Upphävd författning

Lag (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:375 i lydelse enligt SFS 1989:299
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till skydd mot spridning hos människor av sjukdomar som avses i 1.3 bilagan till smittskyddslagen (1988:1472) ges i denna lag bestämmelser om förbud mot att anordna vissa tillställningar och sammankomster. Lag (1989:299).

2 §  Tillställning eller sammankomst till vilken allmänheten har tillträde får inte anordnas, om den med hänsyn till utformning, inredning eller beskaffenhet i övrigt av den lokal eller plats där den skall äga rum och den verksamhet som förekommer eller är avsedd att förekomma eller annan omständighet är särskilt ägnad att underlätta för besökare att ha sexuellt umgänge i lokalen eller på platsen med annan besökare.

[S2]En tillställning eller sammankomst till vilken tillträde är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i viss förening eller annat villkor är utan hinder härav vid tillämpning av första stycket att anse som en tillställning eller sammankomst till vilken allmänheten har tillträde, om den med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor under vilka tillträde lämnas eller andra liknande omständigheter är att jämställa med sådan tillställning eller sammankomst. Detsamma gäller, om tillställningen eller sammankomsten uppenbarligen är en del i en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar eller sammankomster av detta slag.

3 §  Den som anordnar tillställning eller sammankomst som avses i 2 § skall dömas till fängelse i högst två år eller, om omständigheterna är mildrande, till böter.

[S2]Kan av särskilda skäl risk anses föreligga att tillställning eller sammankomst som avses i 2 § kommer att äga rum, får polismyndigheten i syfte att förhindra detta avstänga, utrymma eller förbjuda tillträde till lokalen eller platsen.

Ändringar

Lag (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter

Lag (1989:299) om ändring i lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter

Förarbeten
Prop. 1988/89:123
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1989-07-01

Lag (2004:177) om upphävande av lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
upph.