Upphävd författning

Lag (1988:1495) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1988-12-08
Ändring införd
SFS 1988:1495
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan finns inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Indien undertecknade den 7 juni 1988 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 27 punkt 1 i avtalet.

4 §  Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Ändringar

Lag (1988:1495) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Förarbeten
Prop. 1988/89:49
Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1997:918

    Omfattning
    upph.