Upphävd författning

Förordning (1986:115) om avvecklingsersättning till vissa köttproducenter och smågrisproducenter

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1986-02-27
Ändring införd
SFS 1986:115
Ikraft
1986-03-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning kan ersättning lämnas till

  1. köttproducenter som grundar sin produktion på enbart inköpta kalvar och som låter slakta dessa djur och upphör med sin produktion,
  2. smågrisproducenter som är födda år 1926 eller tidigare och som låter slakta sina suggor, gyltor och galtar och upphör med sin produktion.

[S2]Ersättning lämnas inom ramen för jordbruksprisregleringen i mån av tillgång på medel och på villkor att djuren, efter ansökan om ersättning, slaktas före utgången av år 1986.

2 §  Ersättning lämnas endast på villkor att producenten inte återupptar den nedlagda köttproduktionen under minst fyra år eller den nedlagda smågrisproduktionen under minst tre år, räknat från den tidpunkt då han första gången mottog ersättningen. Dessutom krävs att producenten fortsätter att driva lantbruket i övrigt utan att öka annan jordbruksproduktion som omfattas av jordbruksprisregleringen.

[S2]Utan hinder av första stycket får ersättning lämnas till den som upplåter sin jordbruksmark som sidoarrende, om han upphör med all slags animalieproduktion som omfattas av jordbruksprisregleringen.

[S3]En ersättningstagare får inte upplåta sina ekonomibyggnader för jordbruksproduktion som omfattas av jordbruksprisregleringen.

3 §  Ersättning som avses i 1 § första stycket 1 lämnas under fyra år med ett belopp för år som motsvarar 370 kronor för varje mellankalv och 650 kronor för varje ungnöt som producenten årligen har levererat till slakteri, beräknat som ett genomsnitt av leveranserna under tiden den 1 oktober 1983--den 30 september 1985.

[S2]Motsvarar leveranserna ett lägre årligt ersättningsbelopp än 13 000 kronor, lämnas inte någon ersättning. Till den del leveranserna motsvarar ett ersättningsbelopp över 65 000 kronor lämnas ersättning med endast halva beloppet.

4 §  Ersättning som avses i 1 § första stycket 2 lämnas med ett belopp för år som motsvarar 100 kronor för varje smågris och, vid vidareuppfödning av smågrisar till slaktsvin, 130 kronor för varje slaktsvin som producenten årligen har försålt respektive levererat till slakteri, beräknat som ett genomsnitt av försäljningarna och leveranserna under tiden den 1 oktober 1983--den 30 september 1985.

[S2]Om den årliga försäljningen och leveransen har understigit 50 smågrisar eller slaktsvin, lämnas inte någon ersättning. Till den del försäljningen och leveransen överstigit 800 djur beräknas ersättningen med 50 kronor för varje smågris och 80 kronor för varje slaktsvin.

[S3]Ersättning lämnas, till den som är född år 1921 eller tidigare, under ett år och till den som är född något av åren 1922--1926 under tre år.

5 §  Till en och samma ersättningstagare kan ersättning inte lämnas enligt både 1 § första stycket 1 och 1 § första stycket 2.

[S2]Den som uppbär ersättning enligt förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter kan inte få ersättning enligt denna förordning.

6 §  Frågor om ersättning prövas av lantbruksnämnden. Ansökan om ersättning skall lämnas till lantbruksnämnden senast den 15 maj 1986.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan lantbruksstyrelsen medge att ersättning lämnas även om villkoren enligt denna förordning inte är uppfyllda.

7 §  I beslut om ersättning skall anges de villkor som ersättningstagaren skall iaktta.

8 §  Beslut om ersättning får upphävas om

  1. ersättningen har beviljats på grund av någon oriktig uppgift från ersättningstagaren,
  2. ersättningstagaren bryter mot 2 § eller något villkor enligt 7 §.

[S2]Om ersättningen har betalats ut, får krävas att den helt eller delvis betalas tillbaka.

9 §  Lantbruksnämndens beslut får överklagas hos lantbruksstyrelsen genom besvär. Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas.

10 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av lantbruksstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1986:115) om avvecklingsersättning till vissa köttproducenter och smågrisproducenter

Ikraftträder
1986-03-25

Förordning (1997:76) om upphävande av vissa förordningar om stöd till jordbruket och skogsbruket

    Omfattning
    upph.