Upphävd författning

Bilregisterkungörelse (1972:599)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-12-01
Ändring införd
SFS 1972:599 i lydelse enligt SFS 2001:202
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 1 finns inte med här. Bilaga 1 ändrad genom SFS 2000:868.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna kungörelse gäller

[S2]registrering av motordrivna fordon, släpfordon och terrängsläp i ett för landet gemensamt bilregister,

[S3]kontroll av sådana fordon genom registret.

[S4]Kungörelsen gäller dock ej fordon, som tillhör staten och är tillverkat för särskilt militärt ändamål, motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplats till sådant fordon.

2 §  Vägverket, som är registreringsmyndighet, prövar frågor som rör denna kungörelse om inte annat är föreskrivet. Förordning (1995:1358)

3 §  I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97), vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap, kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon, exportvagnskungörelsen (1964:39), turistvagnskungörelsen (1972:601) och förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige finns bestämmelser om undantag från denna kungörelse. Förordning (1995:143).

4 §  I denna kungörelse används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

 • ----------------------------------------------------------------- Beteckning Betydelse ------------------------------------------------------------------- Avställningsavgift Avgift enligt 65 a §
AxeltryckDen sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel överför till vägbanan
BilMotorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som ej är att anse som motorcykel eller moped. Bilar indelas i personbilar, lastbilar och bussar
BoggiTvå hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter
BoggitryckDen sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi överför till vägbanan
BussBil som är inrättad för befordran av flera än åtta personer utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål
Cykel1. Fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och ej är lekfordon 2. Eldriven rullstol som förs av den åkande och är konstruerad för en hastighet av högst 15 kilometer i timmen 3. Eldrivet fordon med tramp- eller vevanordning om elmotorn a. endast försärker kraften från tramp- eller vevanordningen, b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt
DollySläpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning (vändskiva) för påhängsvagn
ExportvagnsförteckningFörteckning enligt 2 § exportvagnskungörelsen (1964:39)
FordonAnordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och ej löper på skenor. Fordon indelas i motordrivna fordon, släpfordon, terrängsläp, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon
InterimslicensTillstånd enligt kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon
JordbrukstraktorTraktor som enligt fordonsskattelagen (1988:327) hänförs till klass II
KontrollbesiktningBesiktning enligt 74 § fordonskungörelsen (1972:595) eller 29 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594)
KontrollmärkeEnligt 28 § utfärdat märke
KörförbudFörbud att använda fordon
KörtillståndEnligt 45 § meddelat tillstånd
LastbilBil som ej är att anse som personbil eller buss
LekfordonFordon som är avsett uteslutande för lek
LämplighetsbesiktningBesiktning enligt 69 § fordonskungörelsen (1972:595) eller 24 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594)
Lätt terrängvagnTerrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 000 kilogram
MopedMotorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen och som har
1. två eller tre hjul samt, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller
2. fyra hjul och en massa utan last som understiger 350 kilogram samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller
b. om det är försett med någon annan typ av motor, denna har en maximal nettoeffekt av högst 4 kilowatt.
Vid beräkningen av en mopeds massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Mopeder delas in i klass I och klass II
Moped klass IMoped som inte hör till klass II
Moped klass IIMoped med pedaler som är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt
MopedbesiktningBesiktning enligt 48 §
Motorcykel1. Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter.
2. Motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kilogram, eller 550 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala nettomotoreffekt är högst 15 kilowatt, dock inte moped. Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Motorcyklar indelas i lätta och tunga motorcyklar.
Motordrivet fordonFordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte flygplan eller sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon
MotorfordonMotordrivet fordon som ej är terrängmotorfordon och som är inrättat
1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller
2. för annat ändamål än som anges under 1, om fordonet ej är att anse som traktor eller motorredskap. Motorfordon indelas i bilar, motorcyklar och mopeder
MotorredskapMotordrivet fordon, som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap indelas i motorredskap klass I och motorredskap klass II
Motorredskap klass IMotorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen
Motorredskap klass IIMotorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen
PersonbilBil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare
Provisorisk registreringsskyltAv polismyndighet tillhandahållen skylt, som upptar fordonets registreringsnummer och som får användas enligt 27 §
PåhängsvagnSläpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med bil, traktor eller motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet
RegisterhållningsavgiftAvgift enligt 65 § eller 67 § andra stycket
Registrerad importörImportör som har registrerats som avgiftsskyldig enligt bilskrotningslagen (1975:343)
Registrerat fordonFordon som är upptaget i bilregistret
RegistreringsbesiktningBesiktning enligt 36 § fordonskungörelsen (1972:595) eller 17 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594)
RegistreringsbevisBevis att fordonet registrerats och, i fall som avses i 73 § andra stycket, särskild handling i beviset.
RegistreringsintygIntyg som är utfärdat av den som har tillstånd till typbesiktning enligt 57 § fordonskungörelsen (1972:595) och som innehåller de uppgifter som skall införas i bilregistret
RegistreringsnummerDet nummer under vilket fordon är registrerat i bilregistret
RegistreringsskyltAv Vägverket tillhandahållen skylt, som upptar fordonets registreringsnummer
SaluvagnslicensEnligt 38 § meddelad licens
SaluvagnsskyltEnligt 41 § utlämnad skylt
SidvagnFordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av tvåhjulig motorcykel eller cykel. Tillkopplad sidvagn anses dock ej som särskilt fordon
SkyltavgiftAvgift enligt 63 §
SläpfordonFordon som är inrättat för koppling till bil, motorcykel, moped klass I, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av dessa fordon. Släpfordon indelas i släpvagnar och släpslädar
SläpkärraSläpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som överförs till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 000 kg
SläpslädeSläpfordon på medar
SläpvagnSläpfordon på hjul eller band
TerrängfordonTerrängmotorfordon och terrängsläp
TerrängmotorfordonMotordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordonen indelas i terrängvagnar och terrängskotrar
TerrängskoterTerrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kilogram
TerrängsläpFordon som är inrättat för att dragas av terrängmotorfordon och ej är släpfordon
TerrängvagnTerrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kilogram. Terrängvagnar indelas i lätta terrängvagnar och tunga terrängvagnar
Tjänstevikt på bil, traktor, motorredskap eller tung terrängvagnSammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, föraren
Tjänstevikt på motorcykelSammanlagda vikten av motorcykeln i normalt, fullt driftfärdigt skick utan sidvagn, verktyg som hör till motorcykeln, bränsle, smörjolja och vatten
Tjänstevikt på släpfordon, terrängsläp eller sidvagnVikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri

[S2]Tjänstevikt på terräng- Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt skoter eller lätt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till terrängvagn fordonet hörande karosseri, verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten

Totalvikt på bil, traktor, motorredskap eller tung terrängvagnSumman av fordonets tjänstevik och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för
Totalvikt på motorcykel, terrängfordon utom tung terrängvagn, släpfordon eller sidvagnSumman av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikt för motorcykel ingår ej sidvagns totalvikt
TrafiktraktorTraktor som enligt fordonsskattelagen (1988:327) hänförs till klass I
TraktorMotordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsaklingen för att dra annat fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara inrättad för transport av gods och för befordran av passagerare
TrippelaxelTre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5,0 meter
TrippelaxeltryckDen sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel överför till vägbanan
Tung terrängvagnTerrängvagn med en tjänstevikt över 2 000 kilogram
TypbesiktningBesiktning enligt 55 § fordonskungörelsen (1972:595) eller 19 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594)
TypfordonVid typbesiktning godkänt fordon
TypintygIntyg att fordon överensstämmer med typfordon eller endast företer sådana avvikelser från typfordonet som kan hänföras till fordonets utstyrsel och icke förändrar fordonets beskattningsförhållande
UthyrningsrörelseUthyrningsrörelse som avses i lagen (1998:492) om biluthyrning
UtryckningsfordonFordon som i bilregistret är upptaget som utryckningsfordon
Väg1. Sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,
2. led som är anordnad för cykeltrafik,
3. gång- eller ridbana invid led eller plats som avses under 1 eller 2
Yrkesmässig fordonstillverkareFordonstillverkare med tillstånd till typbesiktning
Yrkesmässig trafikTrafik som bestämmelserna om yrkesmässig trafik i yrkestrfiklagen (1998:490) tillämpas på
Förordning (2000:1444).

4 a § har upphävts genom förordning (1999:237).

5 §  Kan det i fråga om ett visst fordon eller en viss fordonstyp inte med ledning av 4 § bestämmas till vilket slag av fordon som fordonet eller fordonstypen skall höra, meddelar Vägverket beslut i frågan.

[S2]Finns det skäl att hänföra ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon till ett annat slag av fordon än som skulle bli fallet om 4 § tillämpades, meddelar Vägverket beslut i frågan.

[S3]Innan beslut meddelas enligt första eller andra stycket, skall Vägverket samråda med Riksskatteverket, om fordonets beskattningsförhållande påverkas av beslutet. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan, skall denna hänskjutas till regeringen.

[S4]Vägverket får medge att vad som sägs i denna kungörelse om registrerade importörer skall gälla även andra som bedriver yrkesmässig import av fordon. I sådana ärenden skall Vägverket samråda med Tullverket.

[S5]Vägverket får medge att vad som sägs i denna kungörelse om yrkesmässiga fordonstillverkare även skall gälla andra än de som har tillstånd till typbesiktning. Förordning (1999:483).

6 §  Vad i denna kungörelse föreskrives för visst slag av fordon gäller även chassi till sådant fordon. Förordning (1997:694).

6 a §  Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i denna kungörelse eller mot bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av denna kungörelse. När någon annan brukar fordonet gäller ägarens skyldighet endast bestämmelserna i 8 och 19 §§, 27 § andra stycket, 37 § första stycket samt 40 § andra stycket. Förordning (1999:761).

7 §  Bestämmelserna i denna kungörelse om ägare av fordon gäller i fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år innehavaren. Förordning (1978:458).

Registreringsplikt

8 §  Följande fordon skall, med de undantag som anges i 9, 40 och 47 a §§, vara registrerade för att få brukas,

 1. bil, motorcykel, traktor, motorredskap klass I, moped klass I eller terrängmotorfordon,
 2. motorredskap klass II när det används

[S2]a. för persontransport på väg som inte är enskild annat än om det sker vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från arbetsställe för fordonet eller liknande eller undantagsvis för färd kortare sträcka i andra än nu avsedda fall,

[S3]b. för transport av gods på väg som inte är enskild i andra fall än som avses i 22 § fordonsskattelagen (1988:327),

 1. släpfordon som dras av bil,
 2. släpvagn som dras av trafiktraktor, motorredskap klass I eller tung terrängvagn,
 3. släpvagn som dras av motorredskap klass II som används på sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över 2 000 kilogram eller om motorredskapet är en till motorredskap ombyggd bil. Förordning (1998:1262).

 • NJA 1985 s. 505:Genom beslut av trafiksäkerhetsverket medgavs att mobilkran av viss konstruktion, oaktat sådant fordon enligt bilregisterkungörelsen är att betrakta som lastbil, klassificerades som motorredskap. Som villkor för medgivandet gällde enligt beslutet bl a att fordonet vid färd på väg inte fick framföras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Brukande av fordonet utan iakttagande av villkoret har ansetts strida mot 8 § och följaktligen föranleda straffansvar enligt 87 § bilregisterkungörelsen.

9 §  Bestämmelserna i 8 § gäller inte

 1. fordon som används uteslutande inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område,
 2. släpvagn som dras av traktor, motorredskap klass II eller tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och fordonet används endast på motsvarande sätt som en jordbrukstraktor.

[S2]Bestämmelser om rätt för polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör, tekniskt biträde samt den som Vägverket särskilt har förordnat att provköra fordon finns i 35 § fordonskungörelsen (1972:595) och 16 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Förordning (2000:659).

Registrering

10 §  Frågor om registrering prövas efter ansökan för

 1. fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordonstillverkare,
 2. fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer,
 3. fordon som tidigare har varit registrerade i det militära fordonsregistret,
 4. fordon som är motorredskap, dock inte bilar som är ombyggda till motorredskap.

[S2]Frågor om registrering prövas efter anmälan från Tullverket sedan fordonet förtullats för

 1. fordon som är eller har varit införda i exportvagnsförteckning,
 2. annat fordon än EG-typgodkänt fordon som av andra än registrerade importörer har förts in till Sverige för stadigvarande bruk här i landet.

[S3]För andra fordon än sådana som anges i första och andra styckena prövas frågor om registrering efter anmälan från besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet sedan fordonet har godkänts vid registreringsbesiktning.

[S4]Vägverket får meddela föreskrifter om registrering i andra fall än de som avses i första och andra styckena. Förordning (1999:483).

11 §  Ansökan om registrering skall göras skriftligen av fordonets ägare.

[S2]I ansökan skall uppges

 1. beträffande ägaren
  1. om denne är en fysisk person

[S3]namn,

[S4]bostads- eller postadress eller, om han inte är folkbokförd, annan adress i landet,

[S5]personnummer, samordningsnummer eller annat motsvarande nummer som denne tilldelats,

 1. om denne är juridisk person

[S6]namn eller firma,

[S7]adress i landet,

[S8]organisationsnummer eller annat motsvarande nummer som tilldelats ägaren,

 1. beträffande det fordon som ansökan avser
  1. fordonsslag,
  2. fabrikat,
  3. typ,
  4. årsmodell eller, om den inte är känd, tillverkningsår,
  5. chassinummer eller motsvarande särskilda märkning för identifiering av fordonet.

[S9]Andra stycket 2 d gäller inte traktor och terrängskoter. Förordning (2000:868).

12 §  Till ansökningshandlingen skall uppgifter fogas i följande fall:

 1. För ett fordon som överensstämmer med typfordon och som inte är eller varit infört i exportvagnsförteckning, ett typintyg som har utfärdats tidigast ett år före ansökningen,
 2. för ett motordrivet fordon, ett bevis om trafikförsäkring för fordonet, om det inte av bilregistret framgår att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet,
 3. för en traktor, en sådan skriftlig uppgift om användningen att det framgår om traktorn skall anses som jordbrukstraktor eller trafiktraktor och för en trafiktraktor som skall dra en påhängsvagn, som inte är registrerad här i riket, en skriftlig uppgift om detta,
 4. för ett motorredskap med en tjänstevikt över 2 000 kilogram, en sådan skriftlig uppgift om användningen att det framgår om fordonet skall beskattas som en trafiktraktor,
 5. för en tung terrängvagn, en sådan skriftlig uppgift om användningen att det framgår hur fordonet skall beskattas,
 6. för ett motorfordon, släpfordon eller terrängfordon som skall användas på ett sätt som medför skyldighet att inställa fordonet till kontrollbesiktning enligt 75 § fordonskungörelsen (1972:595) eller 30 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594) en uppgift om detta,
 7. för ett fordon som godkänts enligt rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlems- staternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul eller 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och som överensstämmer med ett EG- typgodkännandeintyg, ett intyg om överensstämmelse samt för en traktor ett registreringsintyg,
 8. för en släpvagn, som skall dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn eller för en släpvagn med en skattevikt över 3 000 kilogram, som skall dras uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja, en skriftlig uppgift om detta,
 9. för fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande skall användas för väghållningsändamål, en skriftlig uppgift om detta.

[S2]Om ingivande av utdrag ur det militära fordonsregistret i stället för typintyg i vissa fall finns särskilda bestämmelser. Förordning (1997:1141).

13 §  I fråga om ett sådant fordon som avses i 10 § andra stycket skall uppgifter enligt 11 § lämnas till den Tullverket hos vilken fordonet skall förtullas. Efter förtullningen skall handlingar och uppgifter enligt 12 § ges in till Vägverket. Förordning (1999:483).

14 §  Lämnas sådana uppgifter som föreskrivs i 11 §, skall fordonet registreras. Personbilar som omfattas av artikel 7 i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon2, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG3, får dock registreras endast om ett sådant intyg om överensstämmelse som avses i 12 § 7 lämnas. Om avställning av fordon vid registreringen finns det bestämmelser i 34 §.

[S2]I samband med registreringen skall Vägverket tilldela fordonet ett registreringsnummer och utfärda ett registreringsbevis. Registreringsnumret består av tre bokstäver och tre siffror.

[S3]Vägverket får föreskriva att ett fordon får registreras även om det saknar chassinummer eller motsvarande särskilda märkning för identifiering eller om en motorcykel saknar motornummer. I så fall skall fordonet eller motorn tilldelas ett särskilt nummer vid registreringen. Förordning (1998:43).

15 §  Ett sådant motorfordon som anges nedan skall antecknas som utryckningsfordon, om fordonet vid registreringsbesiktning har godkänts eller i typintyg har angivits som utryckningsfordon:

 1. Ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 70 § första stycket 4 fordonskungörelsen (1972:595) och som är inrättat för transport av sjuka eller skadade och avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
 2. Ett motorfordon som är avsett att användas endast av en statlig brandkår eller en kommunal räddningskår eller av ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller för att undanröja trafikhinder, eller av polis- eller tullpersonal eller personal vid Kustbevakningen i brådskande tjänsteutövning. Förordning (1989:940).

16 §  Vid färd med lastbil eller med bil jämte släpvagn eller med terrängfordon skall föraren för varje fordon medföra det senast utfärdade registreringsbeviset eller bestyrkt kopia därav. Han skall på tillsägelse visa upp registreringsbeviset eller den bestyrkta kopian för bilinspektör eller polisman.

[S2]Handling, som avses i första stycket, skall vara i sådant skick att den kan läsas utan svårighet.

[S3]Duplett av registreringsbevis utfärdas efter ansökan av fordonets ägare hos Vägverket. Förordning (1995:1358).

Registreringsskyltar

17 §  När fordonet har registrerats, tillhandahåller Vägverket för varje bil två registreringsskyltar och för varje motorcykel, moped klass I, traktor, motorredskap, släpfordon eller terrängfordon en registreringsskylt. Förordning (1998:1262).

18 §  Registreringsskylt har rektangulär form och utformas antingen

[S2]a. som enradig skylt med yttermåtten 480x110 mm,

[S3]b. som enradig skylt med yttermåtten 300x110 mm,

[S4]c. som tvåradig skylt med yttermåtten 195x155 mm, eller

[S5]d. som enradig, självhäftande skylt med yttermåtten 260x70 mm.

[S6]Registreringsnummer anges på enradig skylt med bokstäverna till vänster och siffrorna till höger och på tvåradig skylt med bokstäverna överst och siffrorna rakt under dem. Bokstäver och siffror utförs i svart på vit ljusreflekterande botten. På skylten skall varaktigt finnas angivet fordonets chassinummer eller motsvarande beteckning eller del av numret eller beteckningen. Vägverket får föreskriva att ytterligare uppgifter skall finnas angivna på skylten.

[S7]I fråga om en registreringsskylt för ett fordon som anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och som inte undantagits från skyldigheten att ha taxameter enligt 7 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779), gäller följande. Bokstaven T anges till höger om registreringsnumret, dock inte om fordonet enligt förordningen (1988:965) om personliga fordonsskyltar är försett med personliga fordonsskyltar. Bokstäver och siffror utförs i svart på gul ljusreflekterande botten. Förordning (1998:788).

19 §  Ett registrerat fordon får, om annat inte följer av 27 § eller 40 § andra stycket denna kungörelse eller av 78 § tredje stycket fordonsskattelagen (1988:327), förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon, förordningen (1988:965) om personliga fordonsskyltar eller 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490), brukas endast om det är försett med registreringsskylt.

[S2]På bil, traktor, motorredskap, terrängvagn, släpfordon och terrängsläp används skylt som avses i 18 § första stycket a, eller, om utrymmet för montering av skylten inte medger det, skylt som avses i första stycket b. Om det är motiverat av fordonets konstruktion får på släpfordon även användas skylt som avses i 18 § första stycket c.

[S3]På motorcykel och moped klass I används skylt som avses i 18 § första stycket c.

[S4]På terrängskoter används skylt som avses i 18 § första stycket d.

[S5]Registreringsskylt skall vara anbringad på bil såväl framtill som baktill, på traktor, motorredskap och terrängmotorfordon framtill samt på motorcykel, moped klass I, släpfordon och terrängsläp baktill. Skylt framtill skall vara väl synlig framifrån och skylt baktill väl synlig bakifrån.

[S6]Om det medför avsevärd olägenhet att föra skylten framtill på traktor, motorredskap eller terrängskoter eller baktill på släpfordon, som dras av traktor eller motorredskap, får den anbringas på annan utifrån väl synlig plats. Förordning (1998:1262).

20 §  En registreringsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går att avläsa.

[S2]Utan hinder av första stycket får bil användas i väghållningsarbete eller liknande arbete även om den ena skylten skymmes av redskap som användes i arbetet.

[S3]På registreringsskylt får ej med undantag för kontrollmärke anbringas annat tecken eller märke än sådant som åsatts skylten vid tillverkningen. Förordning (1986:10)

21 §  Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit eller förändrats så att den inte lämpligen kan användas eller har lämnats in enligt 34 § andra stycket, har fordonets ägare efter ansökan hos Vägverket rätt att få en duplett av skylten. I samband med begäran om provisorisk registreringsskylt enligt 24 § får ansökan i stället göras hos polismyndighet. Sådan ansökan får även göras av fordonets förare.

[S2]Dupletter av registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett fordon om brukandeförbud råder för det enligt 64 § fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Är fordonet avställt får dupletter inte lämnas ut om så inte fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

[S3]Har ett fordons registreringsskyltar tagits om hand enligt 78 § fordonsskattelagen, 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon eller enligt 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490), får efter ansökan dupletter av registreringsskyltarna lämnas ut till fordonets ägare när det inte längre finns något hinder mot det enligt andra stycket eller när sådana förhållanden som avses i 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen inte längre föreligger. Förordning (2000:1444).

22 § har upphävts genom förordning (1995:1358).

23 §  Dupletter av registreringsskyltar tillhandahålls av Vägverket.

[S2]Verket skall i samband därmed erinra fordonsägaren om att registreringsskylten skall förstöras omedelbart om den helt eller delvis finns i behåll eller, om den är försvunnen, så snart den kommit till rätta. Förordning (1992:1755).

Provisoriska registreringsskyltar

24 §  I fall som avses i 21 § första stycket tillhandahåller polismyndigheten en provisorisk registreringsskylt, om ansökan samtidigt görs eller har gjorts om en duplett av registreringsskylten.

[S2]Provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett fordon om brukandeförbud råder för det enligt 64 § fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Är fordonet avställt får provisoriska registreringsskyltar inte lämnas ut om så inte fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

[S3]Provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 § fordonsskattelagen, 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon eller enligt 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490). Förordning (2000:1444).

25 §  Provisorisk registreringsskylt utformas som enradig skylt med yttermåtten 445x120 mm. Registreringsnummer anges med bokstäverna till vänster och siffrorna till höger. Bokstäver och siffror utförs i svart på gul botten. Förordning (1985:732).

26 §  Polismyndigheten skall genast lämna uppgift till Vägverket om utlämnad provisorisk registreringsskylt och om samtidigt gjord ansökan om duplett av registreringsskylt. Förordning (1992:1755).

27 §  Kan en registreringsskylt inte användas på grund av något förhållande som avses i 21 § första stycket, får fordonet brukas för färd kortaste lämpliga väg till en lokal där provisoriska registreringsskyltar kan lämnas ut.

[S2]Fordon som försetts med provisoriska registreringsskyltar får köras med sådan skylt till dess dupletter har tillhandahållits.

[S3]I fråga om provisoriska registreringsskyltar skall 20 § tillämpas. När en provisorisk skylt lämnas ut får dock polismyndigheten anbringa erforderlig kontrolluppgift eller liknande på skylten. Förordning (1985:732).

Kontrollmärken

28 §  Kontrollmärke utfärdas för annat registrerat fordon än lätt terrängvagn, moped klass I eller terrängskoter. Märket utfärdas under förutsättning att

[S2]fordonet inte är avställt,

[S3]föreskriven trafikförsäkring finns,

[S4]förbud att bruka fordonet inte gäller enligt 64 § fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

[S5]körförbud inte gäller.

[S6]Kontrollmärket gäller till utgången av den kalendermånad då uppbörd av fordonsskatt närmast skall ske enligt 3 § fordonsskatteförordningen (1993:1028). I fråga om fordon som avses i 85 § andra stycket fordonskungörelsen (1972:595) gäller kontrollmärket dock endast till utgången av den månad då fordonet skall inställas. I fråga om fordon, för vilket föreläggande meddelats enligt 84, 87, 90 eller 93 § fordonskungörelsen gäller dock märket endast till utgången av den kalendermånad då tiden för föreläggandet går ut. I fall som avses i 33 § första stycket gäller utfärdat tillfälligt kontrollmärke till utgången av den kalendermånad då fordonsskatten senast skall betalas. Detta gäller inte för fordon som inte är skattepliktiga enligt fordonsskattelagen eller för vilka registerhållningsavgift inte skall betalas. Kontrollmärke för fordon som avses i 29 § tredje stycket gäller till utgången av den kalendermånad då fråga om utfärdande av kontrollmärke för fordonet närmast skall prövas.

[S7]Kontrollmärket lämnas ut av Vägverket. Förordning (2000:1444).

29 §  Utfärdande av kontrollmärke för ett fordon prövas när föreskriven fordonsskatt och registerhållningsavgift betalats. Om det för fordonet har meddelats föreläggande enligt 84, 87, 90 eller 93 § fordonskungörelsen (1972:595) eller om någon av de i 28 § första stycket angivna förutsättningarna inte är uppfyllda, kan prövningen ske även efter det att fordonet godkänts vid besiktning eller förutsättningarna uppfyllts.

[S2]Utfärdande av tillfälligt kontrollmärke prövas i fall som avses i 33 § första stycket.

[S3]Utfärdande av kontrollmärke för fordon som inte är skattepliktiga enligt fordonsskattelagen (1988:327) och som inte skall kontrollbesiktigas enligt 75 § fordonskungörelsen skall prövas i den kalendermånad som motsvaras av sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande tabell.

Sista siffra i reg. nrPrövning av utfördande av kontrollmärkeSista siffra i reg.nrPrövning av utfärdande av kontrollmärke
1april6november
2maj7december
3juni8januari
4augusti9februari
5september0mars

[S4] Förordning (1995:1358).

30 §  Fordonsägare som erhållit kontrollmärke skall utan oskäligt dröjsmål enligt meddelade anvisningar anbringa det på fordonets registreringsskylt eller, om fordonet har två skyltar, på den bakre av dessa.

[S2]Kontrollmärke skall dock inte anbringas på registreringsskylt som avses i 18 § tredje stycket. Förordning (1990:518).

31 §  Kontrollmärke har rektangulär form och har olika färger för skilda kalenderår. Sista giltighetsmånad anges genom den eller de siffror som motsvarar månadens nummer. Under numret anges registreringsnumret för det fordon, på vars registreringsskylt märket skall anbringas. Ovanför numret anges de två sista siffrorna av det kalenderår under vilket märkets giltighetstid utgår.

[S2]På kontrollmärket finns en sifferkod som kan utläsas endast om märket förstörs genom att dess ytskikt avlägsnas. Förordning (1997:46).

32 §  Om ett kontrollmärke har förstörts eller förkommit, skall fordonets ägare utan dröjsmål hos Vägverket ansöka om ett duplettmärke. Ansökan får i stället göras hos polismyndighet i samband med begäran om provisorisk registreringsskylt enligt 24 § och då även av fordonets förare. Polismyndigheten skall i sådant fall genast underrätta Vägverket om ansökan.

[S2]Duplett av kontrollmärke utfärdas under de förutsättningar som anges i 28 § och tillhandahålls av Vägverket. Förordning (1995:1358).

Avställning

33 §  När avställning har upphört meddelar Vägverket bevis därom med uppgift om den tid då fordonet får brukas utan att fordonsskatt eller registerhållningsavgift erlagts eller med uppgift om eventuella hinder för brukande.

[S2]Beviset skall medföras vid färd med fordonet. Förordning (1997:1141).

34 §  Vid registreringen avställs

 1. fordon för vilka inte lämnas sådana handlingar och uppgifter som föreskrivs i 12 §,
 2. fordon som skall genomgå registreringsbesiktning efter registreringen.

[S2]Ett fordon skall avställas också om ägaren begär det. En sådan begäran skall vara skriftlig eller göras genom tonvalssignalering per telefon. En skriftlig begäran får överföras elektroniskt. Om ett giltigt kontrollmärke finns för fordonet anses en anmälan om avställning inte gjord förrän till Vägverket har kommit in

[S3]registreringsskylten med kontrollmärket, eller

[S4]intyg att märket har förstörts, eller

[S5]märket, om detta är i sådant skick att de uppgifter som avses i 31 § första eller andra stycket utan svårigheter går att läsa, eller

[S6]registreringsbeviset, med angivande av den kod som avses i 31 § andra stycket, eller

[S7]uppgifter om de koder som avses i 31 § andra stycket och 73 § första stycket, i de fall en anmälan görs genom tonvalssignalering per telefon eller en skriftlig anmälan överförs elektroniskt.

[S8]Ett fordon som har fråntagits ägaren genom brott och inte har anträffats därefter får dock avställas även om registreringsskylt, intyg, kontrollmärke eller uppgifter om koder inte har kommit in.

[S9]Sådant intyg som avses i andra stycket får utfärdas av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet eller av den som innehar saluvagnslicens. I sistnämnda fall får intyget avse endast sådant fordon som saluhålls av licensinnehavaren.

[S10]Vägverket får medge att en försäkringsanstalt, som meddelar motorfordonsförsäkring, får utfärda sådant intyg som avses i andra stycket i fråga om fordon som anstalten har löst in i samband med skadefall. Vid medgivande får föreskrivas särskilda villkor. Medgivandet kan återkallas om

[S11]villkoren inte längre uppfylls,

[S12]tillståndshavaren har lämnat oriktig uppgift i intyget,

[S13]det finns annan anledning att återkalla medgivandet. Förordning (2001:202)

35 §  Avställningstiden räknas från och med den dag då en fullständig anmälan om avställning kom in till Vägverket. Är anmälan om avställning ofullständig, skall Vägverket återställa handlingarna till fordonsägaren och upplysa denne om vad som krävs för att fordonet skall kunna ställas av. Förordning (1995:1358).

36 §  Beslut om att avställningen skall upphöra fattas efter anmälan från fordonets ägare. I fråga om motordrivet fordon anses sådan anmälan inte gjord förrän bevis om trafikförsäkring har givits in eller det på annat sätt framgår av bilregistret att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet.

[S2]I fall som avses i 34 § första stycket får beslut om att avställningen skall upphöra fattas under förutsättning att handlingar och uppgifter enligt 12 § lämnas i samband med anmälan. Ett typintyg som ges in skall dock vara utfärdat tidigast ett år före anmälan.

[S3]Har typintyg givits in tidigare, behöver ingen ny sådan handling ges in. Inte heller behöver något typintyg ges in om det framgår av bilregistret att fordonet godkänts vid en registreringsbesiktning som har företagits tidigast ett år innan anmälan gjordes.

[S4]I fråga om fordon som är eller har varit införda i export- vagnsförteckning skall dock något typintyg inte ges in. För ett sådant fordon gäller vidare att den registreringsbesiktning som avses i tredje stycket skall ha gjorts efter det att fordonet fördes in i förteckningen.

[S5]Om endast godkänd registreringsbesiktning utgör hinder för avställningens upphörande, får beslut om att avställningen upphör fattas när hindret för avställningens upphörande inte längre föreligger. I fråga om beslutet tillämpas 33 § första stycket. Om fordonet inte är avgiftspliktigt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, skall i stället för vad som sägs i 28 § tredje stycket sådant kontrollmärke lämnas ut av det besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet som godkänt fordonet vid besiktningen. Förordning (1997:1141).

37 §  Avställt fordon får, där inte annat följer av 40 eller 47 §, brukas endast i den omfattning som enligt 8 § 2-5 och 9 § första stycket gäller i fråga om ett fordon som inte är registrerat.

[S2]Avställt fordon får dock brukas även

 1. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den lagen eller hemföras efter förfogande eller då det brukas i samband med besiktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov,
 2. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt skriftligt avtal, eller brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal, under förutsättning att fordonet har godkänts vid registreringsbesiktning eller upptagits i typintyg.

[S3]Ett fordon som avställts enligt 34 § andra stycket får brukas för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. Detta gäller dock inte om brukandeförbud enligt 64 § fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

[S4]Bestämmelser om rätt för polisman, besiktningsorgan och bilinspektör att provköra fordon finns i 35 § fordonskungörelsen (1972:595) och 16 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Förordning (2000:1444).

38 §  Saluvagnslicens för brukande av oregistrerade eller avställda fordon får meddelas den som yrkesmässigt driver tillverkning eller transport av eller handel med motordrivna fordon, släpfordon eller terrängsläp.

[S2]Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller lackering som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa fordonen. Förordning (1980:828).

39 §  Ansökan om saluvagnslicens skall göras skriftligen hos Vägverket på blankett som verket fastställer. Av ansökan skall framgå rörelsens firma, omfattningen av rörelsen och de förhållanden under vilka rörelsen bedrivs.

[S2]Saluvagnslicens gäller tills vidare. Vägverket kan återkalla licensen om

[S3]tillståndshavaren lämnat oriktig uppgift i sådant intyg som avses i 34 § andra stycket,

[S4]licensen har utnyttjats i strid mot de bestämmelser som gäller för brukande av fordon enligt saluvagnslicens,

[S5]licensen inte utnyttjats under de senaste tolv månaderna, eller

[S6]det finns annan anledning att återkalla licensen. Förordning (1995:1358).

40 §  Med stöd av saluvagnslicensen får sådana fordon som tillståndshavaren enligt 38 § yrkesmässigt tillverkar, transporterar och handlar med brukas

 1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation,
 2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage,
 3. för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning,
 4. för körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning.

[S2]När fordonet brukas skall det vara försett med saluvagnsskylt. För saluvagnsskylt tillämpas 19 § femte och sjätte styckena med det undantaget att bilar skall vara försedda med skylt endast baktill. När registreringsskylt tillhandahållits för ett fordon skall fordonet utan oskäligt dröjsmål förses även med denna skylt. Saluvagnsskylten får inte sättas fast så att den skymmer registreringsskylten. Förordning (2000:868).

41 §  Sedan licensinnehavaren till Vägverket anmält det antal motordrivna fordon, släpfordon eller terrängsläp som han önskar använda samtidigt med stöd av licensen och lämnat in bevis om trafikförsäkring, som avser samtliga motordrivna fordon som skall användas med saluvagnsskylt, tilldelas licensinnehavaren en saluvagnsskylt för varje fordon. Något bevis om trafikförsäkring behöver dock inte ges in om det av bilregistret framgår att det finns gällande trafikförsäkring för fordonen. Saluvagnsskylt tillhandahålls av Vägverket. Avser skylten ett fordon som är skattepliktigt enligt lagen (1976:339) om saluvagnsskatt, skall saluvagnsskatten först ha betalats.

[S2]Har saluvagnsskylten förstörts eller förkommit är licensinnehavaren berättigad att få en ny skylt, om han skriftligen anmäler förlusten till Vägverket. Förordning (1995:1358).

42 §  Saluvagnsskylt har rektangulär form med yttermåtten 480x110 mm och upptar skyltens nummer, som består av tre bokstäver och tre siffror. Bokstäver och siffror upptas i en rad och utförs i svart på grön ljusreflekterande botten. På skylten finns vidare ett märke med bokstav eller bokstäver som anger det slag av fordon som skylten avser. För bil används bokstaven "B", för motorcykel och moped klass I "M", för traktor eller motorredskap bokstaven "T", för terrängmotorfordon bokstäverna "TM", för släpfordon bokstaven "S" och för terrängsläp bokstäverna "TS".

[S2]En saluvagnsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går att avläsa. Förordning (2000:1167).

43 §  Saluvagnsskylt som har lämnats ut under visst kalenderår får fortfarande användas efter årets utgång så länge saluvagnslicensen gäller, om innehavaren årligen under december månad för det följande året erlägger i 67 § andra stycket föreskriven avgift och fullgör vad som anges i 41 § om skatt och försäkring som villkor för utlämnande av skylten. Förordning (1976:779).

44 §  Om en saluvagnslicens har återkallats eller om rätten att använda saluvagnsskylt har upphört av någon annan anledning, skall utlämnad skylt omedelbart lämnas in till Vägverket. Om en skylt har förstörts eller förkommit fordras i stället en skriftlig anmälan om detta. Förordning (1995:1358).

45 §  Körtillstånd för brukande av visst fordon, som avställts enligt 34 § första stycket, får meddelas fordonets ägare. Har giltighetstiden för ett körtillstånd gått ut får ett nytt tillstånd meddelas endast om det finns särskilda skäl för det.

[S2]Körtillstånd får inte meddelas den som har saluvagnslicens i fråga om fordon som kan brukas med stöd av licensen. Förordning (1980:828).

46 §  Ansökan om körtillstånd skall göras skriftligen och ges in till Vägverket. I fråga om motordrivna fordon skall till ansökningshandlingen fogas bevis om trafikförsäkring för fordonet, om det inte av bilregistret framgår att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet.

[S2]Körtillstånd gäller under en månad från den dag det meddelades. Tillståndet skall medföras under färd och på tillsägelse uppvisas för bilinspektör eller polisman. Förordning (1995:1358).

47 §  Med stöd av körtillstånd får fordon brukas utan hinder av 37 § för färd som avses i 40 § första stycket1-3. För provkörning i samband med tillverkning eller reparation får fordonet dock brukas endast av den, som yrkesmässigt eller i företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar fordon.

47 a §  Ett oregistrerat fordon får trots bestämmelserna i 8 § brukas kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för en sådan registreringsbesiktning som avses i 37 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595).

[S2]Vid en sådan färd skall handlingar som visar avtalad tid hos besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en bilinspektör eller polisman. Förordning (1995:1358).

Nationalitetsmärke

48 §  Enligt överenskommelser med främmande stater skall ett registrerat fordon som används utomlands baktill vara försett med ett nationalitetsmärke.

[S2]Nationalitetsmärket skall ha formen av en ellips, vars diagonaler skall vara minst 175x115 mm. På märket skall finnas bokstaven "S". Bokstaven skall ha en höjd av minst 80 mm och dess staplar en bredd av minst 10 mm. Bokstaven skall vara svart på vit botten.

[S3]Märket får inte fästas så att det kan sammanblandas med registreringsnumret eller minska registreringsnumrets läsbarhet. Förordning (1987:29).

Miljöklassmärkning

49 §  För sådana tunga lastfordon som avses i 2 § bilavgas- förordningen (1991:1481) och som enligt samma förordning har hänförts till en miljöklass skall ett särskilt märke som anger den aktuella miljöklassen tillhandahållas på begäran. Märket skall uppta fordonets registreringsnummer. Märket lämnas ut av AB Svensk Bilprovning om fordonets miljöklass har fastställts vid registreringsbesiktning och annars av Vägverket.

[S2]Om det genom en lokal trafikföreskrift har föreskrivits ett sådant förbud i fråga om dieseldrivna bussar eller tunga lastbilar som innebär att det inom ett visst område av en tätort endast får föras fordon som tillhör en viss miljöklass, skall märket vid färd inom området vara fastsatt på vindrutan väl synligt utifrån. Förordning (1997:480).

50 § har upphävts genom förordning (1973:765).

Ändring av vissa registrerade förhållanden

51 §  Övergår registrerat fordon till ny ägare, skall den nya ägaren inom en vecka från förvärvet göra anmälan om detta till Vägverket. Har äganderätten övergått genom arv, bodelning eller testamente, skall dock tiden räknas från det arvskifte hölls eller bodelning skedde. Fordras inte arvskifte eller bodelning, skall tiden räknas, vid testamente från det detta blev ståndande och i annat fall från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades.

[S2]Har den nya ägaren inte sitt hemvist här i riket och har fordonet förvärvats genom köp, byte eller gåva, föreligger inte anmälningsskyldighet för honom.

[S3]Övergår äganderätten till registrerat fordon på annat sätt än genom arv, bodelning eller testamente, är även den förra ägaren skyldig att inom en vecka från den nya ägarens förvärv göra anmälan om detta till Vägverket. Förordning (1995:1358).

52 §  Anmälan om övergång av äganderätt till fordon skall göras skriftligen på fordonets registreringsbevis. I anmälan skall uppges

 1. beträffande den förra ägaren

[S2]namn,

 1. beträffande den nya ägaren
  1. om denne är fysisk person

[S3]namn,

[S4]bostads- eller postadress eller, om han inte är folkbokförd, annan adress i landet,

[S5]personnummer, samordningsnummer eller annat motsvarande nummer som denne tilldelats,

 1. om denne är en juridisk person

[S6]namn eller firma,

[S7]adress,

[S8]organisationsnummer eller annat motsvarande nummer som tilldelats ägaren,

 1. beträffande det fordon som anmälan avser,

[S9]registreringsnummer,

[S10]dag för äganderättens övergång,

[S11]i förekommande fall att fordonet innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år,

[S12]om fordonet är en traktor en skriftlig uppgift om användningen så att det framgår om fordonet skall anses som en jordbrukstraktor eller en trafiktraktor,

[S13]om fordonet är en tung terrängvagn en skriftlig uppgift om användningen så att det framgår hur fordonet skall beskattas enligt fordonsskattelagen (1988:327),

[S14]om fordonet är sådant som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon och uteslutande eller så gott som uteslutande skall användas för väghållningsändamål, en skriftlig uppgift om detta.

[S15]Anmälan av den förra ägaren behöver ej innehålla uppgift om den nya ägarens adress. Förordning (1999:923).

53 §  Om ett utryckningsfordon överlåts kvarstår det som sådant fordon i registret endast om förutsättningarna i 15 § är uppfyllda.

[S2]När det inte längre finns förutsättningar för att ett fordon skall ha en sådan registreringsskylt som avses i 18 § tredje stycket, skall registreringsskylten ges in till Vägverket. En övergång av äganderätten till ett fordon som innebär att fordonet inte längre skall ha denna skylt registreras när det finns uppgift i bilregistret om att fordonets registreringsskylt har getts in till Vägverket. Förordning (1995:1358).

54 §  Vägverket prövar vem som skall vara införd i bilregistret som ägare till visst fordon.

[S2]Har i fall som avses i 51 § tredje stycket endast den nya ägaren gjort anmälan om övergång av äganderätten, skall den förra ägaren ges tillfälle att yttra sig över anmälan innan den nya ägaren får registreras. Om fordonet innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år, skall den nya ägaren registreras endast efter medgivande av den som upplåtit nyttjanderätten till fordonet. Förordning (1995:1358).

55 §  Den som tecknar ny trafikförsäkring som gäller för ett registrerat fordon eller trafikförsäkring som gäller för fordon som får brukas enligt saluvagnslicens skall ge in bevis om detta till Vägverket, om inte uppgiften lämnas av försäkringsanstalten. Beviset skall ges in inom en vecka från det att försäkringen tecknades. Förordning (1995:1358).

56 §  Ändrar ägare av registrerat fordon namn eller adress skall han inom en vecka efter ändringen skriftligen anmäla detta till Vägverket, om personnummer eller organisationsnummer inte upptagits i bilregistret. Förordning (1995:1358).

57 §  Om ägaren av ett registrerat fordon avser att använda det på ett sådant sätt som avses i 12 § första stycket 6 eller 8, skall han innan sådan användning påbörjas anmäla detta till Vägverket. Vid överlåtelser gäller detta även den nya ägaren. Avser anmälan 12 § första stycket 8 skall den vara skriftlig.

[S2]Om ägaren av ett registrerat fordon avser att använda det på något annat sätt än som avses i 12 § första stycket 6 eller 8 och om han tidigare har anmält ett sådant användningssätt, skall han innan användningen ändras anmäla detta till Vägverket. Avser anmälan 12 § första stycket 8, skall den vara skriftlig.

[S3]Sådan anmälan som avses i första och andra styckena behöver inte ske om en ansökan skall göras till prövningsmyndighet enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller enligt lagen (1998:492) om biluthyrning. Förordning (1998:788).

57 a §  Avser ägaren av en jordbrukstraktor att använda fordonet på sådant sätt att det kommer att anses som en trafiktraktor, skall han innan användningen ändras skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket. Detsamma gäller om en jordbrukstraktor skall användas högst 15 dagar som trafiktraktor. I anmälan skall ägaren ange när användningen skall ändras.

[S2]Avser ägaren av en tung terrängvagn som beskattas som en jordbrukstraktor att ändra användningen så att fordonsskatten ändras, skall ägaren i förväg skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket.

[S3]Avser ägaren av ett motorredskap med en tjänstevikt över 2 000 kilogram att använda fordonet på sådant sätt att det skall beskattas som trafiktraktor, skall ägaren innan användningen ändras skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket.

[S4]Önskar ägaren av en trafiktraktor att traktorn skall anses som jordbrukstraktor, skall han innan användningen ändras skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket.

[S5]Önskar ägaren av en tung terrängvagn som inte beskattas som en jordbrukstraktor att ändra användningen så att fordonet skall beskattas som jordbrukstraktor, skall ägaren innan användningen ändras skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket.

[S6]Önskar ägaren av ett motorredskap med en tjänstevikt över 2 000 kilogram som beskattas som trafiktraktor att ändra användningen av fordonet så att detta inte längre skall beskattas som trafiktraktor, skall han innan användningen ändras skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket.

[S7]Avser ägaren av en trafiktraktor att använda traktorn till att dra en påhängsvagn som inte är registrerad här i riket, skall han innan användningen ändras skriftligen anmäla användningssättet till Vägverket. Förordning (1995:1358).

57 b §  Avser ägaren av fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, som uteslutande eller så gott som uteslutande används för väghållningsändamål och därför är undantaget från avgift, att använda fordonet för annat ändamål skall ägaren innan användningen ändras skriftligen anmäla detta till Vägverket. I anmälan skall ägaren ange när användningen skall ändras.

[S2]Avser ägaren av fordon, för vilket avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon skall betalas, att ändra användningen av fordonet så att detta skall vara undantaget från avgiften, skall ägaren innan användningen ändras skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket. Förordning (1997:1141).

58 §  Önskar ägare av registrerat motorfordon att fordonet skall föras in i bilregistret som utryckningsfordon äger 15 § motsvarande tillämpning.

Avregistrering

59 §  Fordon avregistreras efter skriftlig anmälan av fordonets ägare hos Vägverket

 1. om ägaren visar att fordonet förstörts eller att annan åtgärd vidtagits, som gör sannolikt att fordonet inte längre kommer att brukas i trafik,
 2. om fordonet ändras så att det inte längre är att hänföra till registreringspliktigt fordonsslag,
 3. om fordonet registrerats i det militära fordonsregistret,
 4. om det visas att fordonet varaktigt utförts ur riket,
 5. om fordonet frånhänts ägaren genom brott och inte anträffats inom två år därefter.

[S2]Får Vägverket kännedom om att omständighet som avses i första stycket 1, 3, 4 eller 5 inträffat, avregistreras fordonet, även om anmälan inte gjorts. Fordon som förts in i exportvagnsförteckning enligt exportvagnskungörelsen (1964:39) avregistreras när Vägverket fått kännedom om åtgärden.

[S3]Bil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram får, om det inte finns särskilda skäl, avregistreras på grund av omständighet som avses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt bilskrotningslagen (1975:343) har lämnats in med anmälan om avregistrering. Förordning (1995:1358).

60 §  En anmälan om avregistrering enligt 59 § anses inte gjord förrän fordonets registreringsskyltar har lämnats in till Vägverket. Detta gäller dock inte om det av skrotningsintyget enligt bilskrotningslagen (1975:343) framgår att även registreringsskyltarna har tagits om hand för skrotning. Har någon skylt förstörts på annat sätt eller förkommit, fordras i stället en skriftlig anmälan om detta.

[S2]I fall som avses i 59 § andra stycket skall utlämnad skylt eller anmälan om att sådan skylt förstörts eller förkommit ges in till Vägverket utan oskäligt dröjsmål, om det inte av skrotningsintyget framgår att fordonets skyltar har tagits om hand för skrotning.

[S3]Är anmälan om avregistrering ofullständig skall Vägverket återställa handlingarna till fordonsägaren och upplysa denne om vad som krävs för att fordonet skall kunna avregistreras. Förordning (1995:1358).

61 §  Har den som är eller bör vara införd i bilregistret som ägare av registrerat fordon under tre år i följd ej kunnat anträffas för uttagande av skatt, som för nämnda år skolat utgå för fordonet, avregistreras fordonet.

[S2]Fordon som varit avställt under tre år i följd får avregistreras, om omständigheterna visar att det sannolikt ej finnes i behåll. Förordning (1976:779).

62 § har upphävts genom förordning (1995:1358).

Avgifter

63 §  För ett registrerat fordon skall en skyltavgift tas ut. Avgiften är 60 kronor för varje skylt.

[S2]Skyltavgiften tas ut när fordonet registreras. Avställs fordonet vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras. För skylt som avses i 18 § tredje stycket tas avgiften ut när fordonet anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

[S3]Skyltavgiften skall betalas av den som är antecknad i bilregistret som ägare till fordonet när avgiften skall tas ut. I fråga om sådan avgift skall 10 § andra stycket, 36-39, 51, 53, 55, 61-66, 78-82, 84 och 85 §§fordonsskattelagen (1988:327) och bestämmelserna i fordonsskatteförordningen (1993:1028) om påföring och uppbörd av fordonsskatt tillämpas. Någon avgift skall inte tas ut för ett fordon som avses i 9 § första stycket fordonsskattelagen eller för ett fordon vars ägare har medgivits befrielse från skatteplikt enligt 89 § nämnda lag. Någon avgift skall inte heller tas ut för ett fordon som avses i 14 a § fordonsskattelagen, under den tid fordonet är befriat från fordonsskatt. Förordning (1999:177).

64 §  Avgift utgår för en duplett av en registreringsskylt och för varje provisorisk skylt med 60 kronor. Avgifterna tas ut i den ordning som Vägverket bestämmer. Förordning (1998:76).

65 §  För ett fordon som är registrerat skall en registerhållningsavgift tas ut. Avgiften är 35 kronor per år för varje bil, motorcykel, traktor, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn. För andra terrängfordon än tunga terrängvagnar och för mopeder klass I skall en engångsavgift för registerhållning tas ut med 80 kronor.

[S2]Registerhållningsavgiften skall tas ut

 1. för ett terrängfordon som inte är tung terrängvagn och för en moped klass I i samband med skyltavgiften för fordonet,
 2. för ett fordon som har varit avställt i mer än tolv kalendermånader i en följd under den kalendermånad som följer därefter,
 3. för andra fordon vid tidpunkten för uppbörd av fordonsskatt.

[S3]Registerhållningsavgiften skall betalas av den som är antecknad som ägare av fordonet när avgiften skall tas ut. För fordon som avses i andra stycket 2 skall avgiften betalas av den som i bilregistret är antecknad som ägare vid ingången av den kalendermånad under vilken avgiften skall betalas.

[S4]I fråga om registerhållningsavgift skall 10 § andra stycket, 36-39, 51, 53, 55, 61-66, 78-82, 84 och 85 §§fordonsskattelagen (1988:327) och bestämmelserna i fordonsskatteförordningen (1993:1028) om påföring och uppbörd av fordonsskatt tillämpas.

[S5]Anser någon att registerhållningsavgift för ett avställt fordon oriktigt påförts honom skall dock bestämmelserna i 99 § tillämpas. Klagan över att registerhållningsavgift har påförts oriktigt inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

[S6]Vid avställning skall inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har fråntagits ägaren genom brott och inte anträffats därefter. Förordning (1999:177).

65 a § har upphävts genom förordning (1999:13).

66 §  För duplett av kontrollmärke utgår avgift med 20 kronor. Avgiften tas ut på det sätt som Vägverket bestämmer. Förordning (1992:1755).

67 §  För varje saluvagnsskylt utgår en avgift med 60 kronor i den ordning som Vägverket bestämmer.

[S2]Den som innehar en saluvagnslicens skall årligen betala registerhållningsavgift med 35 kronor för varje fordon som han enligt 41 § har anmält att han önskar använda samtidigt med stöd av licensen. Avgiften tas ut i samband med att saluvagnsskatt uppbärs enligt lagen (1976:339) om saluvagnsskatt. Därvid skall 6 § lagen om saluvagnsskatt och förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m. tillämpas. Skall saluvagnsskatt inte betalas, tas avgiften ut i den ordning som Vägverket bestämmer. Förordning (1998:76).

68 § har upphävts genom förordning (1998:76).
69 § har upphävts genom förordning (1998:76).

69 a §  Avgift skall tas ut för prövning av ansökan enligt denna kungörelse i de fall som anges i andra stycket. Är särskilt föreskrivet om avgift gäller i stället de föreskrifterna.

[S2]I fråga om ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser skall tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Ansökan om saluvagnslicens (38 §)2
Förordning (1999:13).

Registerföring m.m.

70 §  Bilregistret förs av Vägverket genom automatisk databehandling.

[S2]Vägverket svarar för det system och programmeringsarbete som behövs. Förordning (1992:1755).

71 §  I bilregistret förs de uppgifter in som anges i bilaga 1 till denna kungörelse.

[S2]Vägverket svarar för att uppgifterna förs in i registret. I de fall en uppgift avser beteckning på skylt för beskickningsfordon eller skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall svarar Utrikesdepartementet för att Vägverket underrättas om sådan uppgift. I de fall en uppgift avser anmälan enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) eller anmälan enligt förordningen (1998:780) om biluthyrning svarar länsstyrelsen för att Vägverket underrättas om sådan uppgift.

[S3]Sedan ett år förflutit från det att ett fordon har avregistre- rats får Vägverket föra ur registret alla uppgifter som rör fordonet utom uppgifterna om chassinummer, motornummer, färg, modellkod, registeringsnummer och årsmodell. De sistnämnda uppgifterna får föras ur registret sedan fem år har förflutit från avregistreringen. Förordning (1998:788).

72 § har upphävts genom förordning (1989:940).

73 §  Registreringsbeviset innehåller de tekniska uppgifter om fordonet som behövs vid användning eller vid kontroll av detta. I beviset skall det även finnas en för handlingen unik behörighetskod samt utrymme för anmälan eller ansökan till bilregistret.

[S2]Vägverket får i särskilda fall bestämma att vissa fordonsuppgifter inte skall anges i registreringsbeviset. I sådana fall skall det framgå av beviset att ytterligare uppgifter har tagits upp i särskild handling och att även den handlingen skall medföras och visas upp eller företes i de fall motsvarande skyldighet gäller i fråga om registreringsbeviset. Förordning (1997:46).

74 § har upphävts genom förordning (1989:940).

75 §  Ett nytt registreringsbevis skall utfärdas när någon uppgift i beviset ändrats eller när det använts för anmälan eller ansökan enligt denna kungörelse. Förordning (1989:940).

76 § har upphävts genom förordning (1998:76).
77 § har upphävts genom förordning (1979:640).

78 §  Finner Vägverket, när skatt påförs för ett fordon, att det finns hinder mot att bruka fordonet, skall verket underrätta fordonsägaren om vad som skall iakttas innan fordonet får brukas. Förordning (1992:1755).

79 §  Införs i bilregistret en uppgift om ett förhållande som innebär att ett visst icke avställt fordon inte får brukas, skall Vägverket underrätta fordonsägaren om vad han har att iaktta för att fordonet skall få brukas.

[S2]Meddelas körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning i fråga om ett avställt fordon, skall Vägverket underrätta fordonsägaren om förbudet eller föreläggandet. Förordning (1992:1755).

80 §  Införs i bilregistret uppgift om ägarbyte i fråga om ett icke avställt fordon, som enligt uppgift i registret inte får brukas, skall Vägverket underrätta den nye ägaren om vad han har att iaktta för att fordonet skall få brukas. Förordning (1992:1755).

81 §  I fall som avses i 59 § andra stycket skall Vägverket underrätta fordonsägaren om avregistreringen och erinra honom om skyldigheten att lämna in skylt eller anmälan. Förordning (1992:1755).

82 §  När ett fordon registreras skall Vägverket lämna uppgift till

 1. Försvarsmakten (biluttagningsmyndigheten) om registreringen,
 2. vederbörande försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och fordonets registreringsnummer. Förordning (1998:5).

83 §  Ändras en uppgift, som införts i bilregistret för fordon som ingår i totalförsvarets fordonsregister, skall Vägverket underrätta Försvarsmakten (biluttagningsmyndigheten) om ändringen.

[S2]Ges bevis om trafikförsäkring in enligt 12, 36, 41 eller 55 §, skall Vägverket lämna uppgift till vederbörande försäkringsanstalt om försäkringen och, om beviset avser ett visst fordon, fordonets registreringsnummer. Uppgift skall också lämnas om att ett fordon omfattas av trafikförsäkring enligt ett tidigare ingivet bevis.

[S3]Saknas uppgift i bilregistret om gällande trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat och inte är avställt, skall Vägverket underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta. Förordning (1998:5).

84 §  Riksskatteverket skall underrätta Vägverket om de ändringar i aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister eller det centrala skatteregistret som är av betydelse för bilregistret. Uppgifterna får lämnas på medium för automatisk databehandling.

[S2]Tullverket skall anmäla när ett registerpliktigt fordon har förtullats för stadigvarande bruk i Sverige och lämna uppgifter enligt 11 § till Vägverket. En anmälan skall också göras när Tullverket har fått kännedom om att ett fordon som är registrerat i Sverige varaktigt har förts ut ur landet.

[S3]Ett besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet hos vilken ett fordon har genomgått en sådan registreringsbesiktning som avses i 37 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) skall anmäla detta och lämna uppgifter enligt 11 § till Vägverket. Förordning (1999:483).

Bemyndiganden m.m.

85 §  Föreskrifter i de frågor som avses i 57 a §, 67 § andra stycket såvitt gäller uppbörd av registerhållningsavgift i samband med saluvagnsskatt, eller 84 § första stycket beslutas av Riksskatteverket efter samråd med Vägverket. Föreskrifter i övriga frågor beslutas av Vägverket. I frågor som avses i 10 § tredje och fjärde styckena skall Vägverket samråda med Rikspolisstyrelsen, och i frågor som avses i 10 § andra stycket, 13 § och 84 § andra stycket skall verket samråda med Tullverket.

[S2]Vägverket kan medge att uppgifter om trafikförsäkring lämnas till verket av försäkringsanstalten på något medium för automatisk databehandling eller genom dataterminal. Förordning (1999:483).

86 §  Frågor om undantag från denna kungörelse för ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon prövas av Vägverket. Vägverket får även föreskriva undantag från kravet i 52 § första stycket att anmälan om övergång av äganderätten skall göras på fordonets registreringsbevis. I fråga om undantag som påverkar fordonets beskattningsförhållande skall Vägverket samråda med Riksskatteverket. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan, skall denna hänskjutas till regeringen. Undantag får föreskrivas eller medges endast om det finns synnerliga skäl. Undantag får förenas med särskilda villkor.

[S2]Föreligger särskilda skäl får Vägverket i fråga om en viss fordonsägare som är folkbokförd i landet använda annan adress än bostads- eller postadressen.

[S3]Försvarsmakten (biluttagningsmyndigheten) får besluta om begränsning av Vägverkets uppgiftsskyldighet enligt 82 § 1.Förordning (1998:5).

86 a §  Vägverket skall fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 3, 4 och 6 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1753/2000/EG av den 22 juni 2000 om att inrätta ett system för övervakning av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar. Lag (2000:1167).

Ansvarsbestämmelser m.m.

87 §  Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukas i strid mot bestämmelserna i 8 eller 19 §, 27 § andra stycket, 37 § första stycket eller 40 § andra stycket.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även föraren, om han kände till eller bort känna till hindret för fordonets brukande. Förordning (1999:761).

88 §  Den som brukar en annans fordon utan lov döms i ägarens ställe enligt 87 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett. Förordning (1979:640).

89 §  Den som vid ansökan eller anmälan enligt denna kungörelse uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

90 §  Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 16 § första eller andra stycket, 20 § första eller tredje stycket, 27 § tredje stycket, 30 § första stycket, 32 § första stycket, 33 § andra stycket, 42 § andra stycket, 46 § andra stycket, 47 a § andra stycket, 49 § andra stycket, 51 §, 53 § andra stycket, 55 §, 57 § första eller andra stycket eller 57 a § första-tredje eller sjunde stycket eller föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse.

[S2]Är såväl förutvarande som ny ägare skyldig att göra anmälan enligt 51 § och lämnar en av dem riktiga uppgifter enligt 52 § är dock den andre fri från ansvar. Förordning (1998:788).

91 §  Om någon genom lagakraftvunnen dom har dömts till ansvar enligt 90 § för underlåtenhet att göra anmälan eller återlämna skylt eller märke och underlåter han även därefter att fullgöra vad som har ålegat honom enligt domen, kan vitesföreläggande ges. Föreläggande meddelas och förelagt vite döms ut av Vägverket. Förordning (1995:1358).

92 §  I fråga om fordon som ägs eller brukas av staten eller en kommun tilllämpas bestämmelserna om skyldighet och ansvar för ägare eller brukare av fordon på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom för att förebygga förseelse och en sådan ändå sker på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om skyldighet och ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

[S2]I fråga om fordon som ägs eller brukas av ett oskiftat dödsbo eller konkursbo tillämpas bestämmelserna om skyldighet och ansvar i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

[S3]I fråga om fordon som ägs eller brukas av ett bolag, en förening eller något annat samfund eller en stiftelse eller någon annan sådan inrättning tilllämpas bestämmelserna om skyldighet och ansvar i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda samfundet eller inrättningen. Har Vägverket på begäran av samfundet eller inrättningen godtagit en viss person som bärare av ägares eller brukares ansvar, tillämpas bestämmelserna om skyldighet och ansvar på denne. Förordning (1999:761).

93 §  Framföres fordon i strid mot denna kungörelse eller föreskrift som meddelats med stöd därav, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.

Bestämmelser om överklagande

97 § har upphävts genom förordning (1976:779).

98 §  Riksskatteverkets beslut i sådana frågor som avses i 85 § överklagas hos regeringen. Förordning (1988:111).

99 §  Anser någon att han i något annat fall, än som avses i 94, 95 eller 98 §, har lidit förfång genom handläggningen av en fråga som regleras i denna kungörelse och rör ett visst fordon, får han begära beslut i frågan hos Vägverket.

[S2]Vägverkets beslut i fall som avses i första stycket överklagas hos Länsrätten i Örebro län.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Gäller beslutet frågan om vilken utformning av registreringsskyltar som skall tillhandahållas för ett visst fordon, får beslutet inte överklagas. Förordning (1995:1358).

100 §  Har ett beslut om vilket uppgift skall föras in i bilregistret överklagats, skall Vägverket underrättas om utgången i det överklagade ärendet. Förordning (1995:1358).

[S2]Bilaga 2 till bilregisterkungörelsen (1972:599) har upphävts genom förordning (1995:1358).

[S3]Om ikraftträdandet av denna kungörelse55 finns bestämmelser i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bilregisterkungörelse (1972:599)

Ändring, SFS 1972:605

  Omfattning
  ikrafttr.best.

Ändring, SFS 1973:113

  Omfattning
  ändr. 19, 83, 85, 87 §§; ny 100 §

Ändring, SFS 1973:765

  Omfattning
  upph. 13, 48-50 §§; ändr. 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 21, 28, 29, 31-34, 36-44, 46, 53, 56, 57, 60, 63, 65, 67-69, 82, 85-87, 90, 91, 94, 95, 97, 98 §§; omtryck

Ändring, SFS 1974:104

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 57, 85, 90 §§; ny 57 a §

Ändring, SFS 1975:431

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 14, 16, 17, 23, 29, 32, 37, 59, 61-65, 67, 69-71, 73, 76-86, 95-99 §§, bil. 2

Förordning (1976:214) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1976:368) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 88 §

Förordning (1976:779) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  upph. 97 §; ändr. 4, 10, 12, 15, 18, 19, 28, 34, 40-44, 57, 61, 63, 64, 67, 73, 76, 85, 91, 95, 96, 98, 99 §§, bil. 1, 2; omtryck

Förordning (1977:957) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 63, 64 §§

Förordning (1978:95) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§

Förordning (1978:328) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4, 9, 34, 37, 40 §§

Förordning (1978:458) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4, 7, 12, 52, 55, 83 §§, bil.

Förordning (1978:688) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 5, 28, 34, 35, 37, 95 §§

Förordning (1978:784) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 63-65, 67 §§

Förordning (1979:640) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 28 § och 36 § första stycket sista meningen den 1 augusti 1979, och i övrigt den 1 januari 1980.
  I fråga om fordon som före den 1 januari 1980 har registreringsbesiktigats men ännu inte registrerats eller som har förtullats men ännu inte registreringsbesiktigats tillämpas de äldre bestämmelserna om registrering.
  Trafiksäkerhetsverket får meddela de övriga övergångsbestämmelser som behövs.
  Omfattning
  upph. 77 §; ändr. 2, 4, 5, 10-17, 19, 21, 23, 28, 29, 32, 34-37, 39-41, 46, 53, 55, 57, 57 a, 62-65, 67, 70, 71, 73, 76, 78-86, 88, 90, 94-96, 98, 99 §§, rubr. närmast före 85 §, bil. 1, 2; omtryck

Förordning (1979:1009) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 63-65, 67, 69 §§

Förordning (1980:828) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 31, 38-40, 45, 60, 63-65, 67, 69, 84, 99 §§

Förordning (1981:68) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 40, 90 §§, bil. 1

Förordning (1981:902) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 12, 36, 41, 46, 55, 83, 85 §§

Förordning (1981:1127) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 65, 67 §§

Förordning (1982:13) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1982. Äldre bestämmelser om skyldighet att medföra och visa upp besiktningsinstrument och om duplett av instrumentet gäller dock i fråga om fordon som har registreringsbesiktigats före den 1 februari 1982 och för vilka enligt uppgift i registreringsbeviset bilregistret inte innehåller alla uppgifter om fordonet.
  Omfattning
  ändr. 4, 12, 15, 16, 36, 73 §§

Förordning (1982:1002) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 11, 63, 64 §§

Förordning (1983:54) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 9, 16, 19, 21, 24, 27, 37, 46 §§
  Ikraftträder
  1983-04-01

Förordning (1983:406) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 18, 29, 35, 60, 86, 94 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:903) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 63, 64, 66, 68 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:255) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 12, 28, 29, 33, 36, 60, 63, 65, 69 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:887) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 63, 65 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:104) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4 §, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1985:732) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 22, 24, 25, 27, 64 §§
  Ikraftträder
  1985-10-01

Förordning (1986:10) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 20, 42 §§
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1986:60) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-03-18

Förordning (1986:217) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1986-06-01

Förordning (1986:918) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 65, 67 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:975) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 12, 28, 29 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:29) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 3, 9, 48, 87 §§; ny rubr. närmast före 48 §
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1987:108) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 8, 12, 52 , 57 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:838) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:34
  Omfattning
  ändr. 87, 90, 94 §§, rubr. närmast före 94 §; ny 90 a §
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1987:844) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4 §; ny 65 a §
  Ikraftträder
  1987-12-01

Förordning (1987:1055) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 63, 64 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:111) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 28, 36, 95, 98 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1988-04-01

Förordning (1988:459) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:966) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 19, 21-23, 40, 46, 66, 90 a §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1988:1069) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 5, 8, 9, 12, 19, 21, 24, 28, 29, 33, 36, 37, 52, 57 a, 60, 63, 65, 69, 86, 94, 96, 99 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1602) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 90 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:212) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 32, 34, 36, 84 §§
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1989:940) om ändring i bilregister- kungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  upph. 72, 74 §§; ändr. 4, 8, 12, 15, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 36, 52, 57, 57 a, 67, 73, 75, 76, 96 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1989:951) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 63-65 a, 67 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:518) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 18, 19, 30, 53, 63, 64 §§, ikrafttr.best. till 1989:940
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1202) om ändring i förordningen (1989:940) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, ikrafttr.best. till 1989:940

Förordning (1990:1209) om ändring i förordningen (1989:951) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1989:951

Förordning (1990:1212) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Den tillämpas första gången i fråga om motorcyklar som betecknas som 1992 års modell.
  Omfattning
  ändr. 11, 14, 71 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:39) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  upph. 1990:1209; ändr. 63, 64, 65, 65 a, 67 §§
  Ikraftträder
  1991-03-01

Förordning (1991:771) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 11, 52, 84, 86 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1363) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 87, 90 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1528) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 54, 84 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:252) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 18, 36, 53, 90 §§; nya 49 §, rubr. närmast före 49 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:253) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, ikrafttr.best. till 1990:1202

Förordning (1992:364) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 68 §; ny 69 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:522) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1755) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 34, 39, 41, 49, 62, 63, 64, 65, 65 a, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 95, 96 §§, bil. 2
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1762) om ändring i förordningen (1992:253) om ändring i förordningen (1990:1202) om ändring i förordningen (1989:940) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft i fråga om bestämmelserna i 4 § om yrkesmässig trafik, 15, 21, 22, 26, 32, 33, 36, 67, 72, 73, 74, 75, 76 och 96 §§ samt bilaga 1 punkten 3.22 och bilaga 2 den 1 januari 1990, i fråga om bestämmelserna i 4 § om axeltryck, boggitryck, trippelaxel och trippelaxeltryck den 1 april 1990, i fråga om bilaga 1 punkterna 1.07, 1.07.1 och 1.07.2 den 1 juli 1991, i fråga om bilaga 1 punkterna 1.19, 1.19.1 och 1.20.1 den 1 juli 1992, varvid punkten 1.19.2 tillämpas första gången på fordon av 1993 års modell, samt i övrigt den 1 januari 1993. Förordningen träder dock i kraft den 1 januari 1991 i fråga om motorredskap klass I inrättade som mobilkranar, och som har en lyftkapacitet på minst 10 000 kilogram eller, i fråga om tornsvängskranar minst 4 000 kilogram. Trafiksäkerhetsverket får, för tiden till den 1 oktober 1991, föreskriva om undantag från 8 § för dessa fordon.
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:253

Förordning (1992:1767) om ändring i förordningen (1989:940) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4, 8, 12, 52, 57 a §§, bil. 1 i 1989:940

Förordning (1993:95) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 57, 84, 85, 86, 90, 95 §§; ny 47 a §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:239) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 54 §
  Ikraftträder
  1993-06-01

Förordning (1993:1032) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4, 8, 12, 19, 21, 24, 28, 29, 36, 37, 52, 60, 63, 65, 69, 90 a, 94 §§, bil. 1
  Ikraftträder
  1993-10-01

Förordning (1993:1350) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 65 a §, bil. 1
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:32) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 65 a §
  Ikraftträder
  1994-03-08

Förordning (1994:112) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4, 10, 12, 16 §§
  Ikraftträder
  1994-04-15

Förordning (1994:662) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:2041) om ändring i förordningen (1993:1350) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft såvitt avser 65 a § den 1 januari 1994, såvitt avser referensnummer 3.22.3 till bilaga 1 till kungörelsen den 1 april 1996 och i övrigt den 1 januari 1995.
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1993:1350

Förordning (1994:2054) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 47 a, 52, 59, 62, 63, 65, 69, 84, 86 §§, bil. 1, 2; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:143) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 3, 37 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:182) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 16, 21, 32, 34, 51, 54, 56, 60 §§
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1995:1104) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1995:1358) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:356, Prop. 1994/95:126, Bet. 1994/95:TU23
  Omfattning
  upph. 22, 62, 96 §§, bil. 2; ändr. 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47 a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 a, 59, 60, 63, 65, 69, 71, 84, 85, 86, 90, 90 a, 91, 92, 94, 95, 99, 100 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:216) om ändring i förordningen (1993:1350) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  upph. 1993:1350 i de delar som ännu inte trätt i kraft

Förordning (1996:375) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 90 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1300) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som avses i 74 § folkbok- föringskungörelsen (1967:495).
  Omfattning
  ändr. 84 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:46) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 14 mars 1997. Bestämmelserna i 31 § andra stycket och bestämmelserna i 34 § andra stycket om möjligheten att per telefon anmäla avställning då ett giltigt kontrollmärke finns, gäller dock endast då kontrollmärke utfärdats efter den 14 mars 1997.
  Omfattning
  ändr. 31, 34, 73 §§
  Ikraftträder
  1997-03-14

Förordning (1997:480) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 12, 49 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:694) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 34 §§, bil. 1
  CELEX-nr
  396L0053
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1997:802) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om uppgifter enligt referensnummer 3.17 i bilaga 1 till kungörelsen, för fordon som registrerats i Sverige före ikraftträdandet, dels i fråga om registreringsskylt som har tillhandahållits före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§, bil. 1
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1141) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Den som vid ikraftträdandet äger fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, som uteslutande eller så gott som uteslutande används för väghållningsändamål, skall senast den 20 januari 1998 skriftligen till Vägverket lämna uppgift om fordonets användning.
  Omfattning
  ändr. 12, 21, 24, 28, 33, 36, 37, 52, 65 a §§; ny 57 b §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1301) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  CELEX-nr
  397L0054
  Ikraftträder
  1998-02-01

Förordning (1998:5) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 82, 83, 86 §§
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:43) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  CELEX-nr
  397L0027
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:76) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 68, 69, 76 §§; ändr. 63, 64, 65, 65 a, 67, 69 a §§
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:788) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 4, 18, 19, 21, 24, 57, 63, 71, 90, 94 §§, bil. 1
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1262) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.
 2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II.
Omfattning
upph. 4 a §; ändr. 4, 8, 11, 17, 19, 28, 42, 65 §§, bil. 1
CELEX-nr
392L0061
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1999:13) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 65 a §; ändr. 65, 69 a §§
Ikraftträder
1999-03-01

Förordning (1999:177) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet
Omfattning
ändr. 63, 65 §§
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (1999:237) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 4, 11 §§
Ikraftträder
1999-06-01

Förordning (1999:483) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 5, 10, 13, 84, 85 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:617) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (1999:761) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 87, 92 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
1999-11-15

Förordning (1999:923) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 11, 52 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (1999:1193) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:659) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-09-01

Förordning (2000:868) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 11, 40 §§, bil. 1
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1167) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001.
 2. För en saluvagnsskylt som har tilldelats före ikraftträdandet gäller 42 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 42 §; ny 86 a §
Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2000:1444) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Register till bilregisterkungörelsen (1972:599)

Inledande bestämmelser
Registreringsplikt
8 och 9 §§
Registrering
Registreringsskyltar
Provisoriska registreringsskyltar
Kontrollmärken
Avställning
Fordons brukande enligt saluvagnslicens m.m.
Nationalitetsmärke
Miljöklassmärkning
Ändring av vissa registrerade förhållanden
Avregistrering
Avgifter
Registerföring m.m.
Bemyndiganden m.m.
85 och 86 §§
Ansvarsbestämmelser m.m.
Bestämmelser om överklagande
Omfattning
ändr. 4, 21, 24, 28, 37 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:202) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599)

Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2001-06-01

Ändring, SFS 2001:558

Omfattning
upph.