Upphävd författning

Förordning (1987:534) med instruktion för försvarets personalnämnd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:534
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på försvarets personalnämnd.

Uppgifter

2 §  Nämnden är en central myndighet för personalfrågor som har samband med större organisationsändringar och rationaliseringar vid myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhetsområde.

[S2]Nämnden skall också pröva överklaganden av beslut av myndigheter som hör till försvarsdepartementet enligt vad som föreskrivs särskilt.

[S3]Av 32 § omplaceringsförordningen (1984:110) framgår att nämnden inom sitt verksamhetsområde även skall biträda statens arbetsmarknadsnämnd i dess omplaceringsverksamhet.

3 §  Det åligger nämnden särskilt att inom sitt verksamhetsområde

 1. främja åtgärder som underlättar personalrörlighet mellan myndigheterna,
 2. biträda myndigheterna samt ta de initiativ som nämnden finner lämpliga i fråga om utvecklingsåtgärder för anställd personal,
 3. medverka vid planering och genomförande av organisationsändringar, rationaliseringar och omlokaliseringar,
 4. medverka till åtgärder som syftar till att förebygga sjukpensionering av anställda med arbetshandikapp,
 5. främja anställning av personer som har svårt att få arbete,
 6. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
 7. bistå myndigheter och anställda med rådgivning.

4 §  Nämnden får besluta att rekryteringsbegränsning skall gälla också för andra tjänster inom försvarsdepartementets verksamhetsområde än de som omfattas av beslut enligt 8 § omplaceringsförordningen (1984:110).

5 §  Nämnden företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

6 §  Nämnden består av ordföranden och sju andra ledamöter. Nämndens överdirektör är ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

7 §  Överdirektören är chef för nämnden.

8 §  Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 §  Vid sammanträde med nämnden avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor som avses i 2 § andra stycket,
 5. frågor rörande nämndens personal om skiljande från annan anställning än provanställning eller skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som överdirektören beslutar skall avgöras vid sammanträde med nämnden.

10 §  Vid prövning av ärenden som skall avgöras vid sammanträde är nämnden beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

11 §  Om ett sådant ärende som avses i 9 § är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan överdirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

12 §  Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med nämnden avgörs av överdirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av överdirektören, får de avgöras av en annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

13 §  När överdirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av den tjänsteman som överdirektören bestämmer. Denne inträder efter beslut av överdirektören i övrigt i chefens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]I den ordinarie chefens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan chefens medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som nämnden har meddelat eller grunder som den tillämpar.

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på en särskilt förordnad föredragande. Överdirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras vid sammanträde med nämnden.

15 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m . m. följer att nämndens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

16 §  Överdirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande hinner inställa sig.

17 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

18 §  Överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

19 §  Andra ledamöter än överdirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Nämnden utser vice ordförande inom sig.

20 §  Nämndens beslut i ärenden om tjänstetillsättning enligt 18 § andra stycket får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Förordning (1987:534) med instruktion för försvarets personalnämnd

Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:852

  Omfattning
  upph.