Förordning (1988:103) om lån till den mindre skeppsfarten

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1988-03-03
Ändring införd
SFS 1988:103 i lydelse enligt SFS 2000:758
Ikraft
1988-04-01
Upphäver
Förordning (1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Svenska skeppshypotekskassan får bevilja lån till den mindre skeppsfarten mot säkerhet i form av inteckning i fartyg med förmånsläge mellan 70 och 90 procent av fartygets uppskattade värde. Beträffande sådana lån gäller följande bestämmelser.

2 §  Lån kan beviljas för finansiering av rederiverksamhet som bedrivs av svenskt rederi eller av en utländsk juridisk person där svenska fysiska eller juridiska personer har ett betydande inflytande eller intresse.

[S2]Lån får avse förvärv, ny- eller ombyggnad eller reparation av fartyg. Vid ombyggnad eller reparation avses med fartygets uppskattade värde dess värde efter ombyggnaden eller reparationen. Förordning (2000:758).

3 §  Företräde till lån skall ges mindre rederier.

4 §  Ränta utgår på lyft belopp enligt den räntefot som skeppshypotekskassan bestämmer. Därvid skall det rådande ränteläget samt riskläget för lånet beaktas.

5 §  Låntagare är skyldig att omedelbart underrätta skeppshypotekskassan om ändring i äganderätten till fartyget. Förordning (2000:758).

6 §  I övrigt gäller beträffande lånen bestämmelserna i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan.

7 §  Uppkommer förlust på ett lån får skeppshypotekskassan täcka förlusten genom att ta i anspråk medel ur fonden för den mindre skeppsfarten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:103) om lån till den mindre skeppsfarten

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1988, då förordningen (1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten skall upphöra att gälla. Beträffande lån som har beviljats enligt nämnda förordning får skeppshypotekskassan på statens vägnar antaga ackordsförslag eller på annat sätt efterge statens fordran.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:25
  Ikraftträder
  1988-04-01

Förordning (2000:758) om ändring i förordningen (1988:103) om lån till den mindre skeppsfarten

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2000-12-01