Upphävd författning

Förordning (1988:1179) med instruktion för transportrådet

Version: 1988:1179

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Ändring införd
SFS 1988:1179
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1979:1037) med instruktion för transportrådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Transportrådet är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör

 1. trafikplanering,
 2. handikappanpassning av kollektiva färdmedel,
 3. riksfärdtjänsten,
 4. yrkestrafik och internationell vägtrafik. Förordning (1991:1227).

2 §  Transportrådet skall särskilt

 1. bistå vid länsstyrelsernas trafikplanering,
 2. sköta kansligöromålen åt buss- och taxivärderingsnämnden samt åt kollektivtrafiknämnden. Förordning (1991:1227).

3 § har upphävts genom förordning (1991:1227).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på transportrådet.

Transportrådets ledning

5 §  Transportrådets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Transportrådets styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Under generaldirektören finns en chefstjänsteman.

[S2]Inom transportrådet finns en enhet för personal, ekonomi och administration samt de andra enheter som transportrådet bestämmer.

8 §  Vid transportrådet finns en rådgivande delegation för handikappfrågor och en nämnd för yrkestrafikfrågor. Förordning (1991:1227).

Rådgivande delegationen för handikappfrågor och nämnden för yrkestrafikfrågor

9 §  Rådgivande delegationen för handikappfrågor har till uppgift att bistå transportrådet i sådana frågor som anges i 1 §2 och 3 och som är av större vikt.

[S2]Nämnden för yrkestrafikfrågor har till uppgift att följa utvecklingen på yrkestrafikområdet och ge förslag till åtgärder. Förordning (1991:1227).

10 § har upphävts genom förordning (1991:1227).

11 §  Rådgivande delegationen för handikappfrågor består av transportrådets generaldirektör, ordförande, samt företrädare för statens handikappråd, handikappinstitutet, statens järnvägar, Svenska kommunförbundet, Svenska Lokaltrafikföreninen, De handikappades riksförbund, Handikappförbundens centralkommitté och Synskadades riksförbund. Förordning (1990:703).

12 §  Nämnden för yrkestrafikfrågor består av transportrådets generaldirektör, ordförande, samt företrädare för rikspolisstyrelsen, riksskatteverket, länsstyrelserna, Svenska Busstrafikförbundet, Svenska Lokaltrafikföreningen, Svenska Taxiförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska åkeriförbundet.

13 §  I den rådgivande delegationen för handikappfrågor och i nämnden för yrkestrafikfrågor får företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall, om delegationen eller nämnden bestämmer det. Förordning (1991:1227).

Personalföreträdare

14 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på transportrådet.

Personalansvarsnämnden

15 §  Transportrådets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefstjänstemannen, chefen för enheten för personal, ekonomi och administration samt en jurist som generaldirektören utser.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, däribland juristen, är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

16 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Tjänstetillsättningar m.m.

17 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsten som chefstjänsteman tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av transportrådet.

18 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

19 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

20 §  Andra ledamöter i den rådgivande delegationen för handikappfrågor och nämnden för yrkestrafikfrågor än ordföranden och de ledamöter som utses för särskilda fall förordnas av transportrådet för en bestämd tid. Förordning (1991:1227).

Bisysslor

21 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av transportrådet även i fråga om chefstjänstemannen.

Ändringar

Förordning (1988:1179) med instruktion för transportrådet

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:703) om ändring i förordningen (1988:1179) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1227) om ändring i förordningen (1988:1179) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  upph. 3, 10 §§; ändr. 1, 2, 8, 9, 13, 20 §§, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1991:1728) om upphävande av förordningen (1988:1179) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1992-01-01