Upphävd författning

Förordning (1986:572) med vissa tillämpningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:572
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vissa bestämmelser i skollagen (1985:1100).

2 § har upphävts genom förordning (1991:961).
3 § har upphävts genom förordning (1991:961).
4 § har upphävts genom förordning (1991:961).

2 kap. Vissa organisatoriska bestämmelser

1 § har upphävts genom förordning (1990:1475).
2 § har upphävts genom förordning (1990:1475).
3 § har upphävts genom förordning (1991:961).
4 § har upphävts genom förordning (1991:961).
5 § har upphävts genom förordning (1991:961).

Skolenheter för specialskolan

[K2]6 §  Specialskolan har fem enheter med regionala upptagningsområden (regionskolor) och tre enheter för elever från hela Sverige (riksskolor).

[K2]7 §  Regionskolorna är

 1. Birgittaskolan i Örebro med Södermanlands, Östergötlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län som upptagningsområde,
 2. Kristinaskolan i Härnösand med Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län som upptagningsområde,
 3. Manillaskolan i Stockholm med Stockholms, Uppsala och Gotlands län som upptagningsområde,
 4. Vänerskolan i Vänersborg med Jönköpings, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län som upptagningsområde samt
 5. Östervångsskolan i Lund med Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län som upptagningsområde.

[S2]Regionskolorna är avsedda för döva eller hörselskadade elever som inte på grund av ytterligare handikapp eller av annat skäl behöver utbildning med särskilda insatser vid en riksskola.

[K2]8 §  Riksskolorna är

 1. Ekeskolan i Örebro för synskadade elever, även elever som också är döva eller hörselskadade eller psykiskt utvecklingsstörda,
 2. Åsbackaskolan i Gnesta för döva eller hörselskadade elever som också är psykiskt utvecklingsstörda,
 3. Hällsboskolan i Sigtuna för talskadade elever.

[S2]Hällsboskolan är också avsedd för döva eller hörselskadade elever som inte kan gå i en regionskola på grund av beteendestörningar eller av andra speciella skäl än sådana ytterligare handikapp som avses i första stycket 1 och 2.

Särskild undervisning genom sjukvårdshuvudman m.m.

[K2]9 §  Huvudmannen för ett sjukhus, ett barnhem eller en motsvarande institution får i skolhuvudmannens ställe anordna särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen )1985:1100) för skolpliktiga barn som vistas på institutionen, om berörda huvudmän kommer överens härom. Förordning (1991:961).

Skolhälsovård

[K2]10 §  Sådana uppgifter i fråga om skolhälsovård, som enligt skollagen ankommer på kommunen såsom skolhuvudman, får i stället fullgöras av en landstingskommun, om kommunen och landstingskommunen är ense om detta.

[S2]I fall där skolhälsovård enligt skollagen ankommer på en landstingskommun eller staten såsom skolhuvudman, får sådana uppgifter i stället fullgöras av en kommun eller landstingskommun efter överenskommelse mellan å ena sidan landstingskommunen eller den lokala styrelsen för den statliga skolan och å andra sidan kommunen eller landstingskommunen.

11 § har upphävts genom förordning (1991:961).

3 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

1 § har upphävts genom förordning (1991:961).
2 § har upphävts genom förordning (1991:961).
3 § har upphävts genom förordning (1991:1198).
4 § har upphävts genom förordning (1991:961).

Befrielse från religionsundervisning m.m.

[K3]5 §  Beslut om befrielse från skyldigheten att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten fattas i det offentliga skolväsendet av rektor, såvida inte elevens vårdnadshavare med stöd av 3 kap. 12 § tredje stycket skollagen (1985:1100) har begärt att frågan skall prövas av den behöriga styrelsen. Förordning (1991:961).

[K3]6 §  Elever i det offentliga skolväsendet som har befriats från undervisning i religionskunskap med stöd av 3 kap. 12 § skollagen (1985:1100) skall i fråga om betyg, uppflyttning i högre årskurs och intagning i gymnasieskolan behandlas som om religionskunskap inte ingick i läroplanen. Förordning (1991:961).

4 kap. har upphävts genom förordning (1991:961).
5 kap. har upphävts genom förordning (1991:961).

6 kap. Särskilda föreskrifter

Elever från utlandet

[K6]1 §  Barn som vistas i Sverige i avvaktan på beslut i ärende om uppehållstillstånd eller under liknande omständigheter och som skulle ha vanlig skolplikt, om de var bosatta i riket, skall tas emot i grundskolan i den kommun där de vistas, så snart skolgång är lämplig för dem med hänsyn till deras förhållanden.

[K6]2 §  Barn vilka räknas som bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare har samma rätt till skolgång i grundskolan som barn bosatta i Sverige, om vårdnadshavarna eller en av dem är svensk medborgare. De skall på framställning från sina vårdnadshavare tas emot i grundskolan i den kommun där de vistas stadigvarande. Förordning (1991:961).

[K6]3 §  Styrelsen för utbildningen får i enskilda fall medge att ett barn tas emot i specialskolan, trots att barnet inte är bosatt i Sverige, om

 1. barnet vistas i Sverige i avvaktan på beslut i ärende om uppehållstillstånd eller under liknande omständigheter eller
 2. det finns andra särskilda skäl, såsom att barnet är svenskspråkigt.

[S2]Elever som tas emot i specialskolan med stöd av denna paragraf har inte rätt att av statliga medel få ersättning för resor mellan skolan och hemorten i utlandet. Förordning (1991:961).

[K6]4 §  Ungdomar under 18 år vilka räknas som bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare skall vid intagning i gymnasieskolan likställas med sökande från den kommun där de har sökt gymnasieutbildning, om vårdnadshavarna eller en av dem är svensk medborgare. Förordning (1991:961).

[K6]4 a §  I fråga om sökande bosatta i annat nordiskt land finns särskilda föreskrifter i förordningen (1989:372) om intagning i gymnasieskolan av sökande bosatta i annat nordiskt land. Föreskrifterna gäller inte i fall som avses i 4 §. Förordning (1989:373).

5 § har upphävts genom förordning (1991:961).

[K6]6 §  Om inte något annat följer av 4 § eller av föreskrifter som avses i 4 a § eller av andra föreskrifter som meddelas av regeringen får sökande som inte är bosatt i Sverige tas emot som elev i gymnasieskolan endast om

 1. den sökande har erforderliga förkunskaper och
 2. mottagandet inte medför att en sökande som är bosatt i Sverige eller som är jämställd med sökande bosatta här blir utan plats på sökt utbildning. Förordning (1991:961).

7 § har upphävts genom förordning (1991:961).
8 § har upphävts genom förordning (1991:961).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:572) med vissa tillämpningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
 2. Genom förordningen upphävs
  1. Kungl. Maj:ts bestämmelser den 24 juli 1970 om intagning av icke svenska medborgare i skolor för syn- och hörselskadade,
  2. kungörelsen (1971:339) om ersättning vid samverkan inom skolväsendet,
  3. förordningen (1984:329) om kommunal ersättning till staten i vissa fall för kostnader för specialskolans elever.
 3. Äldre bestämmelser enligt punkt 2 b) och c) gäller fortfarande i fråga om ersättning som hänför sig till tiden före den 1 juli 1986.
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1987:728) om ändring i förordningen (1986:572) med vissa tillämp- ningsföreskrifter till skol- lagen (1985:1100)

  Omfattning
  ändr 1 kap 3 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:54) om ändring i förordningen (1986:572) med vissa tillämp- ningsföreskrifter till skol- lagen (1985:1100)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  Högre ersättning med stöd av 4 kap. 3 § andra stycket får lämnas från och med höstterminen 1989 även för lokaler och inventarier som har tagits i bruk redan under läsåret 1988/89.
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3 §, 4 kap 3 §; ny 4 kap 9 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:373) om ändring i förordningen (1986:572) med vissa tillämp- ningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)

  Omfattning
  ändr. 6 kap 4, 6 §§; ny 6 kap 4 a §
  Ikraftträder
  1989-06-15

Förordning (1990:118) om ändring i förordningen (1986:572) med vissa tillämp- ningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)

  Omfattning
  ändr. 1 kap 4 §, 6 kap 7 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1475) om ändring i förordningen (1986:572) med vissa tillämp- ningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)

  Omfattning
  upph. 2 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:961) om ändring i förordningen (1986:572) med vissa tillämp- ningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Intill utgången av juni 1992 tillämpas alltjämt 6 kap. 5 § i förordningens äldre lydelse.
  3. Medgivande att utfärda betyg som har lämnats av skolöverstyrelsen enligt 6 kap. 8 § i förordningens äldre lydelse fortsätter att gälla till dess regeringen beslutar något annat.
  Omfattning
  upph. 1 kap 2, 3, 4 §§, 2 kap 3, 4, 5, 11 §§, 3 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap, 5 kap, 6 kap 5, 7, 8 §§, rubr. närmast före 2 kap 3 §, 3 kap 1, 4 §§, 6 kap 7 §; ändr. 2 kap 9 §, 3 kap 5, 6 §§, 6 kap 2, 3, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1198) om ändring i förordningen (1986:572) med vissa tillämp- ningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)

  Omfattning
  upph. 3 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 3 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1992:746) om upphävande av förordningen (1986:572) med vissa tillämpnings- föreskrifter till skollagen (1985:1100)

  Omfattning
  upph.