Upphävd författning

Förordning (1986:584) med bestämmelser rörande betyg från gymnasieskolan med anledning av arbetskonflikt vårterminen 1986

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:584
Ikraft
1986-06-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelserna i denna förordning tillämpas i fråga om sådan sökande till grundläggande högskoleutbildning som på grund av arbetskonflikt vårterminen 1986 inte har fått avgångsbetyg från gymnasieskolan när fråga om antagning avgörs.

2 §  Skolstyrelsen eller utbildningsnämnden skall tillse att varje berörd elev erhåller intyg om att avgångsbetyg inte utfärdats.

3 §  Vid ansökan till utbildning inför höstterminen 1986 skall sökandens betyg från höstterminen 1985 jämte intyg som avses i 2 § behandlas som avgångsbetyg i ärendet. Har betyg från höstterminen 1985 inte utfärdats för sökanden gäller i stället för sådant betyg bestyrkt utdrag ur betygskatalog från höstterminen 1985.

4 §  Sökande som inte har erhållit plats på utbildningslinje skall, om han före utbildningens början för antagningsmyndigheten uppvisar ett avgångsbetyg som skulle ha berättigat honom till en plats, antas till linjen.

Ändringar

Förordning (1986:584) med bestämmelser rörande betyg från gymnasieskolan med anledning av arbetskonflikt vårterminen 1986

Ikraftträder
1986-06-25

Förordning (1994:64) om upphävande av förordningen (1986:584) med bestämmelser rörande betyg från gymnasieskolan med anledning av arbetskonflikt vårterminen 1986

    Omfattning
    upph.