Förordning (1986:1140) om lönemedel som inte har betalats ut på grund av arbetskonflikt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:1140
Ikraft
1987-01-15
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller statliga myndigheter under regeringen. Förordningen skall dock inte tillämpas av de affärsdrivande verken och inte heller av myndigheter med uppdragsverksamhet till den del löner som avses i 2 § skulle ha finansierats genom inkomster i uppdragsverksamheten.

2 §  Lönemedel motsvarande de löner (inkl. lönekostnadspålägg) som under budgetåret 1986/87 inte betalas ut för den tid arbetstagare deltar i strejk eller omfattas av lockout får inte disponeras av myndigheterna. Medlen skall särredovisas i not till myndigheternas årsbokslut för budgetåret 1986/87 och i myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1988/89.

3 §  De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning skall meddelas av riksrevisionsverket.

Ändringar

Förordning (1986:1140) om lönemedel som inte har betalats ut på grund av arbetskonflikt

Ikraftträder
1987-01-15