Upphävd författning

Förordning (1987:7) med instruktion för patent- och registreringsverket

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1987-01-08
Ändring införd
SFS 1987:7
Ikraft
1987-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på patent- och registreringsverket.

Uppgifter

2 §  Verket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn samt för aktiebolags- och filialregisterärenden. Verket handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift.

[S2]Verket är internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

[S3]Verket bedriver också uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla bevis och kopior avseende verkets dokumentation och register. Förordning (1987:428).

3 §  Verket utger följande publikationer: patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för varumärken, registreringstidning för mönster samt tidning för kungörelser av efternamn.

Organisation

4 §  Verket leds av en styrelse som består av högst åtta personer. I styrelsen ingår verkets generaldirektör. Denne är ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på verket.

5 §  Generaldirektören är chef för verket.

[S2]Inom verket finns fem avdelningar, nämligen

 • en patentavdelning för ärenden om patent samt för biblioteksverksamhet,
 • en varumärkesavdelning för ärenden om varumärken, mönster, namn, registrering av kommunala vapen och utgivning av periodisk skrift,
 • en bolagsavdelning för aktiebolags- och filialregisterärenden samt för uppdragsverksamhet inom bolagsområdet,
 • en uppdragsavdelning för annan uppdragsverksamhet än inom bolagsområdet,
 • en administrativ avdelning.

[S3]Vidare finns ett informationssekretariat, som är knutet till verksledningen.

[S4]Varje avdelning förestås av en avdelningschef.

[S5]En avdelning kan bestå av flera enheter. Varje sådan enhet förestås av en byråchef, en överingenjör eller någon annan tjänsteman. Förordning (1987:428).

6 §  Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter och andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktiga frågor om organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1987:428).

8 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgift ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

9 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av den tjänsteman som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Generaldirektören kan alltid avgöra sådana ärenden. Förordning (1987:428).

10 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av någon av avdelningscheferna enligt vad generaldirektören bestämmer. En avdelningschef inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i generaldirektörens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och avdelningscheferna har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

[S3]I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

11 §  Ärenden skall avgöras efter föredragning om inte annat framgår av arbetsordningen eller genom särskilda beslut.

[S2]Föredragningen av ett ärende inför styrelsen ankommer på chefen för den avdelning dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Chefen för en avdelning har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans avdelning föredras av någon annan. En motsvarande rätt har också cheferna närmast under avdelningscheferna. Förordning (1987:428).

12 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

13 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att verkets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

14 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

15 §  Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

[S2]Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås, såvida vederbörande inte förut har beretts tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling.

Tjänstetillsättning

16 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänster som avdelningschef, byråchef eller överingenjör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av verket. Förordning (1987:428).

Bisysslor

17 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket i fråga om avdelningschef, byråchef och överingenjör. Förordning (1987:428).

Ändringar

Förordning (1987:7) med instruktion för patent- och registreringsverket

Ikraftträder
1987-02-01

Förordning (1987:428) om ändring i förordningen (1987:7) med instruktion för patent- och registrerings- verket

  Omfattning
  upph. 16, 17, 19 §§; nuvarande 18, 20 §§ betecknas 16, 17 §§; ändr. 2, 5, 7, 9, 11, 16, 17 §§, rubr. närmast före 16, 17 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:403

  Omfattning
  upph.