Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:284) med instruktion för statens institut för läromedel;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-05-11
Ändring införd
SFS 1988:284 i lydelse enligt SFS 1991:1081
Ikraft
1988-10-01
Upphäver
Förordning (1987:578) med instruktion för statens institut för läromedel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens institut för läromedel har de särskilda uppgifter beträffande läromedel som följer av förordningen (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel. Institutet skall vidare främja produktion av goda läromedel som är avsedda att användas vid utbildning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen.

[S2]Institutet handlägger ärenden om statsbidrag enligt förordningen (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel samt i övrigt de ärenden som regeringen föreskriver.

2 §  Institutet skall särskilt främja utveckling och produktion av samt utge information om

 1. läromedel för psykiskt utvecklingsstörda, synskadade, döva, hörselskadade, talskadade eller rörelsehindrade elever i utbildningar som står under tillsyn av skolöverstyrelsen samt läromedel för barn med handikapp i förskolan,
 2. läromedel för minoritetsspråks- och invandrarundervisning samt för hemspråksträning i förskolan.

[S2]Institutet skall även i övrigt verka för förbättrad tillgång på läromedel inom områden där det råder brist på läromedel.

3 §  Institutet skall samråda med skolöverstyrelsen i läromedelsfrågor, främst frågor om forskning kring och utveckling av läromedel.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

5 §  Institutets överdirektör är chef för institutet.

[S2]/r3/ Styrelsen

6 §  Institutets styrelse består av högst nio personer, överdirektören medräknad. Överdirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

7 §  Inom institutet finns ett centralt kansli. På kansliet handläggs ärenden om granskning av och information om läromedel samt om läromedelsutveckling, produktionsstöd och administration.

[S2]Inom kansliet finns tjänstemän med ansvar direkt under överdirektören för en eller flera av de ärendegrupper som nämns i första stycket. En av dem är administrativ chef för hela institutet.

8 §  Inom institutet finns vidare fem enheter för utveckling och produktion av samt information om läromedel, nämligen

 1. enheten för läromedel för minoritets- och invandrarundervisning,
 2. enheten för läromedel för hörselskadade,
 3. enheten för läromedel för rörelsehindrade,
 4. enheten för läromedel för synskadade,
 5. enheten för läromedel för särskolan.

[S2]Varje enhet leds av en enhetschef.

[S3]/r3/ Läromedelsnämnden

9 §  En läromedelsnämnd finns knuten till institutet. Den består av nio personer. Överdirektören ingår i nämnden och är dess ordförande. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

10 §  Läromedelsnämnden har de uppgifter som följer av förordningen (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S3]/r3/ Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

12 §  Institutets personalansvarsnämnd består -- förutom av överdirektören och personalföreträdarna -- av den administrativa chefen och den enhetschef som styrelsen bestämmer.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför endast när samtliga ledamöter är närvarande.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

13 §  Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsten som administrativ chef tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av institutet.

14 §  Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överdirektören.

15 §  Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra ledamöter i läromedelsnämnden än överdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

16 §  När en tjänst kungörs ledig enligt 11 § anställningsförordningen (1965:601) och tjänsten är placerad vid en enhet som är belägen på någon annan ort än Stockholm, skall en kopia av kungörelsen anslås i enhetens lokal. Detsamma gäller beslut om tillsättning eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst.

[S2]/r3/ Bisysslor

17 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om den administrativa chefen.

Ändringar

Förordning (1988:284) med instruktion för statens institut för läromedel

  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1988:819) om ändring i förordningen (1988:284) med instruktion för statens institut för läromedel

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1988:284
  Ikraftträder
  1988-10-01