Förordning (1986:912) med särskilda föreskrifter om timunderlag första kalenderhalvåret 1987 för viss utbildning i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-11-20
Ändring införd
SFS 1986:912
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller sådana studievägar i kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor som omfattar minst två terminer och i vilka undervisningen i en årskurs startar under vårterminen 1987 och fortsätter höstterminen samma år.

2 §  För utbildning som avses i denna förordning gäller inte förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag (avstämningsförordningen).

3 §  För undervisningen under tiden den 1 januari--den 30 juni 1987 får tas i anspråk det antal timmar som följer av gällande bestämmelser om timunderlag utan tillämpning av avstämningsförordningen. Sålunda ianspråktagna timmar får ligga till grund för statsbidraget för undervisningen för samma tid.

4 §  Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som kan behövas om timunderlaget och statsbidraget för undervisningen för tiden den 1 januari--den 30 juni 1987.

5 §  Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om timunderlaget och statsbidraget för undervisningen för tiden den 1 juli--den 31 december 1987.

Ändringar

Förordning (1986:912) med särskilda föreskrifter om timunderlag första kalenderhalvåret 1987 för viss utbildning i gymnasieskolan

    Ikraftträder
    1987-01-01