Upphävd författning

Förordning (1985:879) om foder

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Ändring införd
SFS 1985:879 i lydelse enligt SFS 1995:227
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Termer och begrepp som används i lagen (1985:295) om foder har samma betydelse i denna förordning.

2 §  Statens jordbruksverk meddelar föreskrifter som anger vilka varor och ämnen som får användas som fodertillsatser. Förordning (1993:1135).

3 §  Foder som innehåller antibiotika eller kemoterapeutiska medel får säljas eller användas endast efter förskrivning av veterinär i varje särskilt fall.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om importen, tillverkningen, försäljningen, användningen eller hanteringen i övrigt av sådant foder som avses i första stycket. Förordning (1993:1135).

4 §  Lantbruksstyrelsen får meddela föreskrifter, förbud eller villkor angående hanteringen av foder m. m. enligt 6 och 8 §§ lagen (1985:295) om foder.

5 §  Föreskrifter om avgifter som avses i 16 § lagen (1985:295) om foder meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Riksrevisionsverket.

[S2]Föreskrifter om skyldighet att betala avgift för annan än den som importerar, tillverkar eller i övrigt hanterar foder eller fodertillsatser för att släppas ut på marknaden får endast avse kostnaden för sådan kontroll som utvisar att gällande föreskrifter om foder eller fodertillsatser inte har följts. Förordning (1993:1135).

6 § har upphävts genom förordning (1993:1135).
7 § har upphävts genom förordning (1993:1135).

8 §  Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1985: 295) om foder får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:227).

9 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1985:295) om foder och denna förordning meddelas av lantbruksstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:879) om foder

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1990:865) om ändring i förordningen (1985:879) om foder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1993:1135) om ändring i förordningen (1985:879) om foder

  Omfattning
  upph. 6, 7 §§; ändr. 2, 3, 5 §§
  CELEX-nr
  382L0471
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1135

Förordning (1995:227) om ändring i förordningen (1985:879) om foder

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1995-04-01

Ändring, SFS 1998:213

  Övergångsbestämmelse

  Beslut om tillstånd, undantag eller godkännande som har meddelats med stöd av den äldre förordningen får återkallas, om beslutet är oförenligt med den nya förordningen.
  Omfattning
  upph.