Upphävd författning

Förordning (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna

Version: 1997:12

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1987-01-15
Ändring införd
SFS 1987:15 i lydelse enligt SFS 1997:12
Ikraft
1987-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Expeditionsavgift betalas av sökanden för tjänsteåtgärd som vidtas av en utlandsmyndighet med de belopp som anges i en vid denna förordning fogad avgiftslista (Bilaga).

[S2]Avgiften fastställs av den myndighet som vidtar den tjänsteåtgärd för vilken avgift skall betalas.

2 §  Om en utlandsmyndighet vidtar en tjänsteåtgärd för ett annat nordiskt lands räkning, får avgift tas ut med ett belopp som motsvarar det belopp som skulle ha tagits ut, om tjänsteåtgärden hade vidtagits av det andra nordiska landets myndighet.

3 §  Om en utlandsmyndighet vidtar en tjänsteåtgärd för ett annat lands räkning, för vilket Sverige är skyddsmakt, får avgift tas ut med ett belopp som motsvarar det belopp som skulle ha tagits ut, om åtgärden hade vidtagits av uppdragsgivarlandets myndighet. Avgiften skall tillgodoräknas det landet.

4 §  Fria från avgift är domstolar och andra svenska myndigheter.

[S2]Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det i annat fall finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten besluta att sökanden skall vara fri från avgift. Förordning (1995:425).

5 §  Sökanden är skyldig att ersätta de nödvändiga utlägg som en utlandsmyndighet har haft i samband med tjänsteåtgärden såsom för försändelse, annonsering, myndighets eller annans biträde, om inte utrikesdepartementet har bestämt något annat. Innan tjänsteåtgärden vidtas skall utlandsmyndigheten om möjligt lämna sökanden uppgift om beräknade kostnader.

[S2]Kostnader för telex eller telefax i viseringsärenden skall bäras av staten.

[S3]Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, skall utlandsmyndigheten besluta att kostnad som avses i första stycket skall bäras av staten. Förordning (1989:551).

6 §  Varje expedition skall förses med en anteckning om expeditionsavgiften. En expedition får inte lämnas ut förrän avgiften betalats. Utfärdas inte någon expedition, skall särskilt kvitto lämnas. Skall någon avgift inte betalas, skall det på expeditionen skrivas orden "utan avgift".

7 §  Skall avgift beräknas efter sidantalet, betalas avgift för varje påbörjad sida. Fullskriven sida i maskinskriven expedition bör i medeltal ha minst 25 rader med minst 48 bokstäver.

8 §  Expeditionsavgift betalas i regel i det främmande landets valuta. Omräkning sker efter den kurs som utrikesdepartementet har fastställt. Har utrikesdepartementet inte fastställt någon sådan kurs, sker omräkning efter den köpkurs för svenska kronor som lokala banker tillämpar för check. Vid omräkning av avgift skall beloppet avrundas nedåt till jämnt belopp.

9 §  Expeditionsavgift tillfaller staten. Olönad konsul får dock behålla de avgifter som betalas in till konsulatet, om inte utrikesdepartementet har bestämt något annat.

[S2]10 §En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt denna förordning får överklagas hos Regeringskansliet. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom ett år från den dag då avgiften beslutades. Expeditionen skall bifogas skrivelsen. Återbetalning skall antecknas på expeditionen.

[S3]Regeringskansliets beslut får inte överklagas. Förordning (1997:12).

Bilaga

Avgiftslista

Pass m. m. Kr
Vanligt pass
som utfärdas för person under 18 år 150
som utfärdas för person under 22 år
för tiden fram till 22-årsdagen 150
som på grund av namnändring utfärdas för återstoden av det tidigare passets giltighetstid 150
som utfärdas i annat fall300
För pass, som utfärdats på formulär med 64 sidor, utgår ytterligare avgift med 35 kr.
Provisoriskt pass150
Kollektivpass150
och dessutom för varje deltagare utöver tio25
Förlängning av giltighetstiden för pass100

Förlängning av giltighetstiden för främlingspass eller eller resedokument 100

Provisoriskt främlingspass 100

Provisoriskt främlingspass utfärdat för flykting som uttagits med stöd av särskilt regeringsbeslut fritt

Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet 75

Utlämnande av främlingspass utfärdat för flykting som uttagits med stöd av särskilt regeringsbeslut fritt

Sjöfartsbok, för utfärdande eller utlämnande 100
Visering
Visering för inresa och vistelse i Sverige 150
Genomresevisering 100
Gemensam visering för inresa och vistelse i Sverige (gruppvisering), för varje person 100
dock högst 1 000 kr.
Gemensam genomresevisering (gruppvisering), för varje person 75
dock högst 750 kr.
Visering av pass för barn under 16 år fritt

Visering för flykting som uttagits med stöd av särskilt regeringsbeslut fritt

Visering för studerande vid världssjöfartsuniversitetet i Malmö fritt
Visering för studerande som av SIDA, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation erhållit stipendium för studier i Sverige fritt
Visering för medborgare i stat, som inte tar ut avgift av svenska medborgare eller som tillämpar viseringsfrihet gentemot svenska medborgare fritt
Visering för sådana anhöriga till en medborgare i en EES-stat som avses i 3 kaap. 5 b § utlänningsförordningen (1989:547 fritt UD-visering fritt
Uppehålls- och/eller arbetstillståndfritt
Sjöfart m. m.
Skeppshandlingar o. d.
Tillfällig nationalitetshandling425
Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av annan myndighet 75
Auktorisation av dagbok jämte intyg om att den äldre dagboken visats upp och att en ny utfärdats 75
Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta. I sjöfartsbok införd notering om behörighet fritt

Sjöförklaring

Förrättningen 500
Förrättningsprotokollet, varje sida utöver sex 75
Pengar och andra värdeföremål
Förmedling av pengar och andra värdeföremål:
5 % av beloppet eller värdet, dock minst 200 kronor och högst 5 000 kronor.
Om avgiftsfrihet för översändande av pengar från sjömän gäller kungörelsen (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige.
I fråga om åtgärder som vidtas i samband med konsulärt bistånd tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd.

Upptagande av förklaring m. m.

Upptagande av förklaring eller uppsättande av handling i enskild angelägenhet, varje sida 50
Vidtas åtgärden i samband med ärende om bistånd i brottmål, tas inte någon avgift ut.
Intyg o. d.
Levnadsattestfri
Rekommendation i form av intyg100
Intyg om innehållet i svensk lag175
Intyg eller bevis (attest, legalisering), ej särskilt nämnt100
Om överenskommelse har träffats med främmande stat beträffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.

Delgivning av handling

Delgivning av handling och bevis om delgivningen 200
Avskrift o. d.

Avskrift, kopia eller protokollsutdrag, med eller utan vidimering, varje sida 5

Översättning

Översättning jämte bestyrkande varje påbörjad grupp om 100 ord 150
eller den högre avgift, som i allmänhet betalas i jämförligt fall till kompetent översättare på platsen
Enbart bestyrkande, varje påbörjad grupp om 100 ord150
Körkort
Utlämnande av körkort om ärendet påbörjats och avgift erlagts i Sverige320 75
Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla 75 kronor av denna avgift
Vigsel
Vigselförrättning, inklusive protokoll400
Avgift betalas inte, om mannen eller kvinnan har sitt hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.
Särskild avgift för tjänsteåtgärder utom kontorstid och utom tjänstelokalen
För tjänsteåtgärder som vidtas utom kontorstid och utom tjänstelokalen betalas särskild expeditionsavgift i tillägg till de avgifter som anges i denna lista (tilläggsavgift).
 1. Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid,
för varje påbörjad timme100
2. Åtgärd utförd utom tjänstelokalen under kontorstid,
för varje påbörjad timme100
för en dag dock högst300
3. Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid,
för varje påbörjad timme100
Med kontorstid förstås den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd utom tjänstelokalen skall sökanden även betala ersättning för resekostnaden och vid åtgärd utom stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för hotellkostnader. Om det är en lönad tjänsteman som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En olönad tjänsteman har rätt till skälig ersättning för utgifter för kost och logi. Förordning (1994:277).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.
  Genom förordningen upphävs
  1. kungörelsen (1957:695) angående expeditionsavgifter vid beskickningar och konsulat,
  2. chefens för utrikesdepartementet föreskrifter den 27 september 1974 med stöd av 1 § Litt. B nämnda kungörelse.
  Har framställning om bistånd i ett ärende om kvarlåtenskap gjorts före den 1 mars 1987, gäller dock äldre bestämmelser (G 1--3 och 5).
  Ikraftträder
  1987-03-01

Förordning (1989:52) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1989:551) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 5 §, bil.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1994:277) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:425) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:12) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-02-15

Ändring, SFS 1997:691

  Omfattning
  upph.