Upphävd författning

Förordning (1987:994) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1988

Version: 1987:994

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-01
Ändring införd
SFS 1987:994
Ikraft
1987-12-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller sådana föreskrifter om avgifter för år 1988 som myndigheter under regeringen beslutar och som avses i förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter.

[S2]Förordningen gäller dock inte sådana föreskrifter om avgifter som beslutas av myndigheter som hör till försvarsdepartementet.

2 §  När en myndighet beslutar föreskrifter om avgifter får lönekostnadsökningen för år 1988 beräknas till högst 4 procent. Den sålunda beräknade lönekostnadsökningen skall minskas med myndighetens produktivitetsförbättring.

[S2]Med produktivitetsförbättring avses det krav på produktivitets- och effektivitetsförbättring som statsmakterna genom tillämpning av det s. k. huvudförslaget eller på annat sätt ställt på myndigheternas verksamhet för budgetåret 1987/88.

3 §  Vid samråd med riksrevisionsverket enligt förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter skall myndigheterna ange i vilken utsträckning de föreslagna avgiftsändringarna hänför sig till ökade lönekostnader.

4 §  Riksrevisionsverket skall till regeringen redovisa hur myndigheterna tillämpat denna förordning.

5 §  Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1987:994) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1988

    Ikraftträder
    1987-12-02

Förordning (1991:1829) om upphävande av tre förordningar om beräkning av vissa statliga avgifter

    Omfattning
    upph.