Försäkringsinspektionens Kungörelse (1986:1428) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Försäkringsinspektionen
Utfärdad
1986-12-18
Ändring införd
SFS 1986:1428
Ikraft
1987-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla fr.o.m. 1 februari 1987 för nedan berörda livräntor:
  1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
1.1 Ytterligare indextillägg till trafiklivränta utgår inte (jfr. SFS 1967:667 med ändringar 1973:216 och 1981:1193 samt 1967:666 med ändring 1973:217).
1.2 Ytterligare indextillägg till skadelivränta som utgår av statsmedel utgår inte (jfr. SFS 1971:14 med ändringar 1973:218 och 1981:1214).
1.3 Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195).
Under 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1987.
  1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213 med ändring 1981:1194) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1987 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ändringar

Försäkringsinspektionens Kungörelse (1986:1428) om ändring av vissa skadelivräntor

    Ikraftträder
    1987-02-01