Upphävd författning

Förordning (1986:542) om statsbidrag till regionala åtgärder för elever med handikapp

Version: 1986:542

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:542
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till kostnader för åtgärder av regional art som kommuner vidtar för elever med handikapp i grundskolan och gymnasieskolan.

[S2]Med kommun avses i denna förordning även landstingskommuner och kommunalförbund.

2 §  Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli -- den 30 juni nästa kalenderår (redovisningsår).

Skolöverstyrelsens fördelning

3 §  Inför varje redovisningsår fördelar skolöverstyrelsen mellan länsskolnämnderna i län där regionala åtgärder för elever med handikapp planeras av planeringsberedningarna de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning.

[S2]Skolöverstyrelsen gör så snart det kan ske en preliminär fördelning mellan dessa länsskolnämnder av de medel som regeringen väntas anvisa för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när skolöverstyrelsen slutligt fördelar medlen.

Länsskolnämndens fördelning

4 §  Det belopp som skolöverstyrelsen tilldelar en länsskolnämnd för statsbidrag enligt denna förordning skall nämnden fördela mellan sådana kommuner i länet, som vidtar åtgärder av regional art för elever med handikapp i grundskolan och gymnasieskolan.

Bidragets användning

5 §  Bidraget skall användas för det ändamål som anges av länsskolnämnden.

6 §  Bidraget innefattar i det fall beloppet används för lärarlöner ersättning för kostnader för socialavgifter enligt samma grunder som gäller för bidrag till driftkostnader för skolformen.

Ansökan om bidrag och utbetalning

7 §  Ansökan om bidrag görs av styrelsen för skolan.

[S2]Ansökan skall ha kommit in till länsskolnämnden senast den dag nämnden bestämmer.

8 §  Länsskolnämnden skall fatta beslut om fördelningen i så god tid som möjligt inför det redovisningsår som bidraget avser.

[S2]För kommunernas planering bör länsskolnämnden så snart det kan ske och senast den 1 april göra en preliminär fördelning av de medel som nämnden väntas bli tilldelad för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när nämnden slutligt fördelar medlen.

9 §  Beslutat bidrag för en kommun skall betalas ut av länsskolnämnden i september, december, mars och juni under redovisningsåret med en fjärdedel vid varje tillfälle.

Övriga föreskrifter

10 §  Länsskolnämnden får förordna att från statsbidrag enligt denna förordning skall räknas av vad som enligt slutligt fastställd, av skolöverstyrelsen gjord anmärkning felaktigt har betalats ut till kommunen i sådant bidrag för tidigare redovisningsår.

11 §  Länsskolnämnden skall snarast möjligt tillställa skolöverstyrelsen avskrifter av nämndens beslut om statsbidrag.

12 §  En kommun är skyldig att på begäran av länsskolnämnden lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för nämndens granskning.

13 §  Länsskolnämnder och kommuner är skyldiga att på begäran av skolöverstyrelsen eller riksrevisionsverket lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.

14 §  Om en kommun åsidosätter vad som enligt lag eller andra författningar åligger kommunen i fråga om den skolform som bidraget avser, får skolöverstyrelsen efter anmälan av länsskolnämnden besluta, att högst tio procent av ett statsbidrag enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på att rättelse sker. Vinns inte rättelse, får skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.

15 §  Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas beslut om fördelning enligt 3 och 4 §§ får inte överklagas.

16 §  Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1986:542) om statsbidrag till regionala åtgärder för elever med handikapp

Ändring, SFS 1987:738

    Omfattning
    upph.