Upphävd författning

Förordning (1986:117) om uppdragsutbildning vid folkhögskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-03-06
Ändring införd
SFS 1986:117
Ikraft
1986-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller för folkhögskolor som omfattas av folkhögskoleförordningen (1977:551).

2 §  I denna förordning avses med reguljär utbildning folkhögskolornas avgiftsfria och statsbidragsgrundande undervisning. Med ordinarie studerande avses deltagare som antagits enligt villkoren för sådan undervisning.

[S2]Uppdragsutbildning innebär att huvudmannen mot särskild ersättning från en uppdragsgivare för dennes räkning vid folkhögskolan anordnar utbildning för personer som uppdragsgivaren utser. Statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter kan vara uppdragsgivare i fråga om personalutbildning och utbildning som betingas av arbetsmarknadsskäl. Enskilda företag och organisationer kan vara uppdragsgivare i fråga om personalutbildning.

3 §  Uppdragsutbildningen får inte ha sådan art eller omfattning att den ändrar folkhögskolans karaktär och därmed förutsättningarna för statsbidraget till den reguljära utbildningen.

4 §  Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie studerande (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning).

[S2]Undervisningen för ordinarie studerande skall följa gällande föreskrifter för reguljär utbildning även vid samundervisning.

[S3]Uppdragsutbildning och deltagare i sådan ingår inte vid beräkningen av elevveckor enligt folkhögskoleförordningen (1977:551).

5 §  Separat uppdragsutbildning får inte ingå i det ursprungliga underlaget för en statligt reglerad tjänst vid folkhögskolan.

[S2]Om underlaget för statligt reglerade tjänster vid folkhögskolan delvis faller bort, får separat uppdragsutbildning tillföras såsom fyllnadstjänstgöring. Beslut fattas av skolans styrelse och förutsätter innehavarens medgivande.

6 §  Staten skall inte ha några bidrags- eller pensionskostnader för uppdragsutbildning.

7 §  Om personal med statligt reglerad anställning anlitas för uppdragsutbildning skall huvudmannen betala ersättning till staten för statliga kostnader för pension m. m. Ersättningen beräknas per undervisningstimme och skall motsvara tolv procent av lönekostnaden för timmen. Den skall betalas till skolöverstyrelsen.

[S2]Av beloppet skall elva tolftedelar föras till inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto och en tolftedel till anslaget Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m.

8 §  Skolöverstyrelsen skall meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om den ekonomiska regleringen mellan staten och huvudmannen.

Ändringar

Förordning (1986:117) om uppdragsutbildning vid folkhögskolor

Ikraftträder
1986-04-01

Ändring, SFS 1991:1065

    Omfattning
    upph.