Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:237) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om pensionsförmåner i vissa fall;

Departement
Civildepartementet LPP
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988:237
Ikraft
1988-06-01
Upphäver
Förordning (1984:224) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall
Förordning (1983:880) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till familjepensionsförmån i vissa fall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till pensionsförmåner som regeringen annars skulle ha prövat enligt föreskrifterna i denna förordning. Förordning (1990:421).

[S2]/r3/ Förtidspension

2 §  Statens löne- och pensionsverk prövar ansökningar om förtidspension om grunden är

[S2]att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller olycksfall i sådan grad att avgång ur tjänst är motiverad eller

[S3]att en arbetstagares förordnande på tjänst med beteckningen p löper ut och det av annan anledning än arbetstagarens egen begäran inte förnyas.

[S4]Verket prövar också frågor om förtidspension skall betalas ut från en tidigare tidpunkt än pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern.

[S5]Om statens löne- och pensionsverk finner att en ansökan som avses i första stycket inte kan bifallas, skall verket med eget yttrande överlämna ansökan till regeringen för prövning.

[S6]/r3/ Livränta

3 §  Om rätten till livränta upphört på grund av att arbetstagaren fått en ny anställning med statlig pensionsrätt, kan statens löne- och pensionsverk besluta att rätten till livräntan skall bestå. Som villkor för detta gäller att arbetstagaren inte blivit berättigad till någon pensionsförmån på grund av den senare anställningen.

[S2]/r3/ Familjepensionsförmån

[S3]/r4/ Beslut

4 §  Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt */k/ efterlevande make och barn */-k/ efter pensionstagare som endast hade rätt till pension eller understöd för egen del enligt föreskrifter som meddelats av Kungl. Maj:t innan statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR)/n1/ trädde i kraft, eller enligt särskilda beslut av Kungl. Maj:t.

5 §  Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt */k/ en frånskild make */-k/ om en domstol inte har förordnat om rätt till familjepension. Om arbetstagaren har avgått ur tjänst med rätt till pensionsförmån efter utgången av november 1974 gäller dock begränsningen i 6 § i fråga om den efterlevandes inkomster. Förordning (1990:421).

6 §  Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt */k/ en ogift person */-k/ av motsatt kön, som vid arbetstagarens eller förmånstagarens död stadigvarande sammanbott med honom eller henne under äktenskapsliknande förhållanden och därunder inte uppburit familjepensionsförmåner, om

[S2]sammanlevnaden varat under minst tio år, och

[S3]den efterlevandes inkomster i huvudsak utgörs av folkpension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott.

[S4]/r4/ Särskilda villkor

7 §  I fråga om förutsättningarna för familjepensionsförmånen samt förmånens samordning, storlek, fördelning och ändring tillämpas motsvarande bestämmelser i det allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän.

[S2]För frånskild make gäller dock i fråga om förutsättningarna för och fördelningen av familjepensionsförmånen motsvarande bestämmelser i SPR i deras lydelse den 30 november 1974.

[S3]Familjepensionsförmånen begränsas med hänsyn till de familjepensionsförmåner som andra efterlevande kan ha rätt till.

[S4]/r4/ Kostnader

8 §  Kostnaden för familjepensionsförmånen betalas på det sätt som gäller för egenpensionen eller understödet.

[S2]/r3/ Pensionsförmåner åt lokalanställda svenska medborgare

9 §  Statens löne- och pensionsverk beslutar enligt grunderna i allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän om rätt till pensionsförmåner åt sådana svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter. Förordning (1990:421).

Ändringar

Förordning (1988:237) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om pensionsförmåner i vissa fall

Ikraftträder
1988-06-01

Förordning (1990:421) om ändring i förordningen (1988:237) med bemyndigande för statens löne- och pen- sionsverk att besluta om pensionsförmåner i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§; nya 9 §, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1991:1430

  Omfattning
  upph.