Upphävd författning

Lag (1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-11-28
Ändring införd
SFS 1985:903
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner och landstingskommuner som är huvudmän för kommunal vuxenutbildning (komvux), kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet eller gymnasieskola får i anslutning till sådan verksamhet bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  I anslutning till komvux får bedrivas uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknytning till den verksamhet som får förekomma i huvudmannens komvux.

3 §  I anslutning till gymnasieskolan får bedrivas uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknytning till verksamheten i huvudmannens gymnasieskola, dock inte uppdragsutbildning som motsvarar någon linje.

4 §  I anslutning till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet får bedrivas uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknytning till huvudmannens högskoleutbildning inom detta område, dock inte uppdragsutbildning som motsvarar någon allmän utbildningslinje.

5 §  Deltagare i uppdragsutbildning som motsvarar kurser i komvux, påbyggnadsutbildningar eller andra specialkurser i gymnasieskolan eller påbyggnadslinjer, lokala utbildningslinjer eller enstaka kurser i kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet får ges betyg eller annat kompetensbevis enligt bestämmelserna för sådan utbildning under de förutsättningar som anges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Även i andra frågor som rör förhållandet till komvux, gymnasieskola eller högskoleutbildning meddelas föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

6 §  Kommuner och landstingskommuner som är huvudmän för statsunderstödda folkhögskolor får bedriva uppdragsutbildning vid sidan av den statsunderstödda verksamheten vid skolorna.

Ändringar

Lag (1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m.

Ändring, SFS 1991:1109

    Omfattning
    upph.