Upphävd författning

Förordning (1988:1201) med instruktion för Forskningsrådsnämnden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1201 i lydelse enligt SFS 1995:940
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Forskningsrådsnämnden har till uppgift att ta initiativ till och stödja forskning främst inom områden som är angelägna från samhällets synpunkt. Nämnden skall härvid beakta behovet av tvär- och mångvetenskaplig forskning.

[S2]Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

[S3]Nämnden skall verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids.

[S4]Nämnden skall samverka med andra myndigheter och organ inom forskningens område. Förordning (1995:940).

2 §  Nämnden skall särskilt

 1. främja samordning och samarbete mellan forskningsråden inom Social-, Utbildnings-, Jordbruks- och Näringsdepartementens verksamhetsområden,
 2. främja samarbetet mellan forskningsråden, å ena sidan, och andra myndigheter och organ, å andra sidan, i frågor som avser initiativ till forskning, vetenskaplig bedömning av forskning eller finansiering av forskning,
 3. svara för att nämndens och forskningsrådens verksamhetsformer och organisation fortlöpande ses över,
 4. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
 5. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning,
 6. allsidigt och öppet granska och utvärdera den forskning till vilken nämnden har fördelat medel,
 7. svara för en allmän och övergripande information om forskning och forskningsresultat,
 8. främja jämställdhets-, kvinno- och genusforskning, samt
 9. främja internationellt forskningssamarbete på sådana områden där detta inte ankommer på annan myndighet. Förordning (1995:940).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]18 § om ärendeförteckning,

[S6]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S7]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S8]29 § om myndighetens beslut.

Sammansättning

4 §  Nämnden består av en ordförande och sjutton andra ledamöter.

[S2]Nämnden utser vice ordförande inom sig. Förordning (1990:767).

Organisation

5 §  Vid nämnden finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

[S2]Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras av nämnden, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket. Huvudsekreteraren svarar under nämnden för planering och uppföljning av verksamheten.

[S3]Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som skall avgöras av nämnden och som inte till följd av huvudsekreterarens uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under nämnden för den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen.

[S4]Nämnden får inrätta beredande och rådgivande organ.

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden avgör sina ärenden vid sammanträde med nämnden, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden, som inte behöver prövas av nämnden.

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst nio av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1991:1105).

8 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § andra stycket inte behöver föredras.

10 §  Huvudsekreteraren och kanslichefen får, envar inom sitt område, uppdra åt tjänstemän vid nämnden att begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Ordföranden och tio andra ledamöter utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråde t, en av medicinska forskningsrådet, en av naturvetenskapliga forskningsrådet, en av socialvetenskapliga forskningsrådet, en av teknikvetenskapliga forskningsrådet, en av skogs-och jordbrukets forskningsråd samt en av närings- och teknikutvecklingsverket.

[S2]Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år. En ledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i följd. Förordning (1991:1105).

12 §  Huvudsekreteraren förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen efter anmälan av nämndens ordförande. Andra tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (1993:1673).

Bisysslor

13 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även ifråga om huvudsekreteraren och kanslichefen.

Särskilda föreskrifter

14 §  Vid anvisning av medel för forskning bör nämnden när så är lämpligt sträva efter att stöd lämnas även från andra forskningsstödjande organ.

[S2]Nämndens beslut om att bevilja medel får avse högst sex år. Förordning (1993:1673).

15 §  Nämnden kan besluta att medel som nämnden har beviljat inte längre skall utgå, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas.

16 §  Nämnden skall utfärda föreskrifter om villkor för disposition och redovisning av medel samt om skyldighet för mottagare att till nämnden lämna redogörelse för den verksamhet för vilken medel utgår.

17 § har upphävts genom förordning (1991:1752).

Överklagande

18 §  Nämndens beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 30 § verksförordningen (1987:1100).

Ändringar

Förordning (1988:1201) med instruktion för Forskningsrådsnämnden

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:767) om ändring i förordningen (1988:1201) med instruktion för forskningsrådsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 11 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1105) om ändring i förordningen (1988:1201) med instruktion för forskningsrådsnämnden

  Omfattning
  ändr. 7, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1752) om ändring i förordningen (1988:1201) med instruktion för forskningsrådsnämnden

  Omfattning
  upph. 17 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:1673) om ändring i förordningen (1988:1201) med instruktion för Forskningsrådsnämnden

  Omfattning
  ändr. 12, 14 §§
  Ikraftträder
  1994-02-01

Förordning (1995:940) om ändring i förordningen (1988:1201) med instruktion för Forskningsrådsnämnden

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1996:650

  Omfattning
  upph.