Upphävd författning

Förordning (1986:89) om förbud mot viss utförsel

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-02-27
Ändring införd
SFS 1986:89
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förordningen gäller, om annan utförselreglering inte är föreskriven, sådana varor som är förtecknade i bilaga 1 till förordningen i den omfattning som regeringen föreskriver/n1/. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

2 §  Varor som avses i 1 § och som har tillverkats i utlandet och är underkastade exportrestriktioner i tillverkningslandet får inte föras ut ur Sverige. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

2 a §  Utan hinder av 2 § får varor som avses där föras ut om de åtföljs av ett certifikat utfärdat i tillverkningslandet eller en annan handling som visar att de, med hänsyn till tillverkningslandets exportkontrollbestämmelser, får reexporteras till det land som de avses bli utförda till.

[S2]En tullmyndighet får också medge utförsel

 1. för varor som är tillverkade i något av länderna som är upptagna i bilaga 2 till denna förordning och är destinerade till ett sådant land,
 2. i andra fall, där det inte av omständigheterna framgår att det finns något hinder mot exporten.

Medgivande enligt andra stycket 1 skall lämnas om inte omständigheterna föranleder annat. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

3 §  Utan hinder av 2 § får Generaltullstyrelsen

 1. medge utförsel i visst fall av sådana varor som avses i 2 §, om det finns särskilda skäl,
 2. meddela föreskrifter om undantag för utförsel av varor avsedda för personligt bruk, om varorna skall återinföras, samt för utförsel av varor som förs genom landet och därvid står under tullkontroll enligt de föreskrifter som Generaltullstyrelsen meddelar med stöd av 7 § första stycket 1 och 115 §tullagen (1987:1065). */k/ Förordning (1992:371) */-k/

4 §  Generaltullstyrelsen får medge den som bedriver exportverksamhet att föra ut varor som avses i 2 § utan att varorna åtföljs av en sådan handling som avses i 2 a §.

[S2]Medgivande får lämnas tills vidare eller för en viss tid. Om det finns särskilda skäl, får medgivandet återkallas i sin helhet eller beträffande en viss varusändning. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

5 §  Utförsel av varor som avses i 1 § skall anmälas till en tullmyndighet senast en vecka före den tidpunkt vid vilken utförsel avses ske.

[S2]Skyldighet enligt första stycket föreligger dock inte för

 1. varor som omfattas av bestämmelserna i 2 a § andra stycket, 3 § eller 4 §,
 2. varor tillverkade i Sverige och destinerade till något land som finns upptaget i bilaga 2,
 3. varor som återsänds till avsändarlandet för reparation, översyn eller andra liknande åtgärder, och
 4. varor som återsänds till avsändarlandet efter reparation, reklamation, felleverans eller annat liknande skäl.

[S3]Generaltullstyrelsen får meddela beslut om undantag från kravet enligt första stycket för varor tillverkade i Sverige destinerade till ett land som inte finns upptaget i bilaga 2. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

6 §  Beslut som har meddelats med stöd av denna förordning av någon annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen överklagas hos Generaltullstyrelsen. Beslut som har meddelats av Generaltullstyrelsen får överklagas hos regeringen. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

7 §  Om olovlig utförsel av varor och om försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. */k/ Förordning (1986:89) */-k/

8 §  Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. */k/ Förordning (1986:89) */-k/

Bilaga 1

Varor som avses i 1 §
 1. Vissa material
 2. Bearbetningsutrustning
 3. Elektronik
 4. Datorer
 5. Telekommunikationsutrustning
 6. Sensorer
 7. Flyg- och navigeringsutrustning
 8. Marin utrustning
 9. Framdrivningsutrustning
*/k/ Förordning (1992:371) */-k/

Bilaga 2

Länder som avses i 2 a § andra stycket 1

Australien

Belgien

Canada

Danmark

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Italien

Japan

Luxemburg

Nederländerna

Norge

Portugal

Schweiz

Spanien

Tyskland

Turkiet

Storbritannien

USA

Österrike
*/k/ Förordning (1992:371) */-k/

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:89) om förbud mot viss utförsel

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1986. Ansökan om medgivande enligt 3 § 1 och 4 § får prövas före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1987:1176) om ändring i förordningen (1986:89) om förbud mot viss utförsel

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1992:371) om ändring i förordningen (1986:89) om förbud mot viss utförsel

  Omfattning
  nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, den nya bil. 1; nya 2 a §, bil. 2; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:2062) om upphävande av förordningen (1986:89) om förbud mot viss utförsel

  Övergångsbestämmelse

  Medgivanden lämnade av Generaltullstyrelsen enligt 2 a § andra stycket 2 och 4 § skall dock gälla till utgången av februari månad 1995.
  Omfattning
  upph.