Upphävd författning

Förordning (1985:890) om utbetalningen av försäkringsbelopp enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Ändring införd
SFS 1985:890
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om utbetalningen av försäkringsbelopp enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring (grupplivreglementet) och om kostnaderna för försäkringen.

[S2]Försäkringen administreras av statens löne- och pensionsverk.

Utbetalningen av försäkringsbelopp

2 §  Försäkringsbelopp enligt grupplivreglementet betalas ut av statens löne- och pensionsverk från inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto, utgiftsposten Personalpensionsförmåner, m. m.

Huvudmän som själva svarar för kostnaderna

3 §  Följande huvudmän svarar själva för kostnaderna för grupplivförsäkringen som avser arbetstagarna hos dem, om inte något annat sägs:

[S2]postverket,

[S3]televerket,

[S4]statens järnvägar,

[S5]domänverket,

[S6]statens vattenfallsverk,

[S7]affärsverket FFV,

[S8]luftfartsverket,

[S9]kammarkollegiet för präster och andra kyrkomusiker än skolkantorer,

[S10]arbetsmarknadsstyrelsen för personer som deltar i arbetsmarknadsutbildning enligt arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) eller är inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut,

[S11]exportkreditnämnden,

[S12]Trafikaktiebolaget Grängesberg--Oxelösunds järnvägar,

[S13]AB Tipstjänst,

[S14]Sveriges riksbank för arbetstagare vid riksdagens verk eller hos riksdagen.

4 §  De huvudmän som avses i 3 § skall på det sätt som statens löne- och pensionsverk bestämmer slutligt betala försäkringsersättningen enligt grupplivreglementet. Ersättningen skall föras till inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto.

Huvudmän som betalar avgifter

5 §  Följande huvudmän betalar avgifter för försäkringen som avser arbetstagare hos dem, om inte något annat sägs:

[S2]riksmarskalksämbetet för arbetstagare vid kungl. hovstaten,

[S3]de allmänna försäkringskassorna med undantag för arvodesanställda lokalvårdare,

[S4]Allmänna barnhuset för arbetstagare vid barnhusets expedition,

[S5]GDG Biltrafik AB för arbetstagare med lön enligt kollektivavtal för tjänstemän,

[S6]Ericastiftelsen,

[S7]stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet för stiftelsens sekreterare samt för präster och assistenter i utlandstjänst,

[S8]hushållningssällskap med undantag för hushållningssällskap vars arbetstagare omfattas av särskilda kollektivavtal,

[S9]Svenska jägareförbundet,

[S10]riksdagens förvaltningskontor för riksdagens ledamöter.

6 §  Avgifterna enligt 5 § betalas till statens löne- och pensionsverk och förs till inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto.

Ändringar

Förordning (1985:890) om utbetalningen av försäkringsbelopp enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkning m.m.

Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1988:720) om upphävande av förord- ningen (1985:890) om utbe- talningen av försäkrings- belopp enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring m.m.

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-07-01