Upphävd författning

Förordning (1979:1037) med instruktion för transportrådet

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-11-22
Ändring införd
SFS 1979:1037
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på transportrådet.

Uppgifter

2 §  Transportrådet skall, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet, svara för frågor som rör trafikplaneringen, den kollektiva persontrafikens anpassning till handikappades behov, riksfärdtjänsten, tillämpningen av yrkestrafiklagstiftningen, den internationella vägtrafiken, det statliga stödet till den kollektiva persontrafiken, det regionalpolitiska transportstödet och transportstödet till Gotlandstrafiken, taxor och turplaner för viss linjesjöfart på Gotland, energihushållningen inom transportsektorn, ransoneringar och andra förbrukningsregleringar av flytande bränsle för motordrift samt den civila transportverksamheten vid beredskapstillstånd och krig. Förordning (1984:480).

3 §  Det åligger transportrådet att, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet,

 1. sammanställa översikter, prognoser och annat underlag inom transportområdet samt bistå vid länsstyrelsernas trafikplanering,
 2. planera, samordna och följa upp energibesparande åtgärder inom transportsektorn samt informera om sådana åtgärder,
 3. svara för samordningen av den kollektiva persontrafikens anpassning till handikappades behov,
 4. bereda frågor om ersättningstrafik vid nedläggning av persontrafik på järnväg,
 5. till sådan huvudman som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik betala ut medel för ersättningstrafik.

[S2]Vidare åligger det transportrådet att i enlighet med särskilda föreskrifter eller beslut i särskilda fall

 1. besluta föreskrifter som rör yrkestrafiklagstiftningen,
 2. pröva frågor om tillstånd till interregional busstrafik samt biltrafik till eller från utlandet,
 3. pröva överklaganden av länsstyrelsernas beslut i ärenden om yrkesmässig trafik, transportförmedling och biluthyrning,
 4. besluta föreskrifter om bidrag till den kollektiva persontrafiken och pröva frågor om bidrag till sådan trafik,
 5. besluta föreskrifter om det regionalpolitiska transportstödet och transportstödet till Gotlandstrafiken samt pröva frågor om dessa stödformer,
 6. pröva frågor om fastställelse av taxor i yrkesmässig trafik,
 7. fastställa taxor och turplaner för viss linjesjöfart på Gotland,
 8. pröva frågor om fastställelse av tilläggsavgifter i kollektiv persontrafik,
 9. besluta föreskrifter om riksfärdtjänsten samt pröva och följa upp frågor om ersättning för denna färdtjänst. Förordning (1984:480).

4 §  Transportrådet skall, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet, planera och samordna ransoneringar och andra regleringar av förbrukningen av flytande bränsle för motordrift.

[S2]Vidare skall transportrådet i enlighet med särskilda föreskrifter eller beslut i särskilda fall besluta föreskrifter för att ransoneringar och andra regleringar av förbrukningen skall kunna genomföras när det är brist på flytande bränsle för motordrift.

5 §  Transportrådet skall

 1. i fred samordna beredskapsplanläggningen av den civila transportverksamheten och svara för beredskapsplanläggningen av landsvägstransporter,
 2. vid beredskapstillstånd eller krig verka för att landets civila transportresurser utnyttjas så att totalförsvarets behov tillgodoses och att de landsvägstransporter som är nödvändiga för totalförsvaret genomförs,
 3. besluta föreskrifter i de avseenden som anges i 1 och 2.

6 §  Transportrådet skall svara för vissa kanslifunktioner för buss och taxivärderingsnämnden samt kollektivtrafiknämnden.

7 §  Transportrådet skall samråda med andra berörda myndigheter i frågor som avses i 2-6 §§.

Organisation

8 §  Transportrådet leds av en styrelse som består av högst åtta personer. I styrelsen ingår rådets generaldirektör. Denne är ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på transportrådet. Förordning (1985:1077).

9 §  Generaldirektören är chef för transportrådet.

[S2]Inom transportrådet finns två enheter, en planeringsenhet och en förvaltningsenhet. Varje enhet förestås av en enhetschef. En av enhetscheferna är generaldirektörens ställföreträdare. 10 § Hos transportrådet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får transportrådet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

11 §  Till transportrådet är knutna två rådgivande delegationer.

[S2]Den ena delegationen har till uppgift att bistå transportrådet i frågor som anges i 4 och 5 §§ och som är av större vikt. Delegationen består av generaldirektören, som är ordförande, samt företrädare för överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, postverket, statens järnvägar, vägverket, sjöfartsverket, luftfartsverket, statens jordbruksnämnd, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och arbetsmarknadsstyrelsen.

[S3]Den andra delegationen har till uppgift att bistå transportrådet i frågor som rör riksfärdtjänsten och frågor som anges i 3 § första stycket 3, om frågorna är av större vikt. Delegationen består av generaldirektören, som är ordförande, samt företrädare för statens handikappråd, handikappinstitutet, statens järnvägar, Svenska kommunförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen, De handikappades riksförbund och Handikappförbundens centralkommitte'. Förordning (1984:480).

12 §  Transportrådet får inom sitt verksamhetsområde inrätta samrådsgrupper.

[S2]Arbetet i en samrådsgrupp leds av en ordförande som transportrådet utser.

Ärendenas handläggning

13 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om transportrådets organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 17,
 5. frågor om skiljande från tjänster eller uppdrag eller om disciplin ansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

14 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst två av de övriga i 8 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1072).

15 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan generaldirektören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

16 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av en annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

17 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och ställföreträdaren har förhinder fullgörs generaldirektörens åligganden av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

[S3]I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan generaldirektörens medgivande. Vad nu har sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

18 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 16 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på den tjänsteman till vars uppgifter ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]En enhetschef har rätt att närvara, när ett ärende som hör till enheten föredras av någon annan. Rätt att närvara vid en föredragning kan i arbetsordningen eller genom särskilda beslut också ges till en annan tjänsteman.

19 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att transportrådets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

20 § har upphävts genom förordning (1986:1072).

21 §  Generaldirektören får utan någon föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp till dess en föredragande kan inställa sig.

22 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos transportrådet.

Tjänstetillsättning m.m.

23 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Övriga tjänster i lägst F 23/F 25 tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts och annan personal antas av transportrådet.

[S3]Förordnande för en enhetschef att vara generaldirektörens ställ företrädare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

24 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av rege ringen för högst tre år.

25 §  Andra ledamöter i de rådgivande delegationerna än ordföranden förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1984:480).

Ändringar

Förordning (1979:1037) med instruktion för transportrådet

Förordning (1980:19) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1980:854) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1981:3) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1982:761) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1982:1090) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  ändr. 8, 14 §§

Förordning (1983:703) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1983-07-19

Förordning (1984:480) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 11, 25 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:1077) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:1072) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet

  Omfattning
  upph. 20 §; ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1179

  Omfattning
  upph.