Upphävd författning

Lag (1987:1183) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
SFS 1987:1183
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan finns inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Filippinerna undertecknade den 7 maj 1987 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 23 punkt 1 i avtalet.

4 §  Även om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Ändringar

Lag (1987:1183) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Förarbeten
Prop. 1987/88:19
Ikraftträder
1990-01-01

Ändring, SFS 1999:638

Omfattning
upph.