Upphävd författning

Förordning (1987:2) om högstpris på vissa oljeprodukter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-01-12
Ändring införd
SFS 1987:2
Ikraft
1987-01-15
Upphäver
Cirkulär (1958:529) till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv (upphävd genom riksarkivets författningssamling 1987:2)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid frivillig försäljning av sådana oljeprodukter som anges i bilaga till denna förordning skall i bilagan upptaget pris gälla som högstpris tills vidare, dock längst till och med den 20 december 1987. Högstpriset får inte överskridas om inte säljaren har fått tillstånd till det.

2 §  Frågor om tillstånd att överskrida högstpris prövas av statens pris- och kartellnämnd.

3 §  När tillstånd att överskrida högstpris lämnas bör, om det behövs, även bestämmas, om motsvarande prishöjning får göras i efterföljande produktions- eller handelsled.

4 §  Pris- och kartellnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Nr i tulltaxan (1977:975) ur 27.10 Varuslag Motorbensin 93 oktan Motorbensin 96 oktan Motorbensin 98 oktan Motorbensin, blyfri, 95 oktan Motorbensin, halvblyad, 96 oktan Vid försäljning från automatstation är högstpriserna nio öre lägre än vad ovan angetts. Öre per liter 415 421 425 405 417
I högstpriset är skatter och farledsvaruavgifter inräknade. Pris- och kartellnämnden får föreskriva att tillägg till högstpriset får göras med zon- och ortstillägg samt betjäningsavgift, faktureringsavgift eller annat liknande tillägg.
Högstpris gäller inte vid försäljning av hel eller delad fartygslast. Förordning (1987:574).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:2) om högstpris på vissa oljeprodukter

  Ikraftträder
  1987-01-15

Förordning (1987:574) om ändring i förordningen (1987:2) om högstpris på vissa oljeprodukter

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1987:851

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 22 augusti 1987.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1987:2) om högstpris på vissa oljeprodukter. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om tillstånd att överskrida högstpris såvitt avser den tid under vilken högstprisregleringen gällt.
  Omfattning
  upph.