Upphävd författning

Förordning (1986:1029) om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:1029
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Organisation och uppgifter

1 §  Inom försvarsmakten skall det finnas folkrättsliga rådgivare enligt artikel 82 i 1977 års tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter.

2 §  I krigsorganisationen skall det finnas befattningar för folkrättsliga rådgivare till det antal som överbefälhavaren bestämmer. De skall vara placerade i högre staber och ha till uppgift att ge militära chefer råd om hur folkrättens regler i krig och under neutralitet skall tillämpas samt delta i stabernas planläggning.

[S2]En sådan folkrättslig rådgivare får den tjänstegrad som överbefälhavaren bestämmer. Förordning (1988:62).

3 §  I fredsorganisationen skall det finnas sju folkrättsliga rådgivare. De skall vara placerade, en hos överbefälhavaren och en hos varje miltärbefälhavare. De skall tjänstgöra i den omfattning som respektive chef bestämmer.

[S2]De folkrättsliga rådgivarna skall medverka i undervisningen av försvarsmaktens personal om hur folkrättens regler i krig och under neutralitet skall tillämpas och i övrigt ge respektive chef råd i folkrättsliga frågor.

Kompetenskrav

4 §  Folkrättsliga rådgivare skall ha avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande examen samt ha genomgått grundutbildning till befattning som lägst plutonsbefäl eller motsvarande befattning.

Verkställighetsföreskrift

5 §  Överbefälhavaren får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1986:1029) om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten

Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (1988:62) om ändring i förordningen (1986:1029) om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-03-01

Ändring, SFS 1990:12

  Omfattning
  upph.