Upphävd författning

Förordning (1986:599) med instruktion för statens löne- och pensionsverk

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:599
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens löne- och pensionsverk.

Uppgifter

2 §  Statens löne- och pensionsverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör

 1. den statliga tjänstepensioneringen och därmed sammanhängande frågor,
 2. de centrala personaladministrativa systemen för automatisk databehandling (ADB) hos staten, allt i den mån dessa ärenden inte ankommer på någon annan myndighet.

[S2]Vidare handlägger verket ärenden om statens grupplivförsäkring, i den mån detta inte ankommer på statens grupplivnämnd.

3 §  Det åligger verket särskilt att

 1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner och tillsammans med sådana förmåner även socialförsäkringsförmåner,
 2. svara för den automatiska matrikelföringen,
 3. svara för statens generella löneuträkningssystem (SLÖR) och personaladministrativa informationssystem (PI) och jämte övriga myndigheter som är anslutna till systemen vara registeransvarig för dessa. Förordning (1986:1031).

4 §  Verket får i sin uppdragsverksamhet åta sig uppdrag åt andra statliga myndigheter.

Avgifter

5 §  De centrala personaladministrativa ADB-systemen finansieras genom avgifter.

[S2]För sådana uppdrag som avses i 4 § skall verket uppbära ersättning från myndigheten i fråga.

Organisation

6 §  Verket leds av en styrelse som består av högst åtta personer. I styrelsen ingår myndighetens generaldirektör. Denne är ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på verket.

7 §  Generaldirektören är chef för verket.

[S2]Avdelningschefen är generaldirektörens ställföreträdare. Han utövar generaldirektörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S3]När både generaldirektören och ställföreträdaren har förhinder utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

8 §  Inom verket finns en pensionsavdelning, en ADB-enhet och en administrativ byrå.

[S2]Pensionsavdelningen förestås av en avdelningschef, ADB-enheten av en ADB-chef och administrativa byrån av en byråchef.

9 §  Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om de centrala personaladministrativa ADB-systemen,
 3. viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 23 eller, vid tillsättning av tjänst i variabel lönegrad, frågor om tillämpning av lägst lönegrad N 23,
 6. frågor om skiljande från någon annan anställning än provanställning eller om skiljande från ett uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

11 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst hälften av de andra i 6 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1031).

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande, till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

13 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

14 §  I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning, byrå eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får ta över beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Avdelningschefen, ADB-chefen och byråchefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till deras ansvarsområde föredras av någon annan.

16 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att verkets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:1031).

18 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

20 §  Värde- och säkerhetshandlingar som förvaltas av verket skall förvaras som öppet depositum i Sveriges riksbank.

21 §  Verket skall i lämpliga former samarbeta med andra organ för statlig eller icke statlig pensionering eller grupplivförsäkring.

Tjänstetillsättning m.m.

22 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänsterna som avdelningschef, ADB-chef eller byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av verket.

23 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

Bisysslor

24 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om avdelningschefen, ADB- chefen och byråchefen.

Ändringar

Förordning (1986:599) med instruktion för statens löne- och pensionsverk

Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:1031) om ändring i förordningen (1986:599) med instruktion för statens löne- och pensionsverk

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 3, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:113

  Omfattning
  upph.