Förordning (1987:535) om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:535
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare i syfte att stimulera invandrare till ett ökat valdeltagande.

2 §  Ett studieförbund kan få statsbidrag till studiekampanjen, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. och kampanjen bedrivs genom anordnande av studiecirklar inom ramen för studiecirkelverksamhetens allmänna mål och riktlinjer.

3 §  Statsbidrag fördelas av skolöverstyrelsen mellan studieförbunden i förhållande till det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar under huvudämnesgruppen "Samhällsvetenskap, information" under de tre senaste redovisningsåren.

Villkor

4 §  För varje studiecirkel skall det finnas en studieledare och en arbetsplan, som skall vara godkända av en lokal studieförbundsavdelning.

5 §  Varje studiecirkel skall omfatta minst tre studietimmar. Med studietimme menas en tid om 45 minuter.

6 §  I en studiecirkel får ingå högst 20 deltagare, studieledaren inräknad.

[S2]Vid varje sammankomst skall minst tre deltagare, studieledaren inräknad, vara närvarande.

7 §  Studiecirkeln skall vara kostnadsfri för deltagarna och den skall anordnas inom riket.

Former av statsbidrag

8 §  Statsbidrag utgår i form av schablonbidrag och bidrag till särskilda kostnader.

[S2]Schablonbidrag utgår med 268 kr. för varje studietimme och för högst 30 000 studietimmar.

[S3]Bidrag till särskilda kostnader utgår med högst 2 milj. kr. och lämnas för bidrag till information till invandrarna, för bidrag till ledarinformation och utbildning samt bidrag till centrala organisationskostnader.

Särskilda föreskrifter

9 §  Sådan verksamhet till vilken statsbidrag utgår skall stå under tillsyn av skolöverstyrelsen.

10 §  Skolöverstyrelsen fastställer och betalar i förskott ut statsbidrag.

11 §  Den som uppburit statsbidrag är skyldig att lämna de redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som skolöverstyrelsen bestämmer.

Överklagande m.m.

12 §  Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

13 §  Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1987:535) om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare

Förarbeten
Prop. 1986/87:109
Ikraftträder
1987-07-01