Upphävd författning

Förordning (1987:61) om registerföring med hjälp av automatisk databehandling vid vissa myndigheter inom åklagarväsendet

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1987-03-05
Ändring införd
SFS 1987:61
Ikraft
1987-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Åklagarmyndigheterna i Stockholm och Malmö får föra register över ärenden med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1989:39).

2 §  Åklagarmyndigheten får använda registret som ett hjälpmedel

 1. vid fördelning, sökning och samordning av ärenden inom myndigheten,
 2. vid utskrift och expediering av stämningsansökningar, strafförelägganden och andra handlingar samt
 3. för framställning av statistik.

3 §  Registret får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga till denna förordning.

4 §  Som sökbegrepp får inte användas uppgifter om brottskod eller grundkod. Uppgifter om brottskod får dock användas som sökbegrepp för att framställa statistik, om enskilda personer inte avslöjas.

5 §  Uppgifter i registret får lämnas ut till en annan myndighet på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag eller förordning eller regeringen har medgivit detta.

6 §  Uppgifter beträffande fysisk och juridisk person, enskild firma samt fartyg skall tas bort ur registret senast två år efter det att ärendet har avslutats.

Bilaga

Registret får innehålla:
 1. diarienummer vid åklagarmyndigheten jämte upplägg i diariet, kammarbeteckning, åklagartjänst och diarienummer vid polismyndighet.
 2. namn/firma, personnummer/organisationsnummer och beteckning inom ärendet för
  • misstänkt person
  • juridisk person eller enskild firma, vid misstanke om brott i verksamheten
  • fysisk eller juridisk person, vid talan om annat än ansvar för brott
  • fartyg, vid misstanke om brott som berör detta
 3. inkomstdatum
 4. datum då uppgift om brottsmisstanke senast tillförts ärendet beträffande misstänkt person
 5. datum då ärendet helt eller delvis avslutats
 6. uppgift om misstänkt person är anhållen eller häktad i sin utevaro eller om beslut om hämtning till förhör föreligger
 7. kod, som anger brottsmisstanke eller, vid talan om annat än ansvar för brott, vad talan avser (brottskod)
 8. kod, som anger vilken åtgärd som vidtagits eller förestår i ärendet
 9. datum för åtgärder enligt punkt 8
 10. kod, som anger på vilken grund ärendet avslutats (grundkod). Denna kod får endast användas då ärendet gäller
  • misstanke om egenmäktigt förfarande genom olovligt nyttjande av annans parkeringsplats eller tomtmark
  • misstanke om brott å vilket ej kan följa svårare straff än böter
  • annat än ansvar för brott
 11. brottsdatum då ärendet gäller misstanke om
  • egenmäktigt förfarande genom olovligt nyttjande av annans parkeringsplats eller tomtmark
  • brott å vilket ej kan följa svårare straff än böter
 12. en kortfattad redogörelse för innehållet i handlingar som inte kan hänföras till någon uppgift enligt punkt 2. Förordning (1989:39).

Ändringar

Förordning (1987:61) om registerföring med hjälp av automatisk databehandling vid vissa myndigheter inom åklagarväsendet

Ikraftträder
1987-04-01

Förordning (1989:39) om ändring i förordningen (1987:61) om registerföring vid åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §, bil.
  Ikraftträder
  1989-03-15

Förordning (1997:70) om upphävande av förordningen (1987:61) om registerföring med hjälp av automatisk databehandling vid vissa myndigheter inom åklagarväsendet

  Omfattning
  upph.