Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1153) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1989;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Ändring införd
SFS 1988:1153
Ikraft
1988-12-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller sådana föreskrifter om avgifter för år 1989 som myndigheter under regeringen beslutar och som avses i förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter.

[S2]Förordningen gäller dock inte sådana föreskrifter som beslutas av myndigheter som hör till försvarsdepartementet.

2 §  När en myndighet beslutar föreskrifter om avgifter, får kostnadsökningen beräknas till högst 5,6 procent vid oförändrad volym. Om synnerliga skäl föreligger får kostnadsökningar beräknas till ett högre procenttal.

3 §  Vid samråd med riksrevisionsverket enligt förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter skall myndigheterna redovisa hur de föreslagna avgiftsförändringarna hänför sig till förändringar i olika kostnadsslag.

4 §  Riksrevisionsverket skall till regeringen redovisa hur myndigheterna tillämpat denna förordning.

5 §  Riksrevionsverket får meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1988:1153) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1989

Ikraftträder
1988-12-06

Ändring, SFS 1991:1829

    Omfattning
    upph.