/r1/ Förordning (1987:1152) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-12-03
Ändring införd
SFS 1987:1152
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i förordning, annat regeringsbeslut eller sådana föreskrifter som en förvaltningsmyndighet under regeringen har meddelat, får försöksverksamheten bedrivas i de avseenden som anges i 3 §.

3 §  Om det främjar verksamheten vid en institution får

  1. institutionsstyrelsen bestå av prefekt och företrädare för de anställda vid institutionen,
  2. företrädare för de studerande vid institutionen delta i institutionsstyrelsens beslut enbart i frågor som rör utbildningen,
  3. ledamöter i institutionsstyrelsen utses av de lokala fackliga organisationerna,
  4. flera prefekter utses när en institution är förlagd till två eller flera platser.

[S2]Rektorsämbetet utser ordförande i institutionsstyrelsen vid institutioner med flera prefekter.

4 §  Lantbruksuniversitetet skall före den 1 maj 1989 till jordbruksdepartementet redovisa erfarenheterna av försöksverksamheten.

Ändringar

Förordning (1987:1152) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet

Ikraftträder
1988-01-01