Upphävd författning

Förordning (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:586
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Föreskrifter om hur antalet elever påverkar timunderlaget för undervisning i gymnasieskolan finns i skolförordningen (1971:235), timplanerna, förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan, förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal, förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor och förordningen (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan samt i vissa anslutande författningar.

2 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om hur förändringar i elevantal påverkar timunderlaget för undervisning och statsbidragets omfattning.

3 §  Förordningen gäller endast sådana studievägar i kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor som omfattar minst två terminer.

4 §  I förordningen avses med undervisningsår tiden den 1 juli-- den 30 juni i fall där undervisningen i en årskurs på studievägen startar under höstterminen och tiden den 1 januari-- den 31 december i fall där undervisningen i en årskurs på studievägen startar under vårterminen.

Rapporter och avstämningsdagar

5 §  Varje skolhuvudman skall till skolöverstyrelsen och länsskolnämnden lämna preliminära och slutliga rapporter om timunderlag med hänsyn till elevantal i fall som avses i 6 och 7 §§.

6 §  Om undervisningen i en årskurs på en studieväg startar under höstterminen och fortsätter under vårterminen, skall preliminär rapport lämnas senast den 10 maj före starten och slutlig rapport lämnas senast den 10 februari under vårterminen.

[S2]Den preliminära rapporten skall avse de förväntade och den slutliga rapporten de faktiska förhållandena i fråga om elevantal och timunderlag den 15 januari.

7 §  Om undervisningen i en årskurs på en studieväg startar under vårterminen och fortsätter under höstterminen, skall preliminär rapport lämnas senast den 10 november före starten och slutlig rapport lämnas senast den 10 oktober under höstterminen.

[S2]Den preliminära rapporten skall avse de förväntade och den slutliga rapporten de faktiska förhållandena i fråga om elevantal och timunderlag den 15 september.

8 §  Den 15 januari och den 15 september kallas i denna förordning avstämningsdagar.

Timunderlag för undervisning

9 §  Timunderlaget för undervisning får vid tidpunkten för den preliminära rapporten bestämmas för hela undervisningsåret på grundval av det elevantal som då kan väntas föreligga avstämningsdagen.

[S2]I timunderlaget för undervisning skall dock alltid ingå så många timmar som behövs på grund av de faktiska antalet elever.

Statsbidragsgrundande timunderlag

10 §  Omfattningen av statsbidraget till undervisningen skall bestämmas på grundval av det faktiska antalet elever avstämningsdagen och ett timunderlag som för hela undervisningsåret beräknas med hänsyn till detta antal (statsbidragsgrundande timunderlag).

11 §  Av skolhuvudmännens slutliga rapporter skall framgå hur många timmar av olika slag som skiljer det statsbidragsgrundande timunderlaget från timunderlaget enligt de preliminära rapporterna.

[S2]Regeringen bestämmer vilka olika slag av timmar som uppgifterna skall avse.

Rekvisitioner och skillnadsregleringar

12 §  Statsbidrag till lönekostnad enligt förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning (driftbidragsförordningen) skall för undervisningsårets nio första månader rekvireras på grundval av uppgifterna i de preliminära rapporterna, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Om särskilda skäl föreligger att frångå uppgifter i en preliminär rapport, skall länsskolnämnden bestämma underlaget för rekvisitionerna för undervisningsårets nio första månader.

13 §  När de slutliga rapporterna har lämnats, fastställer länsskolnämnden för varje skolhuvudman med hur många timmar av olika slag som rekvisitionsunderlaget enligt 12 § skiljer sig från det statsbidragsgrundande timunderlaget för samma nio månader.

[S2]Länsskolnämnden skall för varje skolhuvudman fatta de beslut om reduktion eller ökning av statsbidrag för de nio månaderna i förhållande till rekvisitionerna som föranleds av beslut enligt första stycket. Reduktion eller ökning skall för timmar av olika slag göras med belopp som regeringen föreskriver särskilt.

14 §  För undervisningsårets tre sista månader skall statsbidrag till lönekostnad enligt driftbidragsförordningen rekvireras med hänsyn till det statsbidragsgrundande timunderlaget för samma månader.

[S2]Har länsskolnämnden beslutat om reduktion av statsbidraget för de nio första månaderna skall i rekvisitionerna för var och en av de tre sista månaderna räknas av en tredjedel av reduktionsbeloppet.

[S3]Om länsskolnämnden beslutat om ökning av statsbidraget för de nio första månaderna skall tillkommande belopp betalas ut i samband med utbetalningar på grundval av rekvisitionerna för de tre sista månaderna.

Övriga föreskrifter

15 §  Beslut enligt 13 § andra stycket och skillnadsregleringar enligt 14 § skall beaktas i fråga om statsbidrag som har samband med statsbidrag till lönekostnad enligt driftbidragsförordningen. Skolöverstyrelsen skall meddela de särskilda föreskrifter som kan behövas om detta.

16 §  Länsskolnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

[S2]Skolöverstyrelsens beslut med anledning av sådana besvär får inte överklagas.

17 §  Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  2. Förordningen gäller i fall där undervisningsåret inleds efter ikraftträdandet.
  3. Såsom preliminära rapporter enligt 6 § skall för undervisning som startar höstterminen 1985 användas de motsvarande rapporter som skolöverstyrelsen bestämmer.
Förarbeten
Prop. 1984/85:100
Ikraftträder
1985-07-01

Ändring, SFS 1987:743

    Omfattning
    upph.