Upphävd författning

Folkhögskoleförordningen (1977:551)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:551
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Föreskrifterna i denna förordning gäller för sådan folkhögskola som regeringen har förklarat berättigad till statsbidrag.

1 a §  Hänvisningarna i denna förordning till bestämmelser i skolförordningen (1971:235) skall avse bestämmelserna i deras lydelse vid utgången av år 1990. Förordning (1990:1221).

Uppgifter

2 §  Folkhögskolan har till uppgift att främja allmän medborgerlig bildning.

3 §  Verksamheten vid folkhögskolan skall till innehåll och form vara sådan att den

[S2]ökar den studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor,

[S3]vidgar förmågan att känna och uppleva,

[S4]utvecklar kritiskt omdöme, självständighet och samarbetsförmåga,

[S5]ökar den studerandes möjligheter att vara skapande samt

[S6]stärker viljan och förmågan att i solidaritet med andra aktivt påverka arbetsliv och samhälle.

[S7]Under förutsättningar som anges i första stycket kan folkhögskolan i begränsad omfattning även ge yrkesinriktad utbildning.

4 §  Varje folkhögskola får inom ramen för de allmänna föreskrifterna i 2 och 3 §§ själv bestämma sin verksamhet med hänsyn till skolans ideologiska och kunskapsmässiga inriktning. Verksamheten skall dock alltid bedrivas i en anda av tolerans och respekt för oliktänkande samt utformas så, att allsidighet i undervisningen eftersträvas.

Tillsyn m. m.

5 §  Skolöverstyrelsen skall ha inseende över folkhögskolorna. Överstyrelsen skall utfärda de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1988:1057).

6 §  Riksrevisionsverket får för granskning av tillämpningen av denna förordning hos folkhögskola ta del av räkenskaper och övriga handlingar samt företa de undersökningar som behövs i övrigt.

Organisation m. m.

7 §  Vid folkhögskola skall finnas rektor, lärare och den personal i övrigt som behövs.

8 §  Varje folkhögskola skall ha en egen styrelse. Vid varje skola skall även finnas ett lärarråd och, när kurs enligt 19 § pågår, ett kursråd.

9 §  För varje folkhögskola skall skolöverstyrelsen fastställa ett reglemente.

[S2]Reglemente antages för folkhögskola med enskild huvudman av skolans styrelse och för folkhögskola med kommun eller landstingskommun som huvudman av kommunfullmäktige respektive landstinget. Innan reglemente antages, skall yttrande inhämtas från lärarrådet och kursrådet.

[S3]Reglementet för folkhögskola med enskild huvudman skall innehålla uppgift om skolans huvudman samt bestämmelser om förhållandet mellan huvudmannen och skolan, om sammansättningen av skolans styrelse och dess ansvarsområde och om lärarrådet och kursrådet. Dessutom skall reglementet innehålla de övriga bestämmelser som behövs.

10 §  Styrelsen skall ansvara för skolans verksamhet.

[S2]Styrelsen skall minst en gång varje arbetsår sammanträda gemensamt med lärrarrådet.

11 §  Styrelse för folkhögskola med enskild huvudman skall bestå av minst fem ledamöter. Dessa skall utses av huvudmannen.

[S2]I fråga om styrelse för folkhögskola med kommun eller landstingskommun som huvudman tillämpas föreskrifterna i 3 kap. 2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket, 10 och 11 §§ samt 12 § andra och tredje styckenakommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I landstingskommun och i annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även föreskrifterna i 3 kap. 5 § första stycket och 6 § nämnda lag på motsvarande sätt. Förordning (1986:922).

12 §  Företrädare för de studerande, lärare och övrig personal får närvara vid styrelsens sammanträden med rätt att deltaga i överläggningarna och med rätt att ställa förslag. Sådan företrädare har även rätt att till protokollet anteckna skiljaktig mening.

13 §  Lärarrådet skall svara för långsiktig pedagogisk planering och sådana andra frågor rörande övergripande planering och verkställighet som ej enligt reglementet ankommer på styrelsen eller rektor.

[S2]Lärarrådet består av rektor, lärare och i förekommande fall internatföreståndare. I reglementet för skolan kan föreskrivas att även företrädare för annan personal och för de studerande får ingå i rådet.

14 §  Kursrådet skall under kurstid svara för den samordnande planeringen av kurser som pågår minst 15 veckor.

[S2]Kursrådet skall bestå av rektor och av företrädare för de studerande, för lärare och för annan personal. I reglementet för skolan kan bestämmas att även skolans styrelse skall vara företrädd i kursrådet.

[S3]Företrädarna för de studerande skall uppgå till minst samma antal som övriga ledamöter i kursrådet tillsammans.

15 §  Lärarråd och kursråd skall var för sig upprätta arbetsordning som närmare reglerar deras verksamhet.

16 §  Skolans räkenskaper och styrelsens förvaltning skall för varje år granskas av särskilda revisorer. Minst en av revisorerna skall vara godkänd granskningsman eller auktoriserad revisor.

[S2]I fråga om folkhögskola med kommun eller landstingskommun som huvudman gäller 5 kap.kommunallagen (1977:179) i stället för vad som föreskrives i första stycket.

Verksamheten

17 §  Vid folkhögskola skall finnas lämpliga undervisningslokaler och erforderlig undervisningsmateriel.

18 §  Folkhögskolans arbetsår räknas från och med den 1 juli till och med den 30 juni nästa år, om ej skolöverstyrelsen medger annat.

19 §  Varje folkhögskola skall under arbetsåret anordna

 1. minst en kurs om minst 30 veckor med lägst 20 deltagare eller
 2. minst två kurser, som skall ansluta till varandra och som var och en skall pågå minst 15 veckor och omfatta lägst 20 deltagare.

[S2]Kurs enligt första stycket skall kännetecknas av ett brett ämnesurval.

[S3]Skolöverstyrelsen får medge att kurs enligt första stycket får anordnas även om antalet deltagare är lägre än 20. Uppgår antalet deltagare ej till 15 får sådant medgivande lämnas endast om synnerliga skäl föreligger.

20 §  Annan kurs vid folkhögskola än som avses i 19 § skall pågå minst två dagar.

[S2]Utan hinder av vad som anges i första stycket får endagskurser anordnas i syfte att informera och motivera korttidsutbildade om olika slags studier vid folkhögskolan. Förordning (1987:712).

21 §  Kurs som pågår minst en vecka skall omfatta, för heltidsstuderande minst 25 studietimmar per vecka och för deltidsstuderande minst 10 studietimmar per vecka. Kurs som är kortare än en vecka skall omfatta minst fyra studietimmar per dag. Kurs skall alltid omfatta minst 14 studietimmar.

22 §  I kurstiden för kurs som pågår minst fyra veckor får räknas in en dag för upprop och en dag för avslutning samt skäligt antal dagar för lov av tillfällig anledning.

23 §  I planering av kurs, som folkhögskola anordnar tillsammans med studieförbund, annan organisation eller institution, skall medverka rektor eller en lärare med minst 40 procent av heltidstjänstgöring vid folkhögskolan. Denne skall dessutom följa kursen och svara för dess genomförande.

[S2]Minst en fjärdedel av undervisningen i kurs, som avses i första stycket, skall meddelas av rektor eller av sådan lärare med minst 40 procent av heltidstjänstgöring vid folkhögskola som fortlöpande fullgör en del av sin undervisning vid skolans kurser om minst 15 veckor. Om det finns särskilda skäl får undervisningen meddelas av timlärare som regelbundet tjänstgör vid folkhögskolas kurser om minst 15 veckor. Förordning (1988:736).

24 §  För varje kurs skall finnas studieplan. Sådan plan skall i den omfattning skolöverstyrelsen bestämmer ges in till överstyrelsen för godkännande.

25 §  Vid folkhögskola skall anordnas studie- och yrkesorientering.

[S2]Folkhögskola skall bedriva kontaktverksamhet med folkrörelser och studieförbund.

26 §  Undervisningen vid folkhögskola och studie- och yrkesorientering enligt 25 § första stycket skall vara avgiftsfri.

De studerande

27 §  Riktlinjer för antagning av studerande vid folkhögskola skall fastställas av skolans styrelse efter hörande av lärarrådet. I fråga om riktlinjer för antagning av studerande till kurser om minst 15 veckor skall styrelsen även inhämta kursrådets mening.

28 §  Sökande kan antagas till kurs, om han fyller minst 18 år under det kalenderår då kursen börjar.

[S2]Om särskilda skäl föreligger får styrelsen till kurs om minst 15 veckor antaga den som ej har uppnått den ålder som anges i första stycket men som har fyllt 16 år. Antalet sådana studerande får dock ej överstiga fem procent av det totala antalet deltagare i kursen om ej skolöverstyrelsen av särskilda skäl medger annat.

[S3]Skolöverstyrelsen kan medge att den som har fyllt 16 år får antagas till kurs som är kortare än 15 veckor.

29 §  Utan hinder av föreskrifterna i 28 § får styrelsen till kurs om högst tre veckor som anordnas i samarbete med ungdomsorganisation och i skolans lokaler antaga studerande som har fyllt minst 14 år. Förordning (1983:510).

30 §  De studerande skall före varje kurs på lämpligt sätt upplysas om skolans verksamhet och inriktning.

31 §  Vid folkhögskola skall finnas lämpliga fritidslokaler.

32 §  Folkhögskola bör om möjligt bereda de studerande bostad och kost i anslutning till skolanläggningen (internat).

[S2]Avgift för internat får ej understiga belopp som motsvarar riksskatteverkets norm för värdet av naturaförmånen fritt vivre. Sådan avgift får ej höjas för studerande som deltager i pågående kurs vid skolan.

33 §  De studerande skall ha tillgång till kostnadsfri hälsovård vid folkhögskolan.

34 §  Studerande som har gått igenom kurs skall få intyg därom.

35 §  Styrelsen får besluta att studieomdöme skall ges till studerande, som har gått igenom kurs enligt 19 § 1 eller kurser enligt 19 § 2 och som begär sådant omdöme. Studieomdömet skall avse den studerandes förmåga att bedriva studier.

[S2]Som studieomdöme får endast användas något av uttrycken Mindre god, God, Mycket god eller Utmärkt.

[S3]Studieomdöme skall bestämmas av lärarrådet.

36 §  Finner lärarrådet anledning till allvarlig anmärkning mot studerande, kan rådet efter hörande av kursrådet tilldela den studerande varning.

37 §  Om ej annat följer av andra stycket, får studerande förvisas från folkhögskola för viss tid om

 1. sådan varning som avses i 36 § ej har fått avsedd verkan,
 2. den studerandes uppförande kan antagas inverka skadligt på andra studerande eller
 3. andra särskilda skäl föreligger.

[S2]Har åtal för viss gärning väckts mot den studerande, får han förvisas på grund av gärningen endast om han har erkänt den eller om han har funnits skyldig till gärningen genom dom, som har vunnit laga kraft.

38 §  Fråga om förvisning prövas av styrelsen efter hörande av lärarrådet och kursrådet.

[S2]Styrelsen får förordna att beslut om förvisning skall verkställas utan hinder av att det ej har vunnit laga kraft.

[S3]Vid avgörande av fråga om förvisning skall föreskrifterna i 29 kap.rättegångsbalken om domstol med endast lagfarna ledamöter tillämpas på motsvarande sätt.

39 §  I ärende om förvisning skall styrelsen se till att utredning finns som allsidigt kartlägger de omständigheter som är av betydelse.

[S2]Utredningen skall inledas utan dröjsmål och genomföras så skyndsamt som möjligt. Den studerande och i förekommande fall dennes vårdnadshavare skall få tillfälle att ta del av utredningen och komma in med yttrande till styrelsen. Den studerande skall beredas möjlighet att inför styrelsen låta sig biträdas av den som han utser därtill.

Rektor

40 §  Vid folkhögskola skall finnas en lönetjänst som rektor. Tjänsten skall inrättas som heltidstjänst med beteckningen r.

[S2]Behörig till tjänst som rektor är den som är behörig enligt 55 eller 59 § till en lönetjänst som lärare vid folkhögskola. Om rektorstjänsten avser skola med internat fordras tidigare tjänstgöring vid folkhögskola med internatverksamhet under minst ett år.

[S3]Skolöverstyrelsen får medge undantag från villkoren i andra stycket, om särskilda skäl föreligger. Förordning (1988:1057).

41 §  Rektor skall inför styrelsen ansvara för folkhögskolans verksamhet. Han skall leda arbetet vid skolan och meddela undervisning.

[S2]Rektor skall främja pedagogiskt utvecklingsarbete, anpassning av verksamheten vid skolan till skiftande sociala och pedagogiska behov samt även på annat sätt verka för skolans utveckling.

42 §  När kurs som avses i 19 § pågår vid folkhögskola skall rektor undervisa 18--22 studietimmar i veckan. Skolans styrelse får med hänsyn till arten av tjänstgöringen sätta ned antalet studietimmar. För nedsättning med mer än fyra studietimmar fordras att skolöverstyrelsen medger det.

43 §  Rektor får fullgöra en del av sin undervisningskyldighet

 1. vid annan tid under arbetsåret än som anges i 42 §,
 2. som ledare för sådan studiecirkel som avses i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.,
 3. genom tjänstgöring vid kurs som avses i förordningen (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet eller vid motsvarande annan statsunderstödd kurs som anordnas av organisation. Förordning (1983:510).

44 §  Rektor får åläggas att undervisa under högst 42 veckor under ett arbetsår.

Lärare

Inrättande av tjänster m. m.

45 §  I folkhögskola skall lärare anställas på lönetjänst som lärare om inte annat anges särskilt. Dessutom får lärare anställas på arvodestjänst som timlärare.

[S2]I stället för anställning på lönetjänst som lärare får läraren välja anställning som timlärare. Ett sådant val skall avse ett helt arbetsår eller den del av arbetsåret som läraren är anställd vid skolan. Förordning (1988:1057).

46 §  Den verksamhet som folkhögskola har bestämt bör organiseras så, att det kan inrättas tjänster som lärare med full tjänstgöring eller med minst 40 procent av heltidstjänstgöring. Förordning (1988:736).

47 §  Skolans styrelse beslutar om lärartjänster till det antal som behövs för undervisningen vid skolan. Förordning (1988:1057).

48 § har upphävts genom förordning (1988:1057).
49 § har upphävts genom förordning (1988:736).

50 §  I lärares tjänst ingår undervisning samt socialpedagogiska och administrativa uppgifter.

[S2]Lärare är skyldig att fullgöra de uppgifter som tilldelas honom med stöd av denna förordning och skolans reglemente.

51 §  Det åligger lärare att biträda vid lärarutbildning som är förlagd till skolan.

[S2]En lärare som är förordnad tills vidare är skyldig att under högst tre månader varje arbetsår som vikarie utöva rektorstjänsten vid den skola där han är anställd. Förordning (1988:1057).

52 §  Lärare får åläggas att tjänstgöra under högst 42 veckor under ett arbetsår.

53 §  Lärare får fullgöra en del av sin tjänst

 1. genom undervisning i ämne som avses i 59 §, om undervisningen utgör högst en tredjedel av lärarens tjänst och läraren godtar sådan tjänstgöring samt
 2. vid sådan studiecirkel som avses i 43 § 2.

[S2]Ämneslärare får även fullgöra en del av sin tjänst vid sådan kurs som avses i 43 § 3.

[S3]För tjänstgöring enligt första stycket 1 krävs medgivande av skolöverstyrelsen.

54 §  I lärartjänst får ingå fyllnadstjänstgöring

 1. vid vuxenutbildning som avses i vuxenutbildningslagen (1984:1118), om läraren godtar sådan tjänstgöring samt
 2. vid annan statlig eller statsunderstödd läroanstalt, om läraren godtar sådan tjänstgöring och länsskolnämnden i förekommande fall medger det.

[S2]Föreskrifterna om fyllnadstjänstgöring i 14 kap.16--18 och 21 §§skolförordningen (1971:235) skall tillämpas på motsvarande sätt på lärare vid folkhögskola. Förordning (1990:1221).

Behörighetsvillkor för lärare

55 §  Behörig till lönetjänst som ämneslärare vid folkhögskola är den som med godkänt resultat har genomgått folkhögskollärarlinjen enligt högskoleförordningen (1977:263).

[S2]Behörig till sådan tjänst är även den som uppfyller följande villkor, nämligen

 1. har avlagt filosofie kandidatexamen enligt kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna eller motsvarande utbildning enligt äldre föreskrifter samt
 2. har avlagt examen på ämneslärarlinjen vid lärarhögskola enligt förordningen (1968:318) om lärarhögskolorna. Förordning (1988:1057).

[S3]56 § har upphört att gälla genom förordning (1982:494).

58 §  Villkoret i 55 § första stycket skall anses uppfyllt om sökanden genom annan utbildning än som där avses eller genom verksamhet i folkbildnings- eller folkrörelsearbete eller på annat sätt har skaffat sig dels kunskaper och färdigheter som är tillräckliga för tjänsten, dels motsvarande pedagogisk utbildning.

[S2]Villkoret i 55 § andra stycket 1 skall anses uppfyllt om sökanden genom annan utbildning än som där avses eller genom verksamhet i folkbildnings- eller folkrörelsearbete eller på annat sätt har skaffat sig kunskaper och färdigheter som är tillräckliga för tjänsten.

[S3]Villkoret i 55 § andra stycket 2 skall anses uppfyllt om sökanden har skaffat sig motsvarande pedagogisk utbildning som där anges. Förordning (1982:494).

59 §  Behörig till lönetjänst som lärare

 1. i ett av ämnena teckning, musik, gymnastik, trä- och metallslöjd, textilslöjd, hemkunskap och barnkunskap vid folkhögskola är den som uppfyller de särskilda villkor som anges i punkterna 5--11 i bilaga 1 till skolförordningen (1971:235) samt
 2. i sådant ämne vid folkhögskola, som är jämförbart med ämne enligt punkt 1, är den som har fått en grundlig praktisk och pedagogisk utbildning i ämnet och av skolöverstyrelsen har förklarats behörig till tjänst i ämnet vid folkhögskola.

[S2]Vid tillämpning av punkterna 5 och 7 i bilaga 1 till skolförordningen skall föreskrifterna där om idrott och bild vid folkhögskolan avse gymnastik respektive teckning. Förordning (1988:1057).

60 §  För behörighet till lönetjänst som lärare i två eller flera ämnen som avses i 59 § fordras att sökanden i varje ämne har den examen eller den behörighetsförklaring som krävs för behörighet i endast detta ämne. Förordning (1988:1057).

61 §  Behörig till lönetjänst som speciallärare vid folkhögskola är den som uppfyller de särskilda villkor som anges i punkterna 3 eller 4 i bilaga 1 till skolförordningen (1971:235) eller som skolöverstyrelsen har förklarat behörig till sådan tjänst. Förordning (1988:1057).

62 §  Skolöverstyrelsen prövar om sökande är behörig enligt föreskrifterna i 58 §.

[S2]Om särskilda skäl föreligger får skolöverstyrelsen medge undantag från de villkor som anges i 59--61 §§. Förordning (1988:1057).

Tillsättning av tjänst som rektor eller lärare m. m.

63 §  Till innehavare av tjänst som rektor eller lärare skall skolans styrelse utse sökande som är behörig och lämplig för tjänsten med hänsyn till insikter, erfarenheter och för tjänsten erforderliga egenskaper.

[S2]Innan styrelsen tillsätter tjänst, skall den inhämta yttrande från lärarrådet.

64 §  Styrelsen beslutar efter förslag av lärarrådet

 1. vilka ämnesområden som ledig tjänst företrädesvis skall omfatta,
 2. om den som uppfyller särskilda villkor skall ha företräde till tjänsten samt
 3. i fråga om rektorstjänst, att den ej skall hänföras till visst ämnesområde.

65 §  Vid tillsättning av tjänst som rektor eller lärare gäller ej 8-- 14 §§ anstä llningsförordningen (1965:601).

66 §  När en tjänst som rektor blir ledig, skall skolans styrelse utfärda kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar med föreläggande om tre veckors ansökningstid, räknat från dagen för kungörandet. I kungörelsen skall anges de ämnesområden som tjänsten företrädesvis omfattar och huruvida den som uppfyller särskilda villkor skall ha företräde till tjänsten. Förordning (1988:1057).

67 §  Sökande till en tjänst som rektor skall ge in

 1. styrkt meritförteckning,
 2. betyg över föreskrivna examina, prov och kurser eller andra motsvarande handlingar som visar den sökandes behörighet,
 3. betyg eller intyg över lärartjänstgöring samt
 4. uppgift om de övriga omständigheter som sökanden önskar åberopa.

[S2]Efter anmodan skall sökanden dessutom ge in läkarintyg och andra handlingar som behövs för ärendets prövning. Förordning (1988:1057).

68 §  En tjänst som rektor skall tillsättas av skolans styrelse med förordnande tills vidare.

[S2]Tillkännagivande av styrelsens beslut i ärende om tillsättning av en tjänst som rektor skall snarast möjligt föras in i Post- och Inrikes Tidningar. Skolöverstyrelsen skall underrättas om styrelsens beslut i ärenden om tillsättning av en tjänst som rektor. Förordning (1988:1057).

69 §  Finns ingen behörig och lämplig sökande, skall tjänsten så snart ske kan kungöras ledig på nytt.

[S2]Om särskilda skäl föreligger får skolans styrelse besluta att tjänsten även i andra fall än som anges i första stycket skall kungöras ledig på nytt.

[S3]När tjänst kungöres ledig på nytt skall den som har sökt tjänsten vid det föregående tillfället och ej har återkallat sin ansökan anses kvarstå som sökande. Sådan sökande skall av styrelsen underrättas om beslut enligt andra stycket i samband med att kungörandet sker.

70 §  När en tjänst som lärare skall tillsättas, skall styrelsen för skolan anmäla detta till den offentliga arbetsförmedlingen. Sådan anmälan behövs ej

 1. när fråga är om förordnande för någon som redan är eller omedelbart dessförinnan har varit anställd som lärare vid folkhögskolan,
 2. när fråga är om tjänstgöring enbart vid sådan kurs som skolan anordnar tillsammans med studieförbund, annan organisation eller institution och fråga är om förordnande för någon som har anknytning till förbundet, organisationen eller institutionen,
 3. när fråga är om anställning för högst två veckor i följd eller
 4. när skolöverstyrelsen för visst fall medger undantag. Förordning (1988:1057).

71 §  Till en tjänst som lärare kommer i första hand i fråga den som är behörig till lönetjänst som lärare. Står en sådan lärare inte till förfogande får någon annan lärare förordnas. Förordning (1988:1057).

72 §  En lärare får anställas på en lönetjänst som lärare endast om tjänstgöringen omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring. Förordning (1989:710).

73 §  En lönetjänst som lärare skall tillsättas med förordnande tills vidare om

 1. läraren är behörig till tjänsten och
 2. anställningen avser tjänstgöring under minst 15 veckor.

[S2]Villkoret enligt första stycket 2 skall anses uppfyllt av en behörig lärare, som varit anställd under kortare tid än 15 veckor och får fortsatt anställning vid skolan så att anställningstiden sammanlagt uppgår till minst 15 veckor i följd. Förordning (1988:1057).

74 §  Om villkoren enligt 73 § inte är uppfyllda, skall en lönetjänst som lärare tillsättas med förordnande tills vidare dock längst för viss kurs. Förordning (1988:1057).

75 §  En arvodestjänst som timlärare skall tillsättas med förordnande tills vidare dock längst för viss kurs, om något annat inte följer av 45 § andra stycket. Förordning (1988:1057).

Ledighet, vikariat och anställnings upphörande m. m.

76 §  En lärare som har förordnats tills vidare åtnjuter ledighet under den tid av året, då han ej är skyldig att tjänstgöra. Förordning (1988:1057).

77 §  Styrelsen beslutar om tjänstledighet för rektor och lärare samt om förläggning av semester för rektor.

[S2]Vid ledighet för rektor under längre tid än en dag skall styrelsen vid behov förordna vikarie på tjänsten som rektor.

[S3]Skolöverstyrelsen skall underrättas om beslut som avses i andra stycket om vikariatet omfattar mer än två månader. I fråga om långtidsvikariat finns föreskrifter i 15 § anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1990:766).

78 §  Lärare har rätt till tjänstgöringsbetyg. För lärare som under läsåret har tjänstgjort högst 60 dagar får i stället utfärdas intyg om tjänstgöringens art och omfattning.

[S2]Tjänstgöringsbetyget eller intyget skall utfärdas inom två veckor från det läraren har begärt det. Förordning (1988:1057).

79 §  I fråga om skiljande från tjänst som lärare och erbjudande av annan tjänst, när undervisning av hela den omfattning förordnandet avser ej längre kan beredas läraren, skall 17 kap.49 a och 49 b §§skolförordningen (1971:235) tillämpas på motsvarande sätt.

80 §  Fråga om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan eller avstängning enligt 10--12 kap. och 13 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning prövas av skolans styrelse.

[S2]Fråga om läkarundersökning och avstängning enligt 13 kap. 2 § lagen om offentlig anställning prövas av skolöverstyrelsen.

[S3]Om omröstning i fråga som avses i denna paragraf gäller särskilda föreskrifter.

Statsbidrag

Inledande föreskrifter

81 §  Statsbidrag utgår i form av allmänt bidrag och tilläggsbidrag.

[S2]Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli--den 30 juni nästa år (redovisningsår).

Allmänt bidrag

Beräkningsfaktorer

82 §  Allmänt bidrag beräknas med hänsyn till antal elevveckor under redovisningsåret för en folkhögskola och en genomsnittlig lärarlönekostnad för samtliga folkhögskolor.

Elevveckor

83 §  Elevveckorna för en folkhögskola får läggas till grund för allmänt bidrag i sin helhet eller med viss procentuell andel av elevvecka enligt följande tabell.

Antal elevveckorProcentuell andel av varje elevvecka
upp till 5 100 5 101 -- 7 500 7 501 -- 9 500 9 501 --11 000100 procent 80 procent 50 procent 20 procent

[S2]Det antal elevveckor som överstiger 11 000 får ej läggas till grund för allmänt bidrag.

84 §  Vid tillämpning av 83 § skall antalet elevveckor för en folkhögskola anses motsvara summan av de tal som erhålles för varje kurs när antalet kursveckor multipliceras med antalet kursdeltagare, om ej annat följer av andra stycket. Som kursdeltagare skall därvid de elever räknas, vilka faktiskt har påbörjat en kurs.

[S2]Om rektor eller lärare vid folkhögskola har tjänstgjort vid sådan studiecirkel som avses i 43 § 2 får tjänstgöringen räknas om till elevveckor. Kvoten av antalet tjänstgöringstimmar och koefficienten 2,10 skall därvid anses motsvara antalet elevveckor. Sådant antal elevveckor skall vid tillämpning av 83 § läggas till den summa som avses i första stycket. Förordning (1984:278).

85 §  När beräkningsunderlaget minskas enligt 83 § skall i första hand tas i anspråk sådana elevveckor som ej skall beräknas på sätt anges i 86 eller 87 §.

86 §  Antalet elevveckor för musikutbildning skall höjas med 50 procent om skolöverstyrelsen har godkänt att högre bidrag får utgå för utbildningen.

87 §  Antalet elevveckor vari har ingått studerande som är fysiskt, psykiskt, socialt eller språkligt handikappade skall höjas med det tal som motsvarar antalet kursveckor multiplicerat med halva antalet handikappade kursdeltagare.

Genomsnittlig lärarlönekostnad för samtliga folhögskolor

88 §  Med genomsnittlig lärarlönekostnad för samtliga folkhögskolor avses det belopp som motsvarar summan av kostnaderna för

 1. en årslön om 166 080 kronor,
 2. följande avgifter för årslönen, nämligen

[S2]a. tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med ett belopp som svarar mot procentsatsen för uttag av avgiften,

[S3]b. sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift enligt samma lag med den procentsats som regeringen fastställer särskilt. Förordning (1990:766).

89 §  Allmänt bidrag skall för varje folkhögskola beräknas till det belopp som motsvarar produkten av följande tre tal, nämligen

 1. summan av antalet elevveckor vid folkhögskolan enligt 83, 86 och 87 §§,
 2. talet 0,0036 och
 3. den genomsnittliga lärarlönekostnaden enligt 88 §.

[S2]Det bidrag som har beräknats enligt första stycket skall utgå till skolan om ej annat följer av 90--92 §§. Förordning (1984:278).

90 §  Har en folkhögskola under ett redovisningsår utnyttjat färre lärartimmar än som motsvarar det tal som erhålles, om det antal elevveckor som skall medräknas enligt 83, 86 och 87 §§ multipliceras med 2,10 och överstiger skillnaden 100 skall det allmänna bidraget minskas.

[S2]Minskningen enligt första stycket skall ske med det belopp som motsvarar det tal som erhålles när skillnaden, minskad med 100, multipliceras med den genomsnittliga lärar lönekostnaden s med den genomsnittliga lärar per elevvecka delad med 2,10. Förordning (1984:278).

91 §  Är den genomsnittliga lärarlönekostnaden vid en folkhögskola under ett redovisningsår högre än den lärarlönekostnad som avses i 88 § skall det allmänna bidraget ökas.

[S2]Den genomsnittliga lärarlönekostnaden vid skolan skall beräknas med hänsyn till förhållandena den 1 januari under redovisningsåret. Den skall motsvara det genomsnittliga löneläget jämte kostnader för avgifter enligt 88 § 2 för dem som innehar och utövar lönetjänster som rektor och lärare vid skolan. I beräkningsunderlaget får ingå tjänst vars innehavare den 1 januari är tjänstledig för högst tio dagar.

[S3]Det allmänna bidraget skall ökas med det belopp som motsvarar produkten av det tal, varmed lönekostnaden vid skolan överstiger lönekostnaden enligt 88 § och det tal som motsvarar antalet tjänster som har ingått i beräkningsunderlaget enligt andra stycket.

[S4]Vid beräkningen av den genomsnittliga lärarlönekostnaden enligt denna paragraf skall hänsyn inte tas till löner som har satts med stöd av 7 kap.6 § andra och tredje stycket, eller 12 kap. 4 § skolavtalet 1989-12-29. Hänsyn skall inte heller tas till löner som överskrider vad som anges som lägsta löneutrymme i 19 § avtal 1989-12-01 om lokala löneförhandlingar m. m. för skolledare och syofunktionärer (L Skol). Förordning (1990:766).

92 §  Är den genomsnittliga lärarlönekostnaden vid en folkhögskola under ett redovisningsår lägre än den lärarlönekostnad som avses i 88 § skall det allmänna bidraget minskas. Föreskrifterna i 91 § skall därvid tillämpas på motsvarande sätt.

Tilläggsbidrag

93 §  Tilläggsbidrag skall utgå med det belopp som motsvarar de sammanlagda kostnaderna under ett redovisningsår för

 1. kallortstillägg, semesterlönetillägg och tjänstledighetslön för rektor och lärare vid folkhögskola samt
 2. avlöningsförstärkning för ämneslärare, som enligt bestämmelserna i 16 kap.skolförordningen (1971:235) är behörig till lektorstjänst vid gymnasieskola i ämnen som ingår i ämneslärartjänsten.

[S2]Tilläggsbidrag enligt första stycket skall även innefatta kostnader för sådana avgifter som avses i 88 § 2.Förordning (1990:1221).

94 §  Tilläggsbidrag kan utgå som särskilt stöd till kostnader under ett redovisningsår för åtgärder för studerande som är fysiskt, psykiskt, socialt eller språkligt handikappade. Fråga om sådant tilläggsbidrag prövas av skolöverstyrelsen med hänsyn till varje folkhögskolas särskilda behov.

95 § har upphävts genom förordning (1984:278).
96 § har upphävts genom förordning (1984:278).
97 § har upphävts genom förordning (1984:278).

Ansökan m. m.

98 §  Ansökan om statsbidrag skall göras av huvudmannen för folkhögskolan och ges in till skolöverstyrelsen senast den 30 september närmast efter redovisningsårets utgång.

[S2]Skolöverstyrelsen beslutar om statsbidrag.

[S3]Om särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen pröva ansökan som ej har kommit in inom föreskriven tid.

99 §  Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition betala ut förskott i början av juli med 45 procent och i början av januari med 45 procent av det statsbidrag som beräknas utgå till skolan för redovisningsåret. Förordning (1982:494).

100 §  Åsidosätter huvudman vad som enligt lag eller annan författning åligger honom i fråga om verksamheten vid skolan, får skolöverstyrelsen besluta att högst tio procent av det sammanlagda statsbidraget för redovisningsåret skall innehållas i avvaktan på att rättelse sker. Vinnes ej rättelse, får överstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall dragas av från statsbidraget.

Överklagande

101 §  Beslut av styrelsen för folkhögskola enligt denna förordning eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får överklagas hos skolöverstyrelsen, om beslutet gäller

 1. tillsättning av tjänst som rektor eller lärare,
 2. vikariat för rektor, eller
 3. tjänstledighet för rektor eller lärare.

[S2]Beslut av styrelsen för folkhögskola i ett ärende om förvisning av studerande från skolan får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1987:712).

102 §  I fråga om överklagande av beslut av styrelsen för folkhögskola gäller bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter. Förordning (1987:712).

103 §  Beslut som skolöverstyrelsen som första instans har meddelat enligt denna förordning får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av andra stycket eller av andra särskilda föreskrifter. Förordning (1987:712).

[S2]Skolöverstyrelsens beslut om behörighetsförklaring enligt 40 och 62 §§ får inte överklagas.

[S3]Beslut som skolöverstyrelsen som andra instans har meddelat enligt denna förordning får överklagas hos regeringen endast när det gäller beslut med anledning av överklagande av beslut av styrelsen för folkhögskola om tillsättning av tjänst som rektor eller vikariat för rektor.

[S4]Att sådana beslut i ärenden om tjänstledighet som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har meddelat som andra instans får överklagas hos statens arbetsgivarverk följer av tjänstledighetsförordningen (1984:111). Förordning (1987:712).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Folkhögskoleförordning (1977:551)

Övergångsbestämmelse

 1. För Birkagårdens, Kalix, Karlskoga, Sunderbyns och Önnestads folkhögskolor får, i stället för vad som föreskrivs i 83 § första stycket, till och med redovisningsåret 1985/86 varje elevvecka utöver 7 500 beräknas med 80 procent upp till ett genomsnitt av antalet elevveckor under redovisningsåret 1974/75--1976/77.
Av de extra bidrag som beräknas enligt första stycket skall dock endast 80 procent utgå budgetåret 1982/83, 50 procent budgetåret 1983/84, 25 procent budgetåret 1984/85 och 20 procent budgetåret 1985/86. Förordning (1984:278).
Förarbeten
Prop. 1976/77:55

Förordning (1977:1089) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 88 §

Förordning (1978:533) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 88 §

Förordning (1978:673) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 88 §

Förordning (1979:439) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 89, 93 §§

Förordning (1979:715) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 55-58 §§

Förordning (1980:390) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 62, 88, 103 §§

Förordning (1981:522) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 43 §

Förordning (1982:494) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

Förordning (1983:19) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 40, 88 §§
  Ikraftträder
  1983-02-08

Förordning (1983:510) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:100
  Omfattning
  upph. 3 p övergångsbest.; ändr. 29, 43, 88, 103 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:278) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

Förordning (1985:389) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 54, 88, 103 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:922) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:712) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 20, 101-103 §§, rubr. närmast före 101 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:736) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  upph. 49 §; ändr. 23, 46, 48 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1057) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  upph. 48 §; ändr. 5, 40, 45, 47, 51, 55, 57, 59-62, 66-68, 70-76, 78, 91 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:710) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

Förordning (1990:766) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. De nya bestämmelserna om beräkning av genomsnittlig lärarlönekostnad skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1990.
  Omfattning
  upph. 2 p övergångsbest. till 1989:710; ändr. 77, 88, 91 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1221) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)

  Omfattning
  ändr. 54, 93 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:977

  Omfattning
  upph.