Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:248) om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse i förhållande till Tyska Demokratiska Republiken;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:248
Ikraft
1988-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 1 finns inte med här. Bilaga 2 i svensk version.
Från och med den 1 juni 1988 skall här i riket gälla
*/k/ dels, */-k/ i förhållande till Tyska Demokratiska Republiken, den av Sverige ratificerade europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse,
*/k/ dels */-k/ en den 25 november 1987 undertecknad överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse.
De båda överenskommelserna bifogas denna förordning som */k/ bilagorna 1--2. */-k/ Den europeiska överenskommelsen återges i engelsk, fransk och tysk originaltext samt i svensk översättning.

Bilaga 2

Överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse
Konungariket Sveriges regering och Tyska Demokratiska Republikens regering
som beslutat att samarbeta på socialförsäkringens område med beaktande av principerna och rekommendationerna i slutakten till konferensen i Helsingfors om säkerhet och samarbete i Europa och det därpå grundade slutdokumentet från Madrid,
som för sina ömsesidiga förbindelser önskar sätta i kraft den europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse,
har med tillämpning av artikel 20 första stycket i nämnda överenskommelse enats om följande:
Artikel 1
 1. I denna överenskommelse avses med uttrycken
  1. "europeiska överenskommelsen" den europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse;
  2. "medborgare'' personer som enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat innehar denna stats medborgarskap;
  3. "behörig myndighet"
med avseende på Tyska Demokratiska Republiken statssekretariatet för arbete och löner,
med avseende på Konungariket Sverige regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
 1. Andra uttryck som används i denna överenskommelse har den betydelse som anges i artikel 1 i den europeiska överenskommelsen med beaktande av bestämmelserna i denna överenskommelse.
Artikel 2
 1. Med personer, som enligt artikel 2 jämförd med artikel 4 i den europeiska överenskommelsen har rätt till omedelbart nödvändig sjukvård under tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten avses
  1. med avseende på Tyska Demokratiska Republiken medborgare i Tyska Demokratiska Republiken och andra personer som är bosatta i Tyska Demokratiska Republiken och som försäkrade eller familjemedlemmar har rätt till sjukvård enligt den för socialförsäkringen för arbetare och anställda eller socialförsäkringen vid den statliga försäkringen gällande lagstiftningen i Tyska Demokratiska Republiken
  2. med avseende på Konungariket Sverige personer, som är bosatta i Sverige och sjukförsäkrade enligt den svenska lagstiftningen.
 2. Med tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten avses även vistelse där i egenskap av medarbetare och familjemedlem till sådan vid diplomatisk, konsulär eller annan statlig representation liksom vistelse där i egenskap av medarbetare och familjemedlem till sådan vid representation för företag och inrättningar, såvida inte lagstiftningen på socialförsäkringens område i denna stat är tillämplig på den berörda personen.

Artikel 3

Som bevis på att rätt till sjukvård föreligger gäller enligt artikel 5 i den europeiska överenskommelsen
i Tyska Demokratiska Republiken
uppvisande av pass utfärdat av Konungariket Sverige eller försäkringsintyg från svensk försäkringskassa
i Konungariket Sverige
uppvisande av pass utfärdat av Tyska Demokratiska Republiken eller socialförsäkringsbevis.

Artikel 4

Sjukvård enligt artikel 4 i den europeiska överenskommelsen lämnas
 1. i Tyska Demokratiska Republiken enligt den lagstiftning som gäller för personer som är försäkrade inom socialförsäkringen för arbetare och anställda genom inrättningar tillhörande Tyska Demokratiska Republikens statliga hälsovårdsväsende,
 2. i Konungariket Sverige enligt den lagstiftning som gäller för personer som är sjukförsäkrade genom det allmänna hälso- och sjukvårdsväsendets inrättningar eller genom självständigt verksam hälso- och sjukvårdspersonal som är ansluten till sjukförsäkringen.

Artikel 5

Sjukvård enligt artikel 4 i den europeiska överenskommelsen omfattar
 1. omedelbart nödvändig öppen och sluten sjuk- och tandvård oberoende av en persons ålder
 2. tillhandahållande av läkemedel för vilket recept utfärdats av läkare
 3. nödvändig sjuktransport inom vistelselandet under vistelsen eller för återresa.
Sjukvården innefattar inte tillhandahållande av proteser och andra hjälpmedel.
Artikel 6
Kostnader som uppstått enligt artikel 5 i denna överenskommelse skall bäras av försäkringsorganet för vistelseorten. Ersättning av dessa kostnader genom det behöriga försäkringsorganet skall i enlighet med artikel 6 första stycket a) i den europeiska överenskommelsen inte äga rum.
Artikel 7
 1. Behöriga försäkringsorgan för tillämpning av den europeiska överenskommelsen och denna överenskommelse är
  1. för Tyska Demokratiska Republiken socialförsäkringsförvaltningen vid Fria Tyska Fackföreningsförbundets styrelse
  2. för Konungariket Sverige riksförsäkringsverket.
För klarläggande av frågor som uppkommer vid tillämpningen skall de sätta sig i direkt förbindelse med varandra.
 1. Vid tillämpningen av denna överenskommelse kan de behöriga myndigheterna och försäkringsorganen använda tyska och svenska språket.
Artikel 8
 1. Denna överenskommelse kräver godkännande enligt den inomstatliga lagstiftningen i de båda fördragsslutande staterna. Den träder i kraft tre månader efter den dag, då överlämnandet av den sista skrivelsen skedde, i vilken godkännandet meddelades.
 2. Denna överenskommelse skall gälla för samma tid som den europeiska överenskommelsen gäller mellan Tyska Demokratiska Republiken och Konungariket Sverige.
 3. Denna överenskommelse kan sägas upp genom skriftlig underrättelse på diplomatisk väg. Uppsägningen skall gälla från första dagen i fjärde månaden efter utgången av den månad, då uppsägningen meddelades.
Som skedde i Stockholm den 25 november 1987 i två original på vardera svenska och tyska språket, vilka båda texter äger lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering Sten Andersson

För Tyska Demokratiska Republikens regering Oskar Fischer

Ändringar

Förordning (1988:248) om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse i förhållande till Tyska Demokratiska Republiken

Ikraftträder
1988-06-01

Förordning (1991:1464) om upphävande av för- ordningen (1988:248) om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17 okto- ber 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällilg vistelse i förhål- lande till Tyska Demokratiska Republiken

  Omfattning
  upph.