Upphävd författning

Förordning (1986:364) om anställningar vid forskningsråd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Ändring införd
SFS 1986:364
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Anställningar

1 §  Forskningsråden inom Socialdepartementets, Utbildningsdepartementets och Jordbruksdepartementets verksamhetsområden får anställa professorer, forskare och forskarassistenter samt de övriga arbetstagare som behövs för verksamheten.

[S2]Professorer, forskare och forskarassistenter som är anställda vid ett forskningsråd skall arbeta vid universitet eller högskolor som forskningsrådet bestämmer i samråd med det universitet eller den högskola där arbetet skall utföras. Förordning (1998:1545).

Anställning som professor

2 §  En professor får anställas för att främja forskning inom nya områden och samarbete mellan olika forskningsområden.

[S2]En professor skall bedriva forskning och i övrigt ha hand om de uppgifter som forskningsrådet bestämmer efter samråd med det universitet eller den högskola där arbetet skall utföras.

[S3]En professor skall anställas tills vidare, dock längst sex år. Förordning (1998:1545).

3 §  En professor anställs genom beslut av forskningsrådet.

[S2]I anställningsärendet skall rådet hämta in yttranden från minst två personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. Det skall finnas både kvinnor och män bland dessa personer, om inte synnerliga skäl talar emot detta.

[S3]Endast den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet får anställas som professor. Vid anställningen skall i övrigt bestämmelserna i 4 kap.15-18 och 22 §§högskoleförordningen (1993:100) gälla i tillämpliga delar. Förordning (1998:1545.)

Anställning som forskare

4 §  Forskare bör anställas särskilt för att få till stånd forskning inom nya områden och för att bidra till att öka rekryteringen till forskarbanan. Förordning (1998:1545).

5 §  Den som är anställd som forskare har som främsta skyldighet att bedriva forskning. Vidare skall forskaren i sin vetenskap handleda doktorander som deltar i forskarutbildning, bedöma doktorandernas prestationer och undervisa främst inom forskarutbildning.

[S2]Omfattningen av arbetsuppgifterna, med undantag av skyldigheten att bedriva forskning, fastställs av forskningsrådet efter samråd med den myndighet där arbetet skall utföras. Huvuddelen av dessa arbetsuppgifter skall avse handledning.

[S3]Forskaren skall följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för forskarens arbete. Forskarens verksamhet skall anordnas på det sätt som är mest ändamålsenligt med hänsyn till de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen samt forskningens och utbildningens krav. Förordning (1998:1545).

6 §  Behörig att anställas som forskare är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, dels har visat pedagogisk skicklighet. Förordning (1998:1545).

7 §  Vid anställning av en forskare skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Förordning (1998:1545).

8 §  En forskare skall anställas genom beslut av forskningsrådet.

[S2]I anställningsärendet skall rådet hämta in yttranden från minst två personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. Av dessa får högst en vara ledamot av rådet. Det skall finnas både kvinnor och män bland de personer som rådet hämtar in yttrande från, om inte synnerliga skäl talar emot detta. Förordning (1998:1545).

9 §  En forskare skall anställas tills vidare, dock längst tre år. Anställningen får förnyas utan att den kungörs ledig. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år eller, om det finns särskilda skäl, sju år. Förordning (1998:1545).

Anställning som forskarassistent

10 §  För anställning som forskarassistent skall bestämmelserna om behörighet, bedömningsgrunder och tidsbegränsning av anställning i 4 kap.10 och 17 §§ samt 30 § 5högskoleförordningen (1993:100) gälla i tillämpliga delar. Förordning (1998:1545).

Överklagande

11 §  Ett forskningsråds beslut om anställning enligt denna förordning får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter. Nämndens beslut i överklagade ärenden får inte överklagas. Förordning (1998:1545).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:364) om anställningar vid forskningsråd

Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1988:1080) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 1, 8, 12 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1990:88) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd

  Omfattning
  ändr. 3, 12 §§; nya 13 §, rubr. närmast före 13 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:769) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1993:865) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd

  Omfattning
  upph. 11, 12 §§, rubr. närmast före 11, 12 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 13 §§ betecknas 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§; ändr. 1, 3 §§, nya 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§; ny 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:892) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd

  Omfattning
  upph. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:1578) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd

  Omfattning
  ändr. 1, 10, 11 §§; ny 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1998:1545) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Om ett förfarande som rör anställning som professor har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall 4 kap.16 och 19 §§högskoleförordningen (1993:100) i den lydelse som gällde närmast före den 1 januari 1999 tillämpas i stället för 4 kap. 17 § första stycket och 18 §högskoleförordningen i den lydelse som gäller från och med den 1 januari 1999.
 3. Om ett förfarande som rör anställning som forskarassistent har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall bestämmelserna i 4 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100) i den lydelse som gällde närmast före den 1 januari 1999 tillämpas i stället för 4 kap. 17 § första stycket högskoleförordningen i den lydelse som gäller från och med den 1 januari 1999.
Om en person har förordnats på en tjänst som forskarassistent med stöd av 4 kap. 21 § 6 högskoleförordningen i dess lydelse närmast före den 1 januari 1999, skall äldre bestämmelser tillämpas också vid förnyelse eller förlängning av förordnandet som sker den 1 januari 1999 eller senare.
I fråga om den som innehaft en tjänst som forskarassistent före den 1 januari 1999 skall 4 kap. 13 § andra stycket högskoleförordningen i den lydelse som gällde närmast före den 1 januari 1999 tillämpas i stället för 4 kap. 10 § andra stycket högskoleförordningen i den lydelse som gäller från och med den 1 januari 1999.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1-11 §§, rubr. närmast före 1, 2, 4, 10, 11 §§; omtryck
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2000:1472

Omfattning
upph.