Upphävd författning

Förordning (1986:82) om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-02-20
Ändring införd
SFS 1986:82 i lydelse enligt SFS 1995:1294
Ikraft
1986-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ränta och amortering i fråga om sådana tilläggslån som har beviljats enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skall beräknas och betalas enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 §  Ränta för tilläggslånet beräknas från den dag då lånet upphör att vara ränte- och amorteringsfritt.

[S2]Ytterligare bestämmelser om betalning av ränta och amortering på lånen finns i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. Förordning (1995:1294).

3 §  Räntebidrag lämnas sedan ränte- och amorteringsfriheten för tilläggslånet upphört. Bidraget lämnas för en beräknad räntekostnad (den bidragsgrundande räntekostnaden) med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan denna räntekostnad och en garanterad ränta. Bidraget beräknas för ett halvår i taget och betalas ut i efterskott.

[S2]Den bidragsgrundande räntekostnaden skall beräknas schablonmässigt med utgångspunkt från det tilläggslånebelopp som gällde då lånet gjordes räntebärande och efter den räntesats för lån med bunden ränta som enligt föreskrifter av Boverket gäller vid ingången av varje femårsperiod under bidragstiden (subventionsräntesatsen). Det lånebelopp som ligger till grund för beräkningen skall under bidragstiden minskas med ett belopp motsvarande betalningar enligt en amorteringsplan för lån som löper med åtta procents ränta och betalas i form av annuiteter.

[S3]Den garanterade räntekostnaden beräknas på lånebeloppet vid den tidpunkt då lånet upphörde att vara ränte- och amorteringsfritt. I fråga om garanterad räntesats och höjning av den tillämpas de bestämmelser som gäller om räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946). Vad som föreskrivs i 38 § bostadsfinansieringsförordningen om tidpunkten för utbetalning av bostadslån skall därvid i stället avse tidpunkten då tilläggslånet upphörde att vara ränte- och amorteringsfritt. Förordning (1995:1294).

3 a §  Om inte något annat följer av 3 b § skall räntebidrag betalas ut till den som vid tidpunkten för aviseringen är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen. Utbetalning av bidrag sker högst fyra gånger per år.

[S2]Bidragsverksamheten sköts av Boverket och länsstyrelserna. Länsstyrelsen prövar frågor om bidrag. Boverket sköter utbetalningen av bidrag. Närmare föreskrifter om utbetalningstidpunkter meddelas av Boverket.

[S3]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket.

[S4]Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1995:1294).

3 b §  Ägare till hus som har räntebidrag får inte till någon annan överlåta, pantförskriva eller på annat sätt överföra rätten till sådant bidrag.

[S2]Överlåtelse eller pantförskrivning av bidrag för hela eller delar av den tid som låneavtalet gäller får dock göras till förmån för sådana långivare som står under Finansinspektionens tillsyn. Krav från låntagaren att utbetalning skall ske direkt till denne saknar verkan om en gällande pantförskrivning anmälts eller om överlåtelse skett.

[S3]Ett beslut om räntebidrag skall återkallas helt eller delvis före bidragstidens utgång, om rätten till bidrag övergått till annan i strid med bestämmelserna i första stycket. Förordning (1995:1294).

3 c §  Om det eller de hus som räntebidraget avser övergår till ny ägare, kan denne efter ansökan få överta bidraget.

[S2]Räntebidrag lämnas inte för den tid då det eller de hus som bidraget avser ingår i ett konkursbo. Förordning (1995:1294).

4 §  Tilläggslånet amorteras med början vid halvårsskiftet närmast efter den dag då lånet upphör att vara ränte- och amorteringsfritt. Amorteringstiden är 20 år.

5 § har upphävts genom förordning (1995:1294).
6 § har upphävts genom förordning (1995:1294).
7 § har upphävts genom förordning (1995:1294).

8 §  Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag som regeringen bestämmer. Förordning (1995:1294).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:82) om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft fyra veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.
  Räntesatsen enligt 2 § skall till och med den 31 december 1986 vara 13,40 procent.
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1993:1115) om ändring i förordningen (1986:82) om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:1294) om ändring i förordningen (1986:82) om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
 2. Till grund för beräkning av räntebidrag för tid efter ikraftträdandet används de lånebelopp och amorteringsplaner som gäller i bidragsärendena vid utgången av år 1995. Den bidragsgrundande räntekostnaden beräknas efter en subventionsräntesats som bestäms med utgångspunkt från att den första femårsperioden anses börja den 1 januari 1996.
 3. Äldre föreskrifter, som innebär att rätten till bidrag är beroende av att det finns ett statligt reglerat lån och att återbetalning av lån utöver vad som följer av avtalade amorteringsvillkor skall beaktas vid beräkning av den räntekostnad som bidraget lämnas för, gäller i fortsättningen endast såvitt avser händelser som inträffat före ikraftträdandet av denna förordning.
Omfattning
upph. 5, 6, 7 §§; ändr. 2, 3, 8 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2000:1385) om upphävande av vissa förordningar om bostadslån och räntebidrag

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om räntebidrag, med följande ändringar.
Räntebidrag skall beräknas för återstående bidragstid i ärendet och betalas ut med ett engångsbelopp i januari 2001. Till den del bidraget skall beräknas för räntebindningsperioder som påbörjas efter den 4 januari 2001 skall den subventionsräntesats användas som Boverket fastställer den 5 januari 2001.
I de fall räntebidrag enligt de förordningar som anges i första stycket skall betalas ut till den som vid tidpunkten för aviseringen är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen, skall det - i de fall räntebidrag beräknas efter den 4 januari 20001 - i stället betalas till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:90, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:BoU1
Omfattning
upph.