Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1202) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Ändring införd
SFS 1988:1202
Ikraft
1988-12-09
Upphäver
Förordning (1987:1138) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Till ledning för fastställande av det basbelopp som anges i 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall statistiska centralbyrån beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i november året före det år som basbeloppet avser och prisläget i november 1987. Beräkningen skall göras på grundval av konsumentprisindex.
Statistiska centralbyrån skall senast den 20 december året före det år som basbeloppet avser till regeringen redovisa resultatet av beräkningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1202) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 9 december 1988.
  2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången vid fastställande av basbeloppet för år 1989.
  3. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:1138) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Förarbeten
Prop. 1987/88:121
Ikraftträder
1988-12-09

Ändring, SFS 1990:772

    Omfattning
    upph.