Förordning (1986:276) om statsbidrag till studiecirklar i data för kortutbildade

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-15
Ändring införd
SFS 1986:276
Ikraft
1986-07-01
Tidsbegränsad
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till studieförbunden för studiecirklar i data för kortutbildade, som anordnas av lokalavdelningar inom förbunden under tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1988.

[S2]Med studiecirklar i data för kortutbildade avses cirklar som syftar till att ge kortutbildade grundläggande datakunskap och kunskaper om konsekvenserna för samhället och individerna av att införa ny teknik.

2 §  Ett studieförbund kan få statsbidrag till studiecirklar i data för kortutbildade, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

Villkor för statsbidrag

3 §  För varje studiecirkel i data skall det finnas en cirkelledare som skall vara godkänd av en lokal studieförbundsavdelning och en studieplan som skall vara godkänd av studieförbundet.

4 §  Varje studiecirkel i data skall omfatta minst 70 studietimmar. Med studietimme avses en tid om 45 minuter.

5 §  I en studiecirkel i data får ingå högst 20 deltagare, cirkelledaren inräknad. Deltagarna skall ha fyllt 16 år.

[S2]Vid varje sammankomst skall minst fem deltagare, cirkelledaren inräknad, vara närvarande.

[S3]Om en studiecirkel består av deltagare som har skiftarbete, oregelbunden arbetstid, handikapp eller som är inskrivna på sjukhus eller annan vårdinstitution, får cirkeln genomföras med fyra deltagare, cirkelledaren inräknad. Detta gäller dock endast om vid varje sammankomst, minst tre av de närvarande deltagarna är att hänföra till någon av de angivna grupperna.

Former av statsbidrag

6 §  Statsbidrag till studiecirklar i data utgår i form av schablonbidrag och tilläggsbidrag på det sätt som framgår av 20--23 och 26 §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

Särskilda föreskrifter

7 §  Statsbidrag får inte utgå till sådan verksamhet till vilken statsbidrag utgår i annan ordning eller till verksamhet som anordnas på arbetstid på arbetsplatser som har tillgång till medel från förnyelsefonder.

8 §  Föreskrifterna i 3, 4, 18 och 33--35 §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. skall också tillämpas för studiecirklar i data.

Överklagande

9 §  Skolöverstyrelsens beslut om tilläggsbidrag får överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Andra beslut av skolöverstyrelsen enligt denna förordning får inte överklagas.

Utvärdering

10 §  Skolöverstyrelsen skall följa verksamheten och redovisa erfarenheterna av den till regeringen. Redovisning för tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987 skall lämnas senast den 1 oktober 1987 och slutredovisning senast den 1 oktober 1988.

Ändringar

Förordning (1986:276) om statsbidrag till studiecirklar i data för kortutbildade

Förarbeten
Prop. 1985/86:100
Ikraftträder
1986-07-01