter.

Tillstånd m. m.

11 §  Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att en kemisk produkt får hanteras, importeras eller exporteras endast efter tillstånd eller att för hantering, import eller export av en sådan produkt skall gälla annat särskilt villkor. Lag (1991:356).

 • RÅ 1998:56:Fråga - vid bedömningen av om fortsatt godkännande för vissa bekämpningsmedel skulle ha lämnats eller ej - om betydelsen av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, särskilt under tiden innan bilaga 1 till direktivet hunnit upprättas. Rättsprövning.

12 §  Är det av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda hantering import eller export av en kemisk produkt. Lag (1991:356).

[S2]Miljöfarligt avfall

13 § har upphävts genom lag (1994:242).

Tillsyn

14 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

[S2]Tillsynen skall i den utsträckning regeringen föreskriver även avse efterlevnaden av förordningar som har beslutats av Europeiska gemenskapen. Lag (1995:827).

 • RÅ 1996:43:Beslut av tillsynsmyndighet med stöd av 5 § lagen (1985:426) om kemiska produkter, vilka inte uttryckligen getts formen av föreläggande eller förbud, har med hänsyn till beslutens innebörd och faktiska verkningar ansetts kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.

14 a §  En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att uppgift som kommunen har enligt denna lag skall ombesörjas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att avgöra ärenden.

[S2]En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt en anställd i den kommunen att fatta beslut på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en grupp ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap.24-27 och 35 §§kommunallagen skall tillämpas på den som fattar sådana beslut. Lag (1996:641).

15 §  En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

16 §  En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

[S2]Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

[S3]Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen eller enligt en tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten förordna om rättelse på hans bekostnad.

 • MÖD 2001:25:Föreläggande att upphöra med försäljning av HCFC-produkter----- Miljönämnden meddelade ett försäljningsförbud enligt förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet med avseende på produkter innehållande HCFC. Denna svenska förordning kompletterade en EG- förordning från 1994, numera ersatt av en EG-förordning från år 2000. Miljööverdomstolen fann att laga grund för föreläggandet saknades eftersom det skulle strida emot den s.k. lojalitetsprincipen i artikel 10 i Romfördraget att nu tillämpa den svenska förordningen, som delvis täcktes av EG-förordning från år 2000. Även fråga om formuleringen av ett vitesföreläggande samt inhämtande av förhandsavgörande från EG- domstolen.
 • RÅ 1996:51:När omprövning begärts av ett lagakraftvunnet förpliktande beslut har beslutsmyndighetens förnyade prövning ansetts inte böra begränsas till en bedömning av om beslutet varit uppenbart oriktigt och därför skolat ändras med tillämpning av 27 § förvaltningslagen.
 • RÅ 1996:43:Beslut av tillsynsmyndighet med stöd av 5 § lagen (1985:426) om kemiska produkter, vilka inte uttryckligen getts formen av föreläggande eller förbud, har med hänsyn till beslutens innebörd och faktiska verkningar ansetts kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.

17 §  För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av kemiska produkter, dock inte bostäder, och får där göra undersökningar och ta prover. För uttaget prov betalas inte ersättning.

[S2]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

[S3]Om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighet kostnader för provtagning och undersökning av prov föreskriver regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avgifter

18 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna lag.

[S2]Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en kemisk produkt skall till den myndighet som regeringen bestämmer och i den omfattning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myndigheten föreskriver lämna de uppgifter som behövs för att bestämma avgiftens storlek. Lag (1991:640).

 • RÅ 1993:79:Statlig avgift (kemikalieavgift) fastställs med hänsyn till den verksamhet som den avgiftsskyldige bedrivit under föregående kalenderår. Sedan avgiften höjts har frågan om den förhöjda avgiften får fastställas med hänsyn till verksamhet som bedrivits före ikraftträdandet av förhöjningen besvarats nekande. Härvid har retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen beaktats.

19 §  Om det med stöd av denna lag har meddelats föreskrifter som medger undantag från en bestämmelse om hantering eller import av en kemisk produkt av visst slag och sådana föreskrifter kan antas innebära ekonomisk fördel för den som hanterar eller importerar produkten får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att en särskild avgift skall tas ut för att utjämna en sådan fördel.

Ansvar, sekretess m. m.

20 §  Den som i fråga om kemiska produkter eller varor som avses i 1 § andra stycket

 1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 §,
 2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift, villkor eller förbud som meddelats med stöd av 5--13 §§,
 3. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 15 §,
 4. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att göra anmälan eller att lämna uppgifter enligt rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om exprt och import av vissa farliga kemikalier3 eller att lämna uppgifter enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen4,
 5. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbud eller underlåter att lämna uppgifter enligt rådets förordning (EG) nr 3093/94 av den 15 december 1994 om ämnen som bryter ned ozonskiktet5 eller
 6. med uppsåt eller av oaktsamhet transporterar avfall i strid med rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen,

[S2]döms till böter eller fängelse i högst ett år.

[S3]I ringa fall döms inte till ansvar.

[S4]Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S5]Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (1995:827).

 • RÅ 1996:43:Beslut av tillsynsmyndighet med stöd av 5 § lagen (1985:426) om kemiska produkter, vilka inte uttryckligen getts formen av föreläggande eller förbud, har med hänsyn till beslutens innebörd och faktiska verkningar ansetts kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.

21 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om förhållande av betydelse i ansökan eller annan handling som avges enligt denna lag, rättsakter som avses i 20 § första stycket 4, 5 eller 6 eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag döms till böter. Lag (1995:827).

22 §  Kemiska produkter eller varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

23 §  Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid erfarit om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

24 §  Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag eller med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.

Bilaga

Krav Miljöklass 2 kategori 2a avsedd för foravsedd för fordon med katalydon utan katalytisk avgasrening Miljöklass 3 kategori 2b tisk avgasrening kategori 2c
Svavelhalt, högst massprocent 0,01 0,03 0,005 -
Ångtryck vid 37,8oC, högst kilopascal 70(1)/95(2) 70(1)/95(2) 65 -
Ångtryck vid 37,8oC, lägst kilopascal 45(1)/65(2) 45(1)/65(2) 50 -
Förångat vid 70oC, volymprocent - - 15-42 -
Förångat vid 100oC, lägst volymprocent 47(1)/50(2) 47(1)/50(2) 45-72 -
Förångat vid 180oC, lägst volymprocent - - 95 -
Slutkokpunkt, högst oC 205 200 200 -
Bensenhalt vid 15oC, högst volymprocent 3 3 0,1 5
Aromatindex(3), högst 5,5 6 - -
Aromathalt, högst volymprocent - - 0,5 -
Syrehalt, högst massprocent 2 2 - -
Blyhalt vid 15oC, högst milligram per liter 5 5 2 13
Fosforhalt, högst milligram per liter Inte mätbar 2 - -
Tillsatsämnen *(4)
Densitet vid
15oC kg/m3 - - 680-720 -
Olefinhalt högst volymprocent - - 0,5 -
n-Hexanhalt högst volymprocent - - 0,5 -
Bensin i miljöklass 2 skall uppfylla skäliga funktionskrav vad avser renhet för insugnings- respektive insprutningsventiler.
(1) Avser tiden fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 30 augusti i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län samt tiden fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 30 september i övriga län.
(2) Avser övrig tid än den som anges under 1.
(3) Med aromatindex avses halten aromatiska kolväten dividerat med 13 med tillägg av bensenhalten varvid halterna uttrycks i volymprocent.
(4) Får ej innehålla askbildande ämnen. Förordning (1996:1097).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:426) om kemiska produkter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Genom lagen upphävs lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor.
  2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelser som ersätts genom bestämmelserna i denna lag, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.
  3. Beslut om förbud, föreskrift, tillstånd, medgivande eller registrering som fattats enligt äldre bestämmelser skall anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:118
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1988:224) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

Lag (1990:239) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 5, 20 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:356) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:91
  Omfattning
  ändr. 1, 9, 11, 12 §§, rubr. närmast före 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:640) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:90
  Omfattning
  ändr. 13, 18 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:1204) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:53, Bet. 1992/93:SoU6
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:427) om ändring i lagen (1992:1204) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:323, Prop. 1992/93:186, Bet. 1992/93:SoU24
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:1204

Lag (1994:242) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:210, Prop. 1993/94:110, Bet. 1993/94:JoU16
  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1390) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:15, Prop. 1994/95:4, Bet. 1994/95:JoU5
  Omfattning
  nya 6 a §, bil.
  Ikraftträder
  1994-12-01

Lag (1994:1778) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:152, Prop. 1994/95:54, Bet. 1994/95:SkU4
  Omfattning
  ändr. 6 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:827) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:420, Prop. 1994/95:181, Bet. 1994/95:JoU21
  Omfattning
  ändr. 14, 20, 21 §§; ny 4 a §
  CELEX-nr
  394R3093
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:641) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:242, Prop. 1995/96:167, Bet. 1995/96:KU34
  Omfattning
  ny 14 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1097) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

Förarbeten
Rskr. 1996/97:24, Prop. 1995/96:202, Bet. 1996/97:JoU4
Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
394L0010
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1998:811

Omfattning
upph.