Upphävd författning

Förordning (1986:1224) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Version: 1986:1224

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1986-12-11
Ändring införd
SFS 1986:1224
Ikraft
1987-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget.
FörrättningarAvgift kronor
Fullständig kontrollEfter kontroll
Typbesiktning av
a) personbilar, lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram
1. en grundmodell7 615
2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma motorutförande och samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning3 795
3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 265
b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
1. en grundmodell12 640
2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 265
c) motorcyklar eller terrängskotrar5 230
d) husvagnar
1. en grundmodell7 615
2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning3 120
FörrättningarAvgift kronor
Fullständig kontrollEfter kontroll
3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek1 265
4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 265
e) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av högst 3 500 kilogram
1. en grundmodell3 795
2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med fällbar framläm eller huv över godsutrymmet1 945
3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek1 265
4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 265
f) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
1. en grundmodell7 615
2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 265
g) släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar eller terrängsläp
1. en grundmodell1 945
2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om kopplingsanordningen1 265
h) mopeder2 190
FörrättningarAvgift kronor
Fullständig kontrollEfter kontroll
Prövning av frågor om godkännande av fordon enligt bilavgaskungörelsen (1972:596) (avgascertifiering)
a) prövning av ansökan jämte en provning
1. grundavgift för en motorfamilj10 235
2. tilläggsavgift per bil i en motorfamilj som sökanden enligt uppgift i ansökan om certifiering beräknar sälja av motorfamiljen7
b) för varje ytterligare provning1 810
Registreringsbesiktning av
a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar), sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram, om fordonet inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg320
b) sådana fordon som avses under a) men som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg220
c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram410
d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar460
e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar510
f) motorcyklar eller terrängskotrar205
g) husvagnar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg290
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg190
FörrättningarAvgift kronor
Fullständig kontrollEfter kontroll
h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram190
2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar410
3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar455
i) amatörbyggda fordon
tilläggsavgifter till a), b) och f) ovan135
j) ombyggda fordon
tilläggsavgifter till a), b) och f) ovan85
k) bilar som avses bli godkända för persontransporter i beställningstrafik med lättare fordon
tilläggsavgifter till a) och b) ovan85
l) bilar med bostadsinredning och gasolanläggning
tilläggsavgifter till a) och b) ovan85
Exportvagnsbesiktning320
Kontrollbesiktning av
a) personbilar eller traktorer (ombyggda bilar)13065
b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram13065
c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram17080
d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar23095
FörrättningarAvgift kronor
Fullständig kontrollEfter kontroll
e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar275110
f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar8040
g) husvagnar10560
h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram8040
2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar14580
3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar18590
Kopplingsbesiktning
a) om den företas i samband med en registrerings- eller kontrollbesiktning90
b) i andra fall180
Besiktning av kilometerräknarapparatur som innefattar
a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn och som företas i samband med någon annan besiktning135
b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn i övriga fall150
c) en annan kontroll i samband med någon annan besiktning45
d) en annan kontroll i övriga fall6045
Mopedbesiktning205
Lämplighetsbesiktning av
a) fordon som avses i 70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595)
FörrättningarAvgift kronor
Fullständig kontrollEfter kontroll
1. om besiktningen företas i samband med en registrerings- eller kontrollbe siktning80
2. i övriga fall105
b) fordon som är konstruerade för transport av brandfarliga vätskor och gaser215
Besiktning av fordonsmonterade kranar utom vajerspel eller personkorgar
a) första besiktning
1. om den företas i samband med en annan besiktning320
2. i övriga fall340
b) återkommande besiktning
1. om den företas i samband med en annan besiktning220
2. i övriga fall235
Besiktning av vajerspel120
Besiktning av personkorgar120
Besiktning av vinschar120
Besiktning för viss internationell gods befordran på väg under tullförsegling (TIR-besiktning)
a) typbesiktning3 200
b) första besiktning420
c) återkommande besiktning370
Besiktning för befordran av farligt gods på väg (ADR-besiktning)
a) första besiktning
1. grundavgift415
2. avgift för varje ämnesklass som besiktningen avser240
FörrättningarAvgift kronor
Fullständig kontrollEfter kontroll
b) återkommande besiktning415
Besiktning för internationell befordran av lättfördärvliga livsmedel (ATP besiktning)
a) första besiktning2 530
b) återkommande besiktning1 900
Särskild besiktning föreskriven av trafiksäkerhetsverket eller en länsstyrelse i ett dispensärende Plombering av en taxameters fastsättning i ett fordon390 125
Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bilregisterkungörelsen (1972:599)21
För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 325 kronor per timme.
Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående besiktningen av apparaturen.
Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande belopp:
 1. För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram, till 165 kronor,
 2. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram, till 205 kronor,
 3. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar, till 265 kronor, och
d) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar, till 310 kronor.

Ändringar

Förordning (1986:1224) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

  Ikraftträder
  1987-02-01

Ändring, SFS 1988:91

  Omfattning
  upph.