/r1/ Förordning (1988:160) om betalningsvillkor vid kreditköp;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988:160 i lydelse enligt SFS 1989:217
Ikraft
1988-04-28
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller, med de undantag som följer av andra stycket, betalningsvillkor vid kreditköp av vara eller tjänst som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och krediten lämnas till konsument av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet.

[S2]Förordningen gäller inte vid försäljning av fast egendom, byggnad på annans mark, husbyggsats, rättigheter, aktier eller andra värdepapper, lastbilar och bussar med en totalvikt som överstiger 1 800 kg.

[S3]Förordningen gäller inte heller vid tjänst som avser uppförande av byggnader för bostadsändamål eller annat arbete som den som uppför byggnaden har åtagit sig att utföra i samband därmed.

2 §  Med kreditköp avses köp vid vilket säljaren lämnar köparen anstånd med någon del av betalningen eller vid vilket någon del av betalningen erläggs med belopp som köparen får låna av säljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren.

[S2]Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalning som vederlag för nyttjande föreligger ändå kreditköp, om det är avsett att den till vilken varan lämnas ut skall bli ägare till denna.

[S3]/r3/ Betalningsvillkor vid kontoköp

3 §  En kreditgivare är skyldig att gentemot en kontohavare tillämpa följande betalningsvillkor. Kontohavaren skall varje månad betala minst 60 % av det kreditbelopp som har tagits i anspråk för kontoköp den närmast föregående månaden. Vidare skall kontohavaren varje månad betala minst 10 % av den övriga kontoskuld som fanns vid utgången av den närmast föregående månaden eller, om skulden skall betalas i annuiteter, varje månad betala ett belopp som är beräknat så att skulden skall vara betald inom tio månader från den månad då köpet skedde. Betalningsfri månad får inte medges.

[S2]Kreditgivaren får i betalningsvillkoren medge att återbetalningen enligt första stycket andra meningen minskas med belopp som betalats kontant vid köpetillfället. Förordning (1989:217).

[S3]/r3/ Betalningsvillkor vid försäljning av motorfordon

4 §  En säljare får inte lämna ut ett sålt motorfordon, om inte köparen betalat honom minst 60 % av köpesumman (kontantinsats) och förbundit sig att betala återstoden (kreditbeloppet) inom 12 månader (kredittid). Om köparen enligt avtalet skall lämna ett begagnat motorfordon som del av betalningen får värdet av detta fordon räknas in i kontantinsatsen. Fordonet skall värderas enligt god sed på marknaden.

[S2]Som kontantinsats anses inte betalning med medel som köparen får låna av säljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren. Om betalning av kreditbeloppet sker med medel som här avses får säljaren inte lämna ut fordonet, om inte köparen förbundit sig att betala tillbaka skulden inom 12 månader.

[S3]Kredittiden räknas från utgången av den månad då säljaren lämnade ut fordonet. Kredittiden får inte förlängas efter det att fordonet har lämnats ut. Förordning (1989:217).

[S4]/r3/ Betalningsvillkor vid andra kreditköp

5 §  En säljare får inte lämna ut en såld vara, om inte köparen betalat honom minst 60 % av varans kontantpris och förbundit sig att betala återstoden (kreditbeloppet)

 1. inom 12 månader om kreditbeloppet inte är högre än 10 000 kronor,
 2. inom 18 månader om kreditbeloppet överstiger 10 000 kronor men inte är högre än 50 000 kronor eller
 3. inom 36 månader om kreditbeloppet överstiger 50 000 kronor.

[S2]Bestämmelserna i första stycket om betalning av kreditbelopp tillämpas på motsvarande sätt i fråga om tjänst.

[S3]Betalningen skall ske minst en gång varje kvartal. Betalningarna skall fördelas lika över kredittiden. Om köparen enligt avtalet skall lämna en begagnad vara som del av betalningen får värdet av denna vara räknas in i kontantinsatsen. Varan skall värderas enligt god sed på marknaden.

[S4]Som kontantinsats anses inte betalning med medel som köparen får låna av säljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren. Om betalning av kreditbeloppet sker med medel som här avses får varan inte lämnas ut, om inte köparen förbundit sig att betala tillbaka skulden inom den tid som anges i första stycket.

[S5]Kredittiden räknas från utgången av den månad då säljaren lämnade ut varan eller fullgjorde tjänsten. Kredittiden får inte förlängas efter denna tidpunkt. Förordning (1989:217).

[S6]/r3/ Tillsyn m. m.

6 §  I fråga om betalningsvillkor vid kontoköp skall bankinspektionen se till att bestämmelserna efterlevs av sådana kreditgivare som står under inspektionens tillsyn.

[S2]Beträffande verksamhet enligt första stycket som inte står under bankinspektionens tillsyn skall konsumentverket se till att bestämmelserna efterlevs.

[S3]I fråga om övriga betalningsvillkor skall kommerskollegium se till att bestämmelserna i denna förordning efterlevs.

7 §  Den som omfattas av bestämmelserna i denna förordning är skyldig att, efter anmodan av myndighet som anges i 6 §, lämna de upplysningar och förete de handlingar som behövs för tillsynen. Om så inte sker får myndigheten förelägga vite.

8 §  Om det finns särskilda skäl får konsumentverket medge undantag från bestämmelserna i 3 § och kommerskollegium från bestämmelserna i 4 och 5 §§.

9 §  Den som lämnar ut en vara i strid mot bestämmelserna i denna förordning skall böta en tiondel av varans värde, dock lägst 1 000 kronor och högst 10 000 kronor. Den som på annat sätt bryter mot bestämmelserna i denna förordning skall dömas till böter, om gärningen inte är ringa.

10 §  Kommerskollegium får meddela ytterligare föreskrifter beträffande bestämmelserna i 4 och 5 §§.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:160) om betalningsvillkor vid kreditköp

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 28 april 1988 och gäller tills vidare, dock längst till utgången av år 1989.
  2. Om ett kontoavtal som har ingåtts före ikraftträdandet innehåller betalningsvillkor som medger en lägre återbetalning än enligt 3 § skall kreditgivaren snarast möjligt ändra betalningsvillkoren eller häva avtalet. De äldre betalningsvillkoren får dock tillämpas i fråga om kontoköp som skett innan villkoren ändrats.
  3. Förordningen gäller inte köp som har skett före ikraftträdandet.
  Ikraftträder
  1988-04-28

Förordning (1989:217) om ändring i förordningen (1988:160) om betalningsvillkor vid kreditköp

Omfattning
ändr. 3-5 §§
Ikraftträder
1989-06-01