Upphävd författning

Verksförordning (1995:1322)

(VerksF)

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
1995-11-30
Ändring införd
SFS 1995:1322 i lydelse enligt SFS 2006:1313
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Verksförordning (1987:1100)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning tillämpas på myndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning.

Företrädare för staten vid domstol

2 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten vid domstol. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan.

[S2]Särskilda bestämmelser om myndigheters rätt att företräda staten vid domstol finns i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. Förordning (2006:183).

Myndighetens ledning

4 §  Vid myndigheten finns en styrelse.

[S2]Styrelsen består av myndighetens chef och högst åtta andra ledamöter.

Insynsråd

5 §  Vid myndigheten finns - om den inte har någon styrelse - ett råd som skall ha insyn i myndighetens verksamhet (insynsråd).

[S2]Rådet består av högst fem ledamöter.

Myndighetschefens ansvar och uppgifter

6 §  Myndighetens chef ansvarar för myndighetens verksamhet.

7 §  Myndighetens chef skall se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.

[S2]Chefen skall

 1. hushålla väl med statens medel,
 2. verka för att myndigheten genom samarbete med andra myndigheter och på annat sätt tar till vara de fördelar som kan vinnas för staten som helhet,
 3. fortlöpande följa upp och pröva den egna verksamheten och konsekvenserna av de författningsföreskrifter och särskilda beslut som rör verksamheten samt vidta de åtgärder som behövs,
 4. beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller totalförsvaret, regionalpolitiken, en ekologisk hållbar utveckling, jämställdheten mellan kvinnor och män samt integrationspolitiken,
 5. se till att allmänhetens och andras kontakter med myndigheten underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i myndigheternas skrivelser och beslut,
 6. se till att myndigheternas organisation är utformad så att redovisningen, medelsförvaltningen och förvaltningen av övriga tillgångar samt myndigheternas verksamhet kontrolleras på ett betryggande sätt,
 7. fastställa riktlinjer för myndighetens representation. Förordning (2000:1118).

8 §  Myndighetens chef ansvarar för myndighetens arbetsgivarpolitik.

[S2]Chefen skall

 1. företräda myndigheten som arbetsgivare,
 2. i samverkan med andra myndighetschefer utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken,
 3. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten,
 4. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet. Förordning (1999:826).

9 §  Myndighetens chef skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Styrelsen skall pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.

13 §  Styrelsen skall besluta om

 1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
 2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten skall lämna till regeringen enligt 15 §,
 3. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),
 4. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting. Förordning (2006:1242).

14 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Revisionsberättelse

15 §  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, skall myndigheten, inom en månad efter berättelsens överlämnande, till regeringen redovisa de åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen. Förordning (2003:281).

Medverkan i EU-arbetet

16 §  Myndigheten skall ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen (EU) genom att fortlöpande hålla regeringen informerad om hur verksamheten utvecklas i de fall myndigheten eller dess personal medverkar och om andra förhållanden som är av betydelse för deltagandet.

[S2]Myndigheten skall ställa den personal till förfogande för Sveriges deltagande i EU som regeringen begär.

Myndighetens organisation

17 §  Myndigheten bestämmer sin organisation.

18 §  I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall myndigheten meddela de bestämmelser som behövs om myndighetens organisation och formerna för myndighetens verksamhet.

Personalansvarsnämnden

19 §  Vid myndigheten skall det finnas en personalansvarsnämnd med myndighetens chef som ordförande. Nämnden skall därutöver bestå av, förutom personalföreträdarna, de ledamöter som myndigheten utser.

[S2]Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

20 §  Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

21 §  Myndighetens chef skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av chefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i 13 § 1-3.

22 §  Innan myndighetens chef avgör viktigare ärenden, skall styrelsen ges tillfälle att yttra sig.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att ett yttrande inte hinner inhämtas, får chefen ändå avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

23 §  Myndighetens chef skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i chefens ställe när denne inte är i tjänst.

[S2]Ställföreträdaren inträder i övrigt i chefens ställe i den utsträckning som chefen bestämmer.

24 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än myndighetens chef inte behöver föredras.

25 §  Myndighetens chef får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.

Myndighetens föreskrifter

27 §  Innan myndigheten beslutar föreskrifter eller allmänna råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725), skall myndigheten

 1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,
 2. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning,
 3. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs samt Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,
 4. begära regeringens medgivande att besluta föreskrifterna om de leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som berörs. Förordning (1998:441).

28 §  För föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten och föreskrifter om avgifter för vilka det finns en skyldighet att samråda enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) gäller inte 27 § 2-4. För föreskrifter som beslutas av en myndighet för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser och som inte går utöver vad som följer av förpliktelserna gäller inte 27 § 4.

[S2]Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får vad som sägs i 27 § 2-4 vänta till efter beslutet.

Inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn

Ärendeförteckning

30 §  Myndigheten skall senast den 1 mars varje år lämna Justitiekanslern en förteckning över de ärenden som kommit in till myndigheten före den 1 juli föregående år men som inte avgjorts vid årets utgång.

[S2]Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta något annat.

Myndighetens beslut

Anställningar m.m.

32 §  Myndighetens chef anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar beslutas av myndigheten.

33 §  Andra styrelseledamöter än myndighetens chef utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i styrelsen.

34 §  Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i rådet.

Överklagande

35 §  Myndighetens beslut i anställningsärenden får överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret, om något annat inte är särskilt föreskrivet. Förordning (2006:1313).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Verksförordning (1995:1322)

  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:973) om ändring i verksförordningen (1995:1322)

  Omfattning
  ändr. 7, 13 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:441) om ändring i verksförordningen (1995:1322)

Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1099) om ändring i verksförordningen (1995:1322)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:592) om ändring i verksförordningen (1995:1322)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:826) om ändring i verksförordningen (1995:1322)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1118) om ändring i verksförordningen (1995:1322)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:281) om ändring i verksförordningen (1995:1322)

Omfattning
ändr. 13, 15 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:183) om ändring i verksförordningen (1995:1322)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1242) om ändring verksförordningen (1995:1322)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1313) om ändring i verksförordningen (1995:1322)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:515

Omfattning
upph.