Upphävd författning

Förordning (1986:984) om bestämning av volym och vikt

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:984
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifter om obligatorisk kontroll som avses i 1 § tredje stycket lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt meddelas av Konsumentverket. Konsumentverket får därvid föreskriva om undantag för vissa slag av företag från skyldigheten att ha våg för kunderna enligt 4 § nämnda lag.

2 §  Kontroll av mätdon enligt lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt utförs av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag i den mån kontrollen inte har överlämnats till någon enskild med stöd av 1 § tredje stycket nämnda lag.

[S2]Bolaget utför även annan obligatorisk eller frivillig kontroll av mätdon. Förordning (1993:700).

3 §  Kontroll av mätdon enligt 2 § får utföras endast om mätdonet är graderat i enheter som ingår i det internationella enhetssystem, SI- systemet, som har antagits av allmänna konferensen om mått och vikt.

[S2]Om särskilda skäl föranleder det, får Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag utföra kontroll även av andra mätdon. Förordning (1993:700).

4 §  Styrelsen för teknisk ackreditering får medge undantag i visst fall från 3 eller 4 § lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt. Förordning (1993:700).

5 §  Styrelsen för teknisk ackreditering får medge att en mätning som utförts utomlands skall gälla vid kontroll i Sverige. Förordning (1993:700).

6 §  Kontroll av uppgifter om volym och vikt på färdigförpackade varor enligt 2 § lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt utförs av Styrelsen för teknisk ackreditering. Kontroll av livsmedel skall ske efter samråd med Statens livsmedelsverk. Förordning (1993:700).

7 §  Tillsyn över efterlevnaden av 3 och 4 §§ lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt utövas av Styrelsen för teknisk ackreditering. Förordning (1993:700).

8 §  Avgift för obligatorisk kontroll av mätdon som utförs av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag skall betalas enligt en taxa som fastställs av Styrelsen för teknisk ackreditering efter samråd med Riksrevisionsverket. Förordning (1993:700).

9 §  Föreskrifter för verkställigheten av lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt meddelas av konsumentverket.

Ändringar

Förordning (1986:984) om bestämning av volym och vikt

Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (1993:700) om ändring i förordningen (1986:984) om bestämning av volym och vikt

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1066

  Omfattning
  upph.