Upphävd författning

Förordning (1987:719) med instruktion för statens kulturråd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:719
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1974:644) med instruktion för statens kulturråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens kulturråd.

Uppgifter

2 §  Rådet är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Rådet skall följa utvecklingen inom området och ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen vid genomförandet av denna.

[S2]Rådet handlägger ärenden om statliga bidrag för kulturell verksamhet och om andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser i den mån sådana ärenden inte ankommer på någon annan myndighet. Rådet handlägger dock inte ärenden om utbildning eller om ersättning eller bidrag av stipendietyp till enskilda yrkesutövare inom kulturområdet.

3 §  Det åligger rådet särskilt att inom kulturområdet

 1. verka för samordning av och effektivitet i de statliga åtgärderna och därigenom främja utvecklingen av kulturverksamheten,
 2. svara för uppföljning och utvärdering av de statliga insatserna,
 3. på regeringens uppdrag genomföra utredningar och andra uppgifter,
 4. samla och sprida information om kulturell verksamhet och om åtgärder och initiativ på området.

4 §  Rådet skall fortlöpande och i lämpliga former samverka och samråda med statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt med institutioner och andra organ.

5 §  Rådet skall varje år i anslutning till sitt förslag till anslagsframställning göra en sammanfattande bedömning av utvecklingen inom de delar av kulturområdet som avses i 2 §. Rådet skall även lämna förslag till sådana åtgärder som kan föranledas av bedömningen.

Organisation

6 §  Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande och högst tolv andra ledamöter. I styrelsen ingår direktören. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på rådet.

7 §  Rådet har ett kansli, organiserat på de enheter som styrelsen bestämmer.

[S2]Styrelsen får därutöver inrätta särskilda organ för vissa uppgifter. Till ett sådant organ får styrelsen uppdra att besluta i ärenden som styrelsen anger i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

8 §  Hos rådet finns en direktör som är chef för rådet.

[S2]Hos rådet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om rådets organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen.

[S2]Styrelsen får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot av styrelsen att avgöra vissa frågor som inte behöver prövas av styrelsen i sin helhet.

10 §  Om det i en lag eller förordning finns särskilda bestämmelser om hur beslut skall fattas i ärenden som handläggs enligt den lagen eller förordningen, gäller de bestämmelserna.

11 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

13 §  För att uppnå beslutförhet i ett särskilt beslutande organ skall ordföranden eller vice ordföranden i organet och minst hälften av de övriga ledamöterna vara närvarande.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att organet inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med organet.

14 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av direktören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

15 §  När direktören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av den tjänsteman som direktören bestämmer. Denne inträder efter beslut av direktören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]I direktörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på den som svarar för ärendet enligt arbetsordningen eller på den som direktören utser särskilt. Ordföranden i styrelsen får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

17 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att rådets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

18 §  Direktören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

20 §  Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

[S2]Andra tjänster tillsätts av rådet.

21 §  Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen utom direktören förordnas av regeringen för högst tre år. Ett förordnande kan förlängas högst en gång, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Bisysslor

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965: 601) lämnas av styrelsen i fråga om direktören.

Ändringar

Förordning (1987:719) med instruktion för statens kulturråd

Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:676

  Omfattning
  upph.