Upphävd författning

Efterforskningsförordning (1988:1039)

Version: 1988:1039

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Ändring införd
SFS 1988:1039
Ikraft
1988-12-01
Upphäver
Efterforskningsförordning (1980:489)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Efterforskning

1 §  Efterforskning enligt denna förordning är att ta emot, samla in, ställa samman, vidarebefordra och lämna ut uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden i fråga om följande personer.

 1. Personer som är i Sveriges våld eller finns inom ett område under svensk kontroll och som är skyddade enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter eller tilläggsprotokollen till konventionerna.
 2. Svenska medborgare som finns utanför Sverige eller i en ockuperad del av Sverige och där är skyddade enligt konventionerna eller tilläggsprotokollen.
 3. Personer som på grund av en väpnad konflikt eller annan politisk händelse har förlorat förbindelserna med sina närstående och som har anknytning till Sverige.

[S2]Efterforskningen kan också avse en avliden person. I sådant fall ingår i efterforskningen också att sända hem kvarlevorna och tillhörigheterna efter en person som har avlidit i Sverige men hade sin hemvist utom Sverige, om det behövs och inte föreskrivs något annat.

[S3]Om Sverige har åtagit sig att vara skyddsmakt för en annan stat, skall i den mån det är möjligt denna förordning gälla också personer med anknytning till den staten. Förordning (1992:537).

Efterforskningsbyrån för krigsfångar och civilinternerade

2 §  Under krig eller annan väpnad konflikt som Sverige deltar i skall, från den tidpunkt som regeringen bestämmer, efterforskning bedrivas av efterforskningsbyrån för krigsfångar och civilinternerade eller under dess ledning.

[S2]Också i andra fall när det behövs statlig efterforskning kan regeringen förordna att efterforskningsbyrån skall träda i verksamhet.

[S3]Regeringen föreskriver när efterforskningsbyrån skall upphöra med sin verksamhet.

3 §  Verksamheten vid efterforskningsbyrån skall ordnas så, att uppgifter om personer i Sveriges våld eller med uppehållsplats inom områden under svensk kontroll kan vidarebefordras till personens hemland och att uppgifter om svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige kan lämnas till närstående i Sverige.

4 §  För efterforskningsbyrån skall gälla artikel 122 i Genévekonventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling och artiklarna 137--139 i Genévekonventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid. (Konventionerna har publicerats i Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1953:16 respektive 1953:17.)

Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet

5 §  När efterforskningsbyrån inte är i verksamhet eller om regeringen särskilt föreskriver det, skall det finnas en delegation för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på såväl efterforskningsbyrån som delegationen:

[S2]6-9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]24 och 25 §§ om föredragning,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S8]31 § om myndighetens beslut,

[S9]35 § om överklagande. Förordning (1996:121).

Efterforskningsbyråns ledning

7 §  Efterforskningsbyrån leds av en chef.

[S2]När chefen inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer.

Efterforskningsbyråns organisation

8 §  Inom efterforskningsbyrån finns två avdelningar.

[S2]Varje avdelning leds av en chef.

Delegationens sammansättning m. m.

9 §  Delegationen består av chefen för efterforskningsbyrån, cheferna för efterforskningsbyråns avdelningar och högst sju andra ledamöter. Efterforskningsbyråns chef är delegationens ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Biträde åt efterforskningsbyrån och delegationen

10 §  I den utsträckning regeringen och Svenska röda korset avtalar om det, lämnar Svenska röda korset efterforskningsbyrån och delegationen biträde. Förordning (1992:537).

Tjänstetillsättningar m. m.

11 §  Efterforskningsbyråns chef förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsterna som chef för efterforskningsbyråns avdelningar tillsätts av regeringen efter anmälan av efterforskningsbyråns chef.

[S3]Andra tjänster tillsätts av efterforskningsbyrån eller, då denna inte är i verksamhet, av delegationen.

12 §  Andra ledamöter i delegationen än efterforskningsbyråns chef och cheferna för efterforskningsbyråns avdelningar utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

Ändringar

Efterforskningsförordning (1988:1039)

  Ikraftträder
  1988-12-01

Förordning (1992:537) om ändring i efterforskningsförordningen (1988:1039)

  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§; ny rubr. närmast före 10 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1996:121) om ändring i efterforskningskungörelsen (1988:1039)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Ändring, SFS 1996:1475

  Omfattning
  upph.